joomla template by Joomlashack
Oddelenie preventívno pracovného lekárstva

 

 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov pred rizikami zo škodlivých faktorov pri práci, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie            v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku (Medzinárodná organizácia práce, Svetová zdravotnícka organizácia).

  Činnosť je zameraná na:

  • skúmanie príčin hromadne a jednotlivo sa vyskytujúcich ochorení a poškodení zdravia podmienených prácou
  • sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci so zohľadnením mimopracovných vplyvov
  • usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia presadzovaním národných stratégií, priorít a zdravotných programov v záujme zdravia zamestnancov
  • ovplyvňovanie rozvoja a podpory zdravia ľudí pri práci
  • výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru orgánmi verejného zdravotníctva nad ochranou zdravia pri práci a činnosti pracovnej zdravotnej služby

 Náplňou  práce oddelenia je:  

·        sledovať vplyv faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov s cieľom chrániť a upevňovať ich zdravie a pracovnú pohodu

·        sledovať podmienky práce osobitných skupín zamestnancov, najmä zamestnancov vykonávajúcich  rizikové práce, mladistvých zamestnancov, tehotných žien, dojčiacich žien, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím

·        presadzovať opatrenia na znižovanie a odstraňovanie zdravotných rizík pri práci

·        odborne usmerňovať fyzické a právnické osoby pri vytváraní zdravých pracovných podmienok

·        kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov  a individuálnych správnych aktov vydaných orgánmi verejného zdravotníctva na ochranu zdravia zamestnancov pri práci

·        vykonávať posudkovú činnosť (vydávanie záväzných stanovísk a rozhodnutí podľa § 13 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

·        poskytovať poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov v problematike ochrany, podpory a rozvoja zdravia pri práci

·        viesť register rizikových prác

 

   Predkladanie návrhov – podávanie žiadostí:

 

Účastník konania predkladá návrh - podáva žiadosť v  písomnej forme na  adresu RÚVZ. Vzory žiadostí sú k dispozícii na stiahnutie v sekcii DOKUMENTY – FORMULÁRE.

RÚVZ si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie rozhodnutia.Správny poplatok je možné uhrádzať formou kolkovej známky alebo platbou v hotovosti do pokladne RÚVZ priamo pri podaní žiadosti.  

Odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a prípravkami a toxickými látkami a prípravkami overujú a osvedčenia na túto činnosť vydávajú RÚVZ v sídle krajov. Bližšie informácie na:  www.vzbb.sk  

Odstraňovanie a opravy odpadových a kanalizačných rúr z azbestových materiálov v bytových jadrách budov na bývanie – usmernenie HH SR  č.:  OOOPPL – 1331 – 2/2009 – Oj.Odstraňovanie a opravy odpadových a kanalizačných rúr z azbestových materiálov v bytových jadrách v budovách na bývanie nemožno považovať za krátkodobé a nepravidelné údržbárske činnosti, pri ktorých sa manipuluje s nedrobivými materiálmi (§2 ods.4 písm. a) NV SR č.253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pre rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci). Je ich potrebné považovať za práce spojené s odstraňovaním azbestových materiálov zo stavieb, na ktoré sa v plnom rozsahu vzťahujú požiadavky NV SR č.253/2006 Z.z. Tieto práce môžu vykonávať podľa § 41 ods.1 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ ) iba právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorým bolo vydané oprávnenie Úradom verejného zdravotníctva SR, ktoré sú na výkon týchto činností vybavené o.i. príslušnou technikou, zamestnancami s odbornou prípravou ovládajúcimi bezpečné pracovné postupy, ktoré zabezpečia minimálnu kontamináciu sanovaných priestorov určených na bývanie azbestovými vláknami.Náležitosti potrebné k vydaniu oprávnenia, ako aj zoznam firiem oprávnených na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb  sú uvedené na stránke  ÚVZ SR:  www.uvzsr.sk v časti Informácie – Preventívne pracovné lekárstvo.    

Náležitosti prevádzkového poriadku  - vypracovanie podľa § 12 NV SR č. 115/2006 (novelizované NV SR č. 555/2006 Z.z.) o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

Prevádzkový poriadok na účely tohoto nariadenia vlády obsahuje najmä:

a)   pracovné postupy pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou hluku

b)   preventívne a ochranné opatrenia pre jednotlivé činnosti s expozíciou hluku

c) spôsob informovania zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce a o rizikách vyplývajúcich z týchto faktorov pre zamestnancov vrátane preventívnych a ochranných opatrení

     

Náležitosti prevádzkového poriadku  - vypracovanie  podľa § 11 NV SR č. 355/2006 Z.z. (novelizované NV SR č. 300/2007 Z.z.) o ochrane zamestnancov  pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci musí obsahovať:

 Prevádzkový poriadok zamestnávateľa obsahuje:

a)      posudok o riziku vypracovaný podľa § 4 ods.3

b)      údaje o umiestnení zariadenia alebo pracoviska, na  ktorom   sa vyskytujú nebezpečné chemické faktory

c)      bezpečné pracovné a technologické postupy a pracovné prostriedky pre jednotlivé pracovné činnosti vrátane postupov údržby, bezpečnej manipulácie, skladovania a prepravy v rámci pracoviska a zneškodňovania odpadov s obsahom nebezpečných chemických faktorov

d)      ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika vrátane technických kontrolných systémov na zabránenie úniku nebezpečných chemických faktorov, ich vznieteniu alebo výbuchu § 5 a 6  

e)      havarijný plán( §7 ods.1)

f)        pokyny a vybavenie pre prvú pomoc

g)      spôsob a frekvenciu školení zamestnancov  

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZARADENIE PRÁC DO TRETEJ A ŠTVRTEJ KATEGÓRIE

Návrh na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie obsahuje tieto údaje o

1. zamestnávateľovi a pracovisku:

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo (IČO), ak ide o právnickú osobu,

b) meno, priezvisko, bydlisko a IČO, ak ide o fyzickú osobu -podnikateľa,

c) právnu formu, zaradenie podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

d) názov pracoviska,

e) počet zamestnancov zamestnávateľa, z toho počet žien,

f) počet zamestnancov pracoviska, z toho počet žien,

g) názov profesií podľa klasifikácie zamestnaní, kód profesií,

h) opis prác,

2. faktoroch práce a pracovného prostredia:

a) posúdenie rizika s uvedením expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia vo vzťahu k limitným hodnotám a kritériám,

b) kategóriu práce,

c) pracovisko, ktoré vykonalo objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia,

3. opatreniach (technických, organizačných a iných) na zníženie zdravotného rizika:

a) vykonaných,

b) plánovaných vrátane časového harmonogramu,

4. zabezpečení zdravotného dohľadu na pracovisku:

pracovnú zdravotnú službu (názov, sídlo, IČO).        

 

 

 

 

 

 

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes