joomla template by Joomlashack
Informácia o spracúvaní osobných údajov

 


Pre informačný systém: IS prevencia ochorení a iných porúch zdravia

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petöfiho 1, 984 38  Lučenec, IČO: 17 335 558 kontakt 047/4322567.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

1.    Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: spracúvanie osobných údajov za účelom vykonávania podpory, ochrany a rozvoja verejného zdravia zameraného na ovplyvňovanie verejného  zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a prevenciou rizikových faktorov v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a na základe § 13, odst. 1, písm. a)  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa a to spracúvanie osobných údajov za účelom poradne, podpory, ochrany a rozvoja verejného zdravia

2.    Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: Fyzické osoby, ktoré sú predmetom vykonávania  podpory, ochrany a rozvoja verejného zdravia zameraných na ovplyvňovanie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a prevenciou rizikových faktorov podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zákonov, iné osoby, ktorých osobné údaje je v rámci zákona č. 355/2007 Z. z. je potrebné spracúvať

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Osobné údaje fyzických osôb súvisiace s ich zdravotným stavom na účely ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia (Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, dosiahnuté vzdelanie, údaje o zdravotnom stave.

3.    Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:


Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 


 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

4.    Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5.    Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky)

Od iných osôb so súhlasom dotknutej osoby, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy, alebo splnenie zákonnej povinnosti

Od iných oprávnených subjektov, ktoré sa riadia podľa osobitných predpisov

6.    Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov od kalendárneho roku v ktorom boli osobné údaje poskytnuté ak osobitný právny predpis nehovorí inak.

7.    Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva písomne na adresu prevádzkovateľa.

9.    Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov v prípade spracúvania osobných údajov je na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa a v prípade neposkytnutia môže byť osoba stíhaná za ohrozenie verejnej bezpečnosti.


 

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes