joomla template by Joomlashack
Oddelenie životného prostredia


Hygiena životného prostredia / HŽP/ je medicínsky odbor , ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom práce HŽP je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváraním takých podmienok životného prostredia, ktoré prispejú k ochrane zdravia človeka, jeho zdravému vývoju, fyzickej a psychickej pohode.


1. Náplň činnosti

2. Súvisiace právne predpisy

3. Vzory žiadostí (vrátane potrebných príloh)

· na posudzovanie podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 355/2007 Z.z.

· na preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa § 15 zákona č. 355/2007 Z.z.

4. Aktuality

· Monitoring pitnej vody

· Voda na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská – LTS


1. Náplň činnosti

Príprava podkladov pre rozhodovaciu činnosť orgánov na ochranu zdravia

· posudzovanie územnoplánovacích podkladov (urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické podklady), ak sú regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci predložené

· posudzovanie územných plánov, návrhov na územné konanie, na kolaudáciu stavieb, na zmenu v užívaní stavieb, návrhov na určenie osobitného režimu v území

· posudzovanie návrhov na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou, vrátane návrhu na určenie ochranného pásma

· posudzovanie prevádzky vodovodov, pri vodárenskej úprave pitnej vody aj návrh na jej úpravu a na dezinfekciu pitnej vody a návrh prevádzkového poriadku

· posudzovanie prevádzky umelých a prírodných kúpalísk vrátane prevádzkového poriadku

· posudzovanie začatie prevádzky ubytovacích zariadení uzatvoreného typu vrátane prevádzkových poriadkov

· posudzovanie začatie prevádzky zariadení cestovného ruchu – hotelov, penziónov, ubytovania v súkromí a pod., vrátane prevádzkových poriadkov

· posudzovanie návrhov na začatie prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, piercingy, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb a pod.) vrátane prevádzkových poriadkov

· posudzovanie návrhov na začatie prevádzky telovýchovno-športových zariadení vrátane prevádzkových poriadkov

· posudzovanie návrhov na začatie prevádzky zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, vrátane prevádzkových poriadkov zariadení sociálnych služieb (prevádzkové poriadky zdravotníckych zariadení posudzuje oddelenie epidemiológie)

· posudzovanie návrhov na začatie prevádzky obchodnej činnosti (predajne Second-Hand, predajne mobilných telefónov a pod.) a administratívnej činnosti (kancelárske priestory)

· posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov

· posudzovanie návrhov na prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych, vrátane prevádzkových poriadkov

Štátny zdravotný dozor

· Pitná voda - monitoring kvality pitnej vody určenej na hromadné zásobovanie obyvateľstva (evidencia výsledkov z kontroly kvality pitnej vody v programe VYDRA), hodnotenie kvality a navrhovanie opatrení, kontrola pásiem hygienickej ochrany vodných zdrojov a vodárenských zariadení

· Voda na kúpanie – monitoring kvality vody určenej na kúpanie a hodnotenie kvality vody, riešenie opatrení, štátny zdravotný dozor na prírodných a umelých kúpaliskách

· štátny zdravotný dozor v ubytovacích zariadeniach uzatvoreného typu

· štátny zdravotný dozor v zariadeniach cestovného ruchu – hotely, motely, penzióny, ubytovanie v súkromí

· štátny zdravotný dozor v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo - kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, piercingy, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb a pod.

· štátny zdravotný dozor v telovýchovno-športových zariadeniach

· zdravotný dozor v zariadeniach sociálnych služieb

· štátny zdravotný dozor v prevádzke obchodnej činnosti – predajniach Second – Hand a pod.

· kontrola prevádzky pohrebnej služby a pohrebísk


Ďalšie činnosti

· konzultačná činnosť pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov a ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia

· šetrenie a vybavovanie sťažností podľa zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. a príslušných metodických usmernení

· posudzovanie životných podmienok ľudí v obytnom prostredí a v prostredí s dlhodobým pobytom osôb na zdravie z hľadiska zdravotne významných faktorov (voda, hluk, denné osvetlenie, preslnenie)

· vyhodnocovanie hlukovej situácie v životnom prostredí ľudí, problematika hluku z cestnej automobilovej dopravy a zo stacionárnych zdrojov hluku

· vybavenie žiadostí na osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu v zariadeniach s epidemiologicky závažnou činnosťou – v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení a v zariadeniach v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, vrátane preskúšania znalostí skúšobnou komisiou

· kontrola ochrany nefajčiarov v zariadeniach sociálnych služieb, kultúrnych zariadeniach, v uzavretých športových zariadeniach, vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, divadiel a kín a na kontrolovaných pracoviskách

· poskytovanie odborných konzultácií a odborné usmerňovanie dodržiavania hygienických požiadaviek a opatrení v zariadeniach dozorovaných oddelením HŽP

· zabezpečovanie opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a iných poškodení zdravia súvisiacich s vplyvom faktorov životného prostredia a spôsobom života na zdravie

· spolupráca s orgánmi pri posudzovaní vplyvu životného prostredia na zdravie obyvateľov

· spolupráca na projektoch ochrany a podpory zdravia

· odborné stanoviská vo veci posudzovania vplyvu životného prostredia na zdravie obyvate-ľov podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. a v rámci integrovaného povoľovanie podľa zákona NR SR č. 245/2003 Z.z.

· Poskytnutie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.

2. Súvisiace právne predpisy

· Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z.z.

· Zákon NR SR č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve

· Zákon NR SR č. 337/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení zák. NR SR č. 465/2005 Z.z.

· Zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach

· Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

· Zákon NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

· Zákon NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

· Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

· Vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

· Vyhláška MZ SR č. 72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská

· Nariadenie vlády SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská

· Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

· Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

· Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

· Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

· Vyhláška MZ SR č. 428/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

· Vyhláška MZ SR č. 520/2007 Z.z. ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

· Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

· Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci


3.Vzory žiadostí

· na posudzovanie podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení zákona č. 140/2008 Z.z.

VZOR č. 1

Vzorový prevádzkový poriadok

pre zariadenia starostlivosti o ľudské teloČl. 1

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

a) Obchodné meno

b) Adresa sídla prevádzkovateľa (vrátane tel. čísla, resp. e-mailovej adresy)

c) IČO

d) Názov a adresa prevádzky

e) Prevádzková doba

f) Počet pracovníkov v prevádzke

g) Zameranie činnosti v mieste podnikania:


Čl. 2

Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb


Uvádzať v súlade s Katalógom služieb (zverejnený na web stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, ak nie sú rozpracované v Katalógu v súlade s dostupnými poznatkami alebo pokynmi výrobcu zariadenia).


Čl. 3

Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov


(1) Pracovníci prevádzky priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti sú:

- zdravotne a odborne spôsobilí[1] (konkrétne napísať doklady)

- vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a prostriedkami osobnej hygieny (napr. uterák, mydlo, toaletný papier a pod.)

(2) Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené (vypísať konkrétny spôsob).

(3) V prevádzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (v záchode) je k dispozícii umývadlo s výtokom studenej pitnej vody a teplej vody (v masážnej miestnosti alebo jej priamom susedstve aj sprcha).

(4) Vetranie prevádzkovej miestnosti je zabezpečené priamo (otvárateľnými oknami), alebo prostredníctvom funkčnej vzduchotechniky. Priestor, v ktorom sa manipuluje s látkami s intenzívnym zápachom alebo s látkami so škodlivým účinkom disponuje aj účinným lokálnym odsávaním.

(5) Osvetlenie prevádzkovej miestnosti je zabezpečené priamo (denné osvetlenie) alebo nepriamo (umelé osvetlenie). Spôsob celkového umelého osvetlenia (žiarovkové, žiarivkové) a umelého lokálneho osvetlenia (pracovný priestor). Pri absencii denného osvetlenia sú zabezpečené kompenzačné náhradné opatrenia[2]) (konkretizovať).

(6) Pracovníci zariadenia pri poskytovaní služieb používajú také pracovné postupy, nástroje, prístroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia1). Zákazník v odôvodnených prípadoch (ak to súvisí s kontraindikáciami procedúry) by mal oboznámiť pracovníka zariadenia so svojimi závažnými ochoreniami.

(7) K dispozícii je dostatočné množstvo čistej bielizne (uteráky, jednorazové papierové obrúsky, goliere a plachty) primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého zákazníka je k dispozícii nepoužitá čistá bielizeň.

(8) Pri každom zákazníkovi sa používajú čisté, vydezinfikované a v určených prípadoch aj sterilné pracovné nástroje a pomôcky.

(9) Používané a predávané kozmetické a masážne prípravky sú vyrobené: (napr. v krajinách EÚ) a zo strany distribútora dokladované príslušnými certifikátmi.

(10) V zariadení je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze fajčenia[3]).

(11) V zariadení je k dispozícii lekárnička s predpísaným obsahom[4]).


Čl. 4

Návod na použitie prístrojov


(1) V zariadení sú používané nasledovné prístroje: _________________ (vypísať používané prístroje a stručne, načo sa používajú ).

(2) Pri používaní príslušnej prístrojovej techniky/zariadení je plne rešpektovaný návod výrobcu.

(3) Návod na použitie prístrojov je uložený na prevádzke.

(resp. uviesť, že v zariadení nie sú používané žiadne prístroje).


Čl. 5

Zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov


Uvádzať v súlade s Katalógom služieb (Ak nie sú rozpracované v Katalógu služieb, uviesť v súlade s dostupnými poznatkami alebo pokynmi výrobcu zariadenia).


Čl.6

Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov


(1) Každý použitý pracovný nástroj, pomôcka, prístroj určený na opakované použitie sa po každom zákazníkovi dezinfikuje (ponorom do vhodného dezinfekčného prípravku alebo postrekom). Po dezinfekcii sa mechanicky očistí za použitia vody a čistiaceho prostriedku. (vysvetlivka: každý použitý pracovný nástroj, pomôcka sa podľa vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z. z. považujú za kontaminované, i také, ktoré neporušuje celistvosť pokožky. Z toho vyplýva, že všetky pomôcky sa musia po použití dezinfikovať, nestačí len mechanická očista – napr. ak by sa pilník nedezinfikoval, je možný prenos plesní. Mechanická očista nezabezpečí zneškodnenie prípadných mikroorganizmov prítomných na pomôcke a mohlo by dôjsť k prenosu nákazy na iného zákazníka. To, že mechanickej očiste musí predchádzať dezinfekcia, slúži i na ochranu personálu pred prenosom infekcie (napr. pri umývaní tečúcou vodou vzniká aerosól a ak by sa mikroorganizmy nezlikvidovali predchádzajúcou dezinfekciou, mohlo by prísť k prenosu nákazy na personál pri čistení. Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prípravky registrované v SR. Dezinfekčný roztok sa pripravuje vždy čerstvý, čo najkratší čas pred použitím, presne podľa návodu výrobcu, t.j. dodržiava sa výrobcom odporúčaná koncentrácia a expozičný čas - uvedené v tabuľke č. 1.

(2) V prevádzke sa rešpektuje zásada striedania dezinfekčných prípravkov s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku (v tabuľke č. 1 vypísať aj dezinfekčné prípravky na striedanie).(3) Pracovné nástroje a pomôcky, ktoré porušujú celistvosť pokožky, alebo môžu spôsobiť poranenie sa používajú sterilné, t.j. jednorazové alebo vysterilizované v sterilizačnom prístroji. Jednorazové pracovné nástroje a pomôcky sa po použití nezvratne likvidujú (viď časť nakladanie s odpadmi). Pracovné nástroje a pomôcky určené na opakované použitie sa po každom zákazníkovi dezinfikujú a následne mechanicky očistia podľa bodov 1-3. Po mechanickej očiste sa dôkladne vysušia a sterilizujú. (poznámka: pomôcka, nástroj, ktorá porušuje celistvosť pokožky alebo môže spôsobiť poranenie, musí byť sterilná. Postup pri dekontaminácii je rovnaký – najprv dezinfekcia, mechanická očista, vysušenie, sterilizácia)

(4) Sterilizácia je zabezpečená horúcovzduchovým alebo parným sterilizátorom (názov, typové označenie, rok výroby); pri parametroch sterilizačného cyklu uvedených v tabuľke č. 2 (uviesť konkrétnu sterilizačnú teplotu, expozičný čas, pri parnom sterilizátore i tlak) stanovených vyhláškou 553/2007 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

(5) Je zabezpečená pravidelná technická kontrola sterilizačného prístroja v rozsahu stanovenom výrobcom a pravidelná kontrola účinnosti sterilizačného prístroja bioindikátormi vo frekvencii stanovenej vyššie citovanou vyhláškou. Doklad o vykonaní kontroly účinnosti sterilizátora bioindikátormi je uložený pri sterilizátore.

(6) O každej vykonanej sterilizácii sa vedie záznam v sterilizačnom denníku s uvedením dátumu a hodiny sterilizácie, druhu sterilizovaných nástrojov, dosiahnutých parametrov sterilizačného cyklu (teplota, čas), mena a podpisu osoby, ktorá sterilizáciu vykonala. Sterilizačný denník je uložený na prevádzke (pri sterilizátore).


Parametre sterilizačného procesu Tabuľka č.2


Čl. 7

Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia


(1) Pracovné plochy, podlahy, zariadenia pre osobnú hygienu sa denne pred začatím alebo po skončení prevádzky, príp. priebežne počas výkonu práce mechanicky očistia roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku. Po dôkladnej mechanickej očiste sa tieto plochy dezinfikujú vhodným dezinfekčným prípravkom.

(2) Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prípravky registrované v SR. Dezinfekčný roztok sa pripravuje vždy čerstvý, čo najkratší čas pred použitím, presne podľa návodu výrobcu, t.j. dodržiava sa výrobcom odporúčaná koncentrácia a expozičný čas – uvedené sú v tabuľke č. 3.

(3) V prevádzke sa rešpektuje zásada striedania dezinfekčných prípravkov (min. 1x štvrťročne) s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku (prípadne konkrétne vypísať aké rôzne dezinfekčné prípravky sa používajú na plochy a podlahy a v akom intervale sa striedajú).

(4) Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s obnaženým telom zákazníka sa umyjú a dezinfikujú po každom zákazníkovi.

(5) Jeden deň v týždni je vyhradený ako čistiaci deň na kompletné upratovanie a dezinfekciu pracoviska mimo prevádzkových hodín.


Dezinfekcia povrchových plôch miestností a ich vybavenia Tabuľka č.3

Čl. 8

Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou


(1) Pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájomnému kríženiu, či zámene čistej a použitej bielizne.

(2) Skladovanie čistých a použitých uterákov, jednorazových papierových obrúskov a golierov, ako aj civilného a
pracovného odevu je oddelené (doplniť, konkrétne ako).

(3) Použitá bielizeň sa skladuje vo vyčlenenom priestore v pracích alebo umývateľných a dezinfikovateľných obaloch, oddelene od čistej bielizne. Ak sa na pranie neodnáša denne, po použití sa suší na určenom mieste, mimo prevádzkovej miestnosti.

(4) Pranie a žehlenie sa uskutočňuje v komerčnom zariadení, alebo vo vlastnej réžii prevádzkovateľa mimo prevádzkovej miestnosti, resp. na tento účel posúdenej miestnosti alebo mimo zariadenia (napr. doma).

(5) Ak sa použitá bielizeň perie a žehlí v domácnosti prevádzkovateľa, tak oddelene od jeho bielizne. Pri praní sa používa vyvárka alebo dezinfekčný prostriedok. Bielizeň sa po vysušení žehlí.

(6) Do zariadenia sa prepravuje čistá bielizeň zabalená tak, aby nedošlo k jej znečisteniu.


Čl. 9

Spôsob a frekvencia upratovania a maľovania prevádzky


(1) Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím, alebo po skončení prevádzky a priebežne počas zmeny.

(2) Pomôcky na upratovanie sa skladujú v určenom osobitnom priestore (napísať konkrétne, kde).

(3) Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za dva roky.

(4) Pomôcky na upratovanie je potrebné denne čistiť/prať, sušiť a podľa potreby dezinfikovať.


Čl. 10

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia


(1) Odpad, ktorý vzniká pri obsluhe zákazníka, sa po každom zákazníkovi odstraňuje a zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami.

(2) Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.

(3) Použitý ostrý odpad a biologicky kontaminovaný odpad sa zhromažďuje v pevnom, uzatvárateľnom a nepriepustnom obale.

(4) Odpad sa zneškodňuje prostredníctvom oprávnenej odbornej firmy na základe príslušnej zmluvy.


Čl. 11

Všeobecné ustanovenia


(1) Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

(2) Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.V ..........................., dňa............................... ..............................

podpis


[1]) Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

[2]) Príloha č. 4 vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov

[3])Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[4]) Príloha č. 1 vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o

ľudské teloVZOR č. 2


(obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo – ak je žiadateľom právnická osoba)

(meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo – ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ)
Petőfiho č. 1 984 38 Lučenec

Vec: Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska


Žiadam o posúdenie návrhu:

- územnoplánovacieho podkladu...............................................................................................

- územného plánu......................................................................................................................

- na územné konanie .................................................................................................................

- na kolaudáciu stavby...............................................................................................................

- na zmenu v užívaní stavby......................................................................................................

- na určenie osobitného režimu v území....................................................................................

- na využívanie vodného zdroja na zásobovanie pitnou vodou.................................................


Dátum..........................................

...................................................................

(podpis žiadateľa)


Prílohy:

- doklad o oprávnení na podnikanie- dokumentácia podľa predloženého návrhu- kolok v hodnote 500.- Sk RÚVZ si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska.


VZOR č. 2


(obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo – ak je žiadateľom právnická osoba)

(meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo – ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ)


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Petőfiho č. 1

984 38 Lučenec

Vec: Žiadosť o vydanie rozhodnutia


Žiadam o posúdenie návrhu:


· na uvedenie priestorov do prevádzky........................................................................................

· na zmenu v prevádzkovaní priestorov.......................................................................................

· na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky ......................................................................

· na schválenie prevádzkového poriadku......................................................................................

· na schválenie zmeny prevádzkového poriadku..........................................................................

· na vodárenskú úpravu pitnej vody.............................................................................................

· na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody

..............................................................................................................................................

· na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ...................................................................................

· na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov...............................

.................................................................................................................................................

· na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitného predpisu (zákon č. 470/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov).........................................................................................................................


meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti .................................................................................................................................


Dátum.............................................

.....................................................................

(podpis žiadateľa)


Prílohy:


- doklad o oprávnení na podnikanie

- dokumentácia s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie

- prevádzkový poriadok

- kolaudačné rozhodnutie

- zmluva o nájme

- kolok v hodnote 500.- Sk

RÚVZ si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie rozhodnutia.

· na preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa § 15 zákona č. 355/2007 Z.z.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Petőfiho č. 1

984 38 Lučenec

Vec: Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti

Meno a priezvisko, titul.....................................................................................................

Dátum a miesto narodenia ................................................................................................

Bydlisko............................................................................................................................

Vzdelanie...........................................................................................................................

Druh činnosti, na ktorú sa žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti .......................................................................................................................

Fyzická osoba – podnikateľ:

Obchodné meno ................................................................................................................

Miesto podnikania.............................................................................................................

IČO....................................................................................................................................

Dátum.........................................

..............................................................
(podpis)

4. Aktuality

Monitoring pitnej vody OKRES LUČENEC

Zásobovanie pitnou vodou

Okres Lučenec naďalej zaraďujeme medzi okresy s podpriemernou úrovňou zásobovanosti pitnou vodou, keď v roku 2007 bolo vodou z verejných vodovodov zásobovaných len 70,28 % obyvateľov. Druh využívaných vodných zdrojov

V okrese Lučenec sú na hromadné zásobovanie pitnou vodou využívané:

1. povrchové vodné zdroje:

- Ipeľ s vodárenskou nádržou v Málinci (v okrese Poltár),

- Slatina s vodárenskou nádržou Hriňová (v okrese Detva),

- Klenovská Rimava s vodárenskou nádržou Klenovec (v okrese Rimavská Sobota).

2. podzemné vodné zdroje:

- zachytené pramene v Ábelovej, Lentvore, Polichne, Prahe a Ružinej,

- kopané a vŕtané studne v Budinej, Šíde a v Šávoli.


Zabezpečenie úpravy a dezinfekcie

Na hromadné zásobovanie obyvateľstva dezinfekcia pitnej vody sa u vodných zdrojov a vodovodných systémov zabezpečuje chlórdioxidom (ÚV Hriňová, ÚV Klenovec), UV žiarením (ÚV Málinec), chlórnanom sodným a plynným chlórom.

Dezinfekcia je zabezpečená rôzne podľa vodovodných systémov nasledovne:

1. Skupinový vodovod HLF (z VN Hriňová v okrese Detva)

2. Zmiešaná pitná voda zo SV HLF+MSV+HPL,

3. Obecné vodovody 1. Skupinový vodovod HLF – Dňa 28.5.2003 bolo vydané súhlasné rozhodnutie na zmenu technológie úpravy vody na ÚV Hriňová – na trvalú prevádzku dezinfekcie vody chlórdioxidom. Z prevádzkových dôvodov je voda dochlórovaná plynným chlórom vo vodojeme Podkriváň (okres Detva).

Týmto spôsobom je v okrese Lučenec zabezpečená dezinfekcia vody v obciach ležiacich na hlavnej trase SV HLF, t. j. Divín, Mýtna, Lovinobaňa (vrátane miestnej časti Uderiná), Podrečany, Točnica, Tomášovce, Vidiná a na trase MUB v obciach Halič, Stará Halič a Lehôtka (celkom 10 339 obyvateľov). Z hlavnej trasy privádzača je cca 15 % vody dodávanej i do distribučnej siete mesta Lučenec – časť Opatová a sídlisko Červenej armády (cca 5 900 obyvateľov) a do Fiľakovskej vetvy skupinového vodovodu pre spotrebiská Boľkovce, Trebeľovce -Láza, Prša, Fiľakovo a Biskupice.


2. Zmiešaná pitná voda zo SV HLF+MSV+HPL v okrese Lučenec je z vodárenských nádrží Hriňová, Málinec a Klenovec. Voda je zmiešavaná vo VDJ Lučenec-Čurgov, kde je dochlórovaná plynným chlórom zariadením ADVANCE pre spotrebiská Lučenec, Mikušovce, Boľkovce, Trebeľovce obec a miestne časti Láza a Muľka, Prša, Fiľakovo, Biskupice a Rapovce. Pre II. tlakové pásmo mesta Lučenec, Rapovce a Trebeľovce obec, vrátane časti Muľka je voda opäť dochlórovaná plynným chlórom v chlórovni vodojemu Lučenec – Vinica I (tzv. nový vodojem) zariadením ADVANCE.

3. Obecné vodovody

Dezinfekcia pitnej vody je zabezpečená dávkovačmi chlórnanu sodného v čerpacích staniciach (Ábelová, Lentvora, Praha, Šávoľ – kde sa dávkuje automaticky v ČS priamo do výtlačného potrubia počas čerpania vody), vo vodojemoch (Budiná, Ružiná, Šíd) a v pramennej záchytke (Polichno).


Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi

· podiel zásobovaných obyvateľov

V okrese je celkom 57 obcí s počtom 73 109 obyvateľov. V 26 obciach okresu s celkovým počtom obyvateľov 57 859 je verejný vodovod.

Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov je 51381 obyvateľov, t. j.:

- 70,28 % z celkového počtu obyvateľov okresu a

- 88,80 % z celkového počtu obyvateľov v obciach s verejnými vodovodmi.

V roku 2007 nebola v okrese na verejný vodovod napojená žiadna obec.


V januári 2007 bolo vydané záväzné stanovisko k územnému konaniu stavby „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“. Dokumentácia navrhuje zabezpečenie zásobovania pitnou vodou regiónu vybudovaním vodárenských objektov – vodojemov, čerpacích staníc, prívodných, zásobných potrubí a rozvodnej vodovodnej siete v tých obciach okresov Lučenec, kde doteraz verejný vodovod nie je. Pre zásobovanie pitnou vodou sa počíta s využitím jestvujúcich veľkokapacitných zdrojov – vodárenských nádrží Málinec, Klenovec a Hriňová. Súčasne dokumentácia navrhuje zriadenie vodárenského dispečingu a rozšírenie alebo rekonštrukciu rozvodnej siete, zväčšenie akumulačných priestorov a dostavbu vodojemov v niektorých obciach, ktoré sú už t. č. zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu.

· zdravotná bezchybnosť

V okrese Lučenec v roku 2007 bolo v rámci monitoringu a ŠZD vyšetrených 34 vzoriek vody z verejných vodovodov (monitoring – 31 vzoriek, ŠZD – 3 vzorky). V rámci monitoringu odobratých vzoriek najčastejšie bolo zisťované prekročenie MH v ukazovateli železo - 11x (zo spotrebísk SV HLF+MSV+HPL Biskupice, Mikušovce a Prša, SV HLF Lehôtka, Lovinobaňa, Podrečany, Stará Halič, Tomášovce, Vidiná a OV Budiná.

Na zber a hodnotenie údajov z monitoringu a ŠZD kvality vody bol využívaný program VYDRA.

· % obyvateľov konzumujúcich vodu s nevyhovujúcou kvalitou

V okrese Lučenec konzumujú obyvatelia s nevyhovujúcou kvalitou vodu zo SV HLF v obci Lehôtka a obecného vodovodu v Budinej z dôvodu prekročenia MH v ukazovateli železo. Počet napojených obyvateľov na verejné vodovody v týchto 2 obciach je 171, t. j. 0,23 %.

Výnimky udelené na používanie vody ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody

V roku 2007 výnimky na používanie vody ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody neboli udelené.

Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva

V roku 2007 v okrese Lučenec ochorenie na dusičnanovú methemoglobinémiu nebolo zaznamenané, neboli ani požiadavky od všeobecných lekárov pre deti a dorast na odber vzorky vody na vyšetrenie dusitanov a dusičnanov.

Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

V roku 2007 hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou zabezpečovali prevádzkovatelia:

1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., závod Lučenec: - na území okresu Lučenec prevádzkuje verejný vodovod v 25 spotrebiskách (obciach), - prevádzkovú kontrolu kvality pitnej vody prevádzkovateľ vykonával podľa „Programu kontroly kvality vody“ vypracovaného podľa požiadaviek NV SR č. 354/2006 Z.z.,

2. Obecný úrad Šávoľ - prevádzkuje obecný vodovod v obci Šávoľ, odber a rozbor vzoriek pre prevádzkovateľa vykonalo súkromné laboratórium Mikrolab, s.r.o. Rimavská Sobota.

Pitná vodaOKRES POLTÁR

Zásobovanie pitnou vodou

V zásobovaní obyvateľstva okresu Poltár pitnou vodou oproti predchádzajúcemu roku k výraznej zmene nedošlo.

Druh využívaných vodných zdrojov

V okrese Poltár sú na hromadné zásobovanie pitnou vodou využívané:


1. povrchové vodné zdroje:

- Ipeľ s vodárenskou nádržou v Málinci

- Slatina s vodárenskou nádržou Hriňová (v okrese Detva),

- Klenovská Rimava s vodárenskou nádržou Klenovec (v okrese Rimavská Sobota),

- Kokavka (v Kokave nad Rimavicou),

- Balážová (v Zlatne),


2. podzemné vodné zdroje:

- zachytené pramene v Krnej, Ozdíne, Šoltýske a Hrnčiarskej Vsi.


Zabezpečenie úpravy a dezinfekcie

Podstatné zmeny v zabezpečovaní úpravy a dezinfekcie vody v roku 2007 v okrese

nenastali. K zmene došlo na úpravni vody Klenovec, kde sa od roku 2004 postupné nahrádzanie dezinfekcie vody plynným chlórom za dezinfekciu chlórdioxidom v priebehu sledovaného obdobia ukončilo. V súčasnosti sa dezinfekcia pitnej vody vykonáva už len chlórdioxidom. Z prevádzkových dôvodov sa však surová voda naďalej predchlóruje plynným chlórom. Dezinfekcia pitnej vody na vodných zdrojoch a vodovodných systémoch sa zabezpečuje plynným chlórom, chlórnanom sodným, UV žiarením (ÚV Málinec) a chlórioxidom (ÚV Hriňová a Klenovec).


Dezinfekcia je zabezpečená podľa vodovodných systémov nasledovne:

1. Skupinový vodovod HLF – úpravňa vody Hriňová,<;/p>

2. Málinecký skupinový vodovod (MSV) - ÚV Málinec,

3. Zmiešaná pitná voda zo SV MSV+HPL,

4. Skupinový vodovod HPL,

5. Obecné vodovody

1. Skupinový vodovod HLF – ÚV Hriňová - zmena oproti predchádzajúcemu obdobiu nenastala. Dňa 28.5.2003 bolo Krajským úradom v Banskej Bystrici, štátnym krajským hygienikom vydané súhlasné rozhodnutie na zmenu technológie úpravy vody na ÚV Hriňová

– na trvalú prevádzku dezinfekcie vody chlórdioxidom. Z prevádzkových dôvodov je voda dochlórovaná plynným chlórom vo vodojeme Podkriváň (okres Detva). Pri poruchách potrubia sa v tomto vodojeme dávka plynného chlóru na prechodný čas zvýši. Týmto spôsobom sa zabezpečuje dezinfekcia vody v obciach, ktoré ležia na hlavnej prívodnej trase SV, t.j. Breznička, Cinobaňa (vrátane častí Maša, Katarínska Huta a Turičky) a Poltár (vrátane častí Slaná Lehota a Zelené) - celkom pre 8 090 zásobovaných obyvateľov.

2. Málinecký skupinový vodovod (MSV) – ÚV Málinec pitná voda sa v ÚV Málinec dezinfikuje UV žiarením. Pre obec Málinec ešte osobitne je chlórovaná plynným chlórom, ktorý sa dávkuje do výtlačného potrubia k vodojemu z ÚV. Pre obec Rovňany sa voda dochlóruje vo VDJ chlórnanom sodným z dôvodu malého odberu vody jednorazovo každé 2 dni. Z tohto vodovodu je zásobované 830 obyvateľov v obciach Málinec a Rovňany.

3. Zmiešaná pitná voda zo SV MSV+HPL je dodávaná do obcí Kalinovo a Veľká Ves (pre 2625 obyvateľov). Voda zo skupinových vodovodov sa mieša v šachte v k.ú. Poltár, odkiaľ je spoločným potrubím privádzaná do čerpacej stanice, kde sa voda dochlóruje chlórnanom sodným dávkovačom pracujúcim v závislosti od množstva pretekajúcej vody v potrubí. Čerpadlá sa z dôvodu dostatočného tlaku vody v privádzači už nevyužívajú.

4. Voda zo SV HPL - ÚV Klenovec pre obce Hrnčiarske Zalužany a Sušany je dochlórovaná v spoločnom VDJ chlórnanom sodným dávkovačom typu IVECO, pracujúcim v závislosti od prítoku vody do vodojemu. Z vodovodu je zásobovaných 993 obyvateľov.

5. Obecné vodovody

· Do obce Kokava nad Rimavicou je dodávaná voda dezinfikovaná chlórdioxidom z ÚV Klenovec (z okresu R.Sobota), ktorá sa mieša v rozvodnej sieti v obci s vodou z vodárenského toku Kokavka. Voda z toku Kokavka pred miešaním sa chlóruje chlórnanom sodným v ČS.

· U obecných vodovodov Šoltýska a Zlatno dezinfekcia sa vykonáva dávkovačmi chlórnanu sodného vo vodojemoch.

· U ďalších obecných vodovodov Hrnčiarska Ves, Krná a Ozdín je dezinfekcia vody zabezpečená jednorazovo chlórnanom sodným priamo do vodojemov. Z obecných vodovodov je zásobovaných 4 278 obyvateľov.

Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi

· podiel zásobovaných obyvateľov (vývoj)

V okrese celkový počet obcí je 22 a počet obyvateľov je 22 648. V 15 obciach okresu s celkovým počtom obyvateľov 19 844 je verejný vodovod.

Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov je 16 816 obyvateľov, t. j.:

- 74,2 % z celkového počtu obyvateľov okresu a

- 84,74% z celkového počtu obyvateľov v obciach s verejnými vodovodmi.


· zdravotná bezchybnosť

V okrese Poltár v roku 2007 bolo RÚVZ v rámci monitoringu vyšetrených 26 vzoriek z verejných vodovodov. Z nich 20 vzoriek bolo odobratých na kontrolný a 6 na preverovací monitoring.

Príčinou závadnosti vody bol u väčšiny vzoriek zvýšený obsah železa-v 8 vzorkách (30,8 %), na spotrebiskách SV MSV Rovňany , SV HPL Hrnčiarske Zalužany, Sušany, SV MSV+ HPL Kalinovo a OV Šoltýska a SV MSV Málinec. Na zber a hodnotenie údajov z monitoringu kvality vody bol využívaný program VYDRA.


· % obyvateľov konzumujúcich vodu s nevyhovujúcou kvalitou

V okrese Poltár z verejných vodovodov nekonzumujú obyvatelia vodu s dlhodobo nevyhovujúcou kvalitou.

· Výnimky udelené na používanie vody ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vodyV okrese Poltár vodu s dlhodobo nevyhovujúcou kvalitou obyvatelia z verejných vodovodov nekonzumujú, preto opatrenia neboli uložené.

Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva

V roku 2007 v okrese Poltár ochorenie na dusičnanovú methemoglobinémiu nebolo zazna- menané. Od všeobecných lekárov pre deti a dorast neboli požiadavky na odber vzoriek vody z domových studní na vyšetrenie dusitanov a dusičnanov.


Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

V roku 2007 hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou zabezpečovali prevádzkovatelia:

1)Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., závod 02 Lučenec - prevádzkuje verejný vodovod v 12 spotrebiskách (obciach), - prevádzkovú kontrolu kvality pitnej vody prevádzkovateľ vykonával podľa „Programu kontroly kvality vody“ vypracovaného podľa požiadaviek NV SR č. 354/2006 Z.z.

2)Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. závod 04 Rimavská Sobota- prevádzkuje verejný vodovod v 2 obciach okresu Poltár (Hrnčiarske Zalužany a Sušany), ktoré sú napojené na Porimavský skupinový vodovod – vetva HPL,- prevádzkovú kontrolu kvality pitnej vody prevádzkovateľ vykonával podľa „Programu kontroly kvality vody“ vypracovaného podľa požiadaviek NV SR č. 354/2006 Z.z.

3) Obecný úrad Hrnčiarska Ves

- prevádzkuje obecný vodovod v obci Hrnčiarska Ves,

- prevádzkovú kontrolu kvality vody, vrátane odberu vzoriek Obecný úrad zabezpečoval u StVPS, a.s. závod 04 Rimavská Sobota.

Kvalita vody na kúpanie


Okres Lučenec

Na kúpanie v okrese sú využívané prírodné kúpalisko Ružiná pri obci Divín, prírodné kúpalisko Ružiná pri obci Ružiná a letné kúpalisko v meste Lučenec.

Prírodné kúpaliská Ružiná pri obci Divín a pri obci Ružiná boli všeobecnou záväznou vyhláškou KÚ ŽP v Banskej Bystrici č. 6/2005 z 18. mája 2005 s účinnosťou od 1. júna 2005 vyhlásené za vody vhodné na kúpanie.

Pri sledovaní kvality vôd slúžiacich na rekreáciu a kúpanie sa postupuje podľa § 19 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z.z. (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), NV SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská, vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská a aktuálnych pokynov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie výkonu štátneho zdravotného dozoru nad vodou na kúpanie.

Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. je povinnosťou prevádzkovateľa kúpaliska zabezpečiť kontrolu kvality vody na kúpanie.


Prírodné kúpalisko Ružiná pri obci Divín

Prevádzkovanie prírodného kúpaliska bolo povolené rozhodnutím RÚVZ Lučenec zo dňa 20.06.2008. Súčasne bol schválený prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska. Prevádzkova-teľom kúpaliska je Anna Paľková, Moyzesova 4, Divín. Kapacita prírodného kúpaliska je 300 osôb. Kontrolu kvality vody na kúpanie prevádzkovateľ zabezpečuje v laboratóriu MIKROLAB, s.r.o., Rimavská Sobota jedenkrát za 14 dní v ukazovateľoch podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 87/2008 Z.z. (harmonogram odberu a vyšetrené ukazovatele sú zapracované do prevádzkového poriadku kúpaliska). Na základe predložených výsledkov voda na kúpanie neprekračuje medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na kúpanie podľa NV SR č. 87/2008 Z.z., voda je vhodná na kúpa-nie. Aktuálne informácie sú uverejnené na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR cez informačný systém (IS) o vodách na kúpanie (Informácie – Letná kúpacia sezóna – Infor-mačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie).


Prevádzkovateľ kúpaliska je povinný na dostupnom mieste v bezprostrednej blízkosti vody na kúpanie sprístupniť obyvateľstvu aktuálne informácie o kvalite vody na kúpanie (v Divíne výsledky sú sprístupnené pri recepcii v areáli Kempingu).

Ďalej je povinný zabezpečiť, aby voda na kúpanie neprekračovala medzné hodnoty ukazo-vateľov kvality vody na kúpanie.

Prírodné kúpalisko Ružiná pri obci Ružiná

Na prírodnom kúpalisku je neorganizovaná rekreácia (je bezplatné využívanie prírodného kúpa-liska), kúpanie je na vlastné riziko. Kontrolu kvality vody na kúpanie z prírodného kúpaliska zabezpečuje RÚVZ so sídlom v Lučenci jedenkrát za 14 dní. Laboratórne vyšetrenie vzoriek vykonáva RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Aktuálne informácie sú uverejnené na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR cez informačný systém (IS) o vodách na kúpanie.


Letné kúpalisko v meste Lučenec

Rozhodnutie na prevádzkovanie letného kúpaliska bolo vydané zo dňa 03.07.2008. Prevádzkovateľom kúpaliska je Mesto Lučenec. Jedná sa o nekryté letné umelé kúpalisko, vybudované v roku 2006. Kapacita umelého kúpaliska je 600 osôb.

V areáli kúpaliska je rekreačný bazén (25,0 x 12,5 m s hĺbkou 120 – 125 cm) s kapacitou vodnej plochy pre 104 osoby a detský bazén (kruhového tvaru s priemerom 10,0 m s plochou 78,5 m2 s plynulým sklonom do 40 cm) s kapacitou vodnej plochy pre 25 detí. Zásobovanie pitnou vodou a kanalizácia odpadových vôd v areáli sú riešené napojením na verejné inžinierske siete. Zdrojom vody na napúšťanie bazénov je voda z verejného vodovodu.

Kontrolu kvality vody na kúpanie prevádzkovateľ zabezpečuje v laboratóriu MIKROLAB, s.r.o., Rimavská Sobota jedenkrát za mesiac v ukazovateľoch podľa prílohy k vyhláške MZ SR 72/2008 Z.z. (harmonogram odberu vzoriek a vyšetrené ukazovatele sú zapracované do prevádzkového poriadku kúpaliska). Kontrolu v ukazovateľoch priehľadnosť a reakcia vody prevádzkovateľ zabezpečuje jedenkrát za deň a v ukazovateľoch teplota vody, voľný chlór a viazaný chlór zabezpečuje trikrát denne. Na základe predložených výsledkov z kontroly kvality vody na kúpanie voda je vhodná na kúpanie. Aktuálne informácie sú uverejnené na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR cez informačný systém (IS) o vodách na kúpanie.


Prevádzkovateľ kúpaliska je povinný na dostupnom mieste v bezprostrednej blízkosti vody na kúpanie sprístupniť obyvateľstvu aktuálne informácie o kvalite vody na kúpanie (výsledky sú sprístupnené na tabuli pri vstupe do areálu kúpaliska).


Ďalej je povinný zabezpe-čiť, aby voda na kúpanie neprekračovala medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na kúpanie.


Okres Poltár

Verejné letné kúpalisko v meste Poltár

Rozhodnutie na prevádzkovanie verejného kúpaliska bolo vydané zo dňa 20.06.2008. Prevádzkovateľom kúpaliska je Mestský podnik služieb, p.o. Poltár. Jedná sa o nekryté umelé kúpalisko, vybudované v roku 2002. Kapacita umelého kúpaliska je 600 osôb. V areáli kúpaliska je plavecký bazén s polooblúkovými tvarmi (25,0 x 16,0 m s hĺbkou 110 – 150 cm) s kapacitou vodnej plochy pre 92 osôb a neplavecký bazén (tvar trojlístok - s plochou 98,0 m2 s hĺbkou 0,30 – 0,45 – 0,60 m) s kapacitou vodnej plochy pre 32 osôb. Zásobovanie pitnou vodou a kanalizácia odpadových vôd v areáli sú riešené napojením na verejné inžinierske siete. Zdrojom vody na napúšťanie bazénov je voda z verejného vodovodu.

Kontrolu kvality vody na kúpanie prevádzkovateľ zabezpečuje v laboratóriu MIKROLAB, s.r.o., Rimavská Sobota jedenkrát za mesiac v ukazovateľoch podľa prílohy k vyhl. MZ SR č. 72/2008 Z.z. (harmonogram odberu vzoriek a vyšetrené ukazovatele sú zapracované do prevádzkového poriadku kúpaliska). Kontrolu v ukazovateľoch priehľadnosť a reakcia vody prevádzkovateľ zabezpečuje jedenkrát za deň a v ukazovateľoch teplota vody, voľný chlór a viazaný chlór zabezpečuje trikrát denne. Na základe predložených výsledkov z kontroly kvality vody na kúpanie voda je vhodná na kúpanie. Aktuálne informácie sú uverejnené na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR cez informačný systém (IS) o vodách na kúpanie.

Prevádzkovateľ kúpaliska je povinný na dostupnom mieste v bezprostrednej blízkosti vody na kúpanie sprístupniť obyvateľstvu aktuálne informácie o kvalite vody na kúpanie (výsledky sú sprístupnené na tabuli pri vstupe do areálu kúpaliska).

Ďalej je povinný zabezpe-čiť, aby voda na kúpanie neprekračovala medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na kúpanie.


 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes