joomla template by Joomlashack
Oddelenie podpory zdravia

Hlavným cieľom oddelenia podpory zdravia je rozvíjať, upevňovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľstva na starostlivosti o svoje zdravie. Hlavné ťažisko zdravotno - výchovnej činnosti spočíva vo formovaní vedomostí, postojov a návykov občanov vo vzťahu k vlastnému zdraviu i k zdraviu spoluobčanov s dôrazom na zodpovednosť za svoj zdravotný stav.

 

Súčasťou OPZ je všeobecná poradňa zdravia


Metódy práce

1.       Individuálne pôsobenie- predovšetkým poradensko-konzultačná činnosť v poradniach

2.       Skupinové pôsobenie - formou prednášok, besied a seminárov

3.       Hromadné pôsobenie - predovšetkým uverejňovaním osvetovo zameraných článkov v miestnej tlači

Organizácia a spoluúčasť na projektoch

1.       CINDI

2.       Školy podporujúce zdravie

3.       Monitorovanie zdravotného stavu orálneho zdravia a zdravotno – výchovné pôsobenie u detí predškolského veku

4.       Sledovanie výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva

5.       Prevencia kardiovaskulárnych chorôb

6.       Materské centrá

7.       Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo

8.       Vyzvi  srdce k pohybu

9.       Prestaň a vyhraj 


 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes