joomla template by Joomlashack
Register ponúkaného majetku štátu

Register ponúkaného majetku štátu  –   www.ropk.sk

V súlade s. § 8 ods. 1 § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu od. 1.7.2015 sa nehnuteľný majetok štátu ponúkaný na prevod správy alebo do nájmu a vymedzený hnuteľný majetok štátu ponúkaný na prevod správy zverejňuje výlučne len na stránke registra.

Register ponúkaného majetku štátu (ďalej len „register“) je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Obsahom registra je evidencia

a) (trvalo) prebytočného nehnuteľného a vymedzeného hnuteľného majetku štátu určeného na
   1. prevod správy iným správcom majetku štátu,
   2. predaj v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie,
b) dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného do nájmu.
Súčasťou registra sú aj informácie o výsledkoch osobitného ponukového konania, elektronickej aukcie a ponúk na nájom majetku štátu.

Za vymedzený hnuteľný majetok štátu sa považuje 
a) výpočtová a telekomunikačná technika, ak neuplynulo viac ako dva roky od dátumu jej prvého uvedenia do prevádzky; ak nie je zrejmý dátum prvého uvedenia do prevádzky, lehota dvoch rokov plynie od roku výroby tohto hnuteľného majetku štátu,
b) hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje podľa osobitného predpisu,
c) výrobok obranného priemyslu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur,
d) iný hnuteľný majetok štátu ako je uvedený v písmenách a) až c), ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky; ak nie je zrejmý dátum prvého uvedenia do prevádzky, lehota piatich rokov plynie od roku výroby tohto hnuteľného majetku štátu.

Ponuku majetku štátu v registri zverejňuje správca majetku štátu, ktorý zodpovedá za správnosť a včasnosť vložených údajov. Register je jediným miestom, kde sa správcovia majetku štátu a záujemcovia môžu dozvedieť o ponúkanom majetku štátu.

Predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu a vymedzeného hnuteľného majetku štátu sa realizuje formou osobitného ponukového konania alebo elektronickou aukciou. Prebytočný nehnuteľný majetok štátu, ktorého znalcom stanovená cena presahuje 10 000 eur, je správca povinný ponúknuť len v elektronickej aukcii.

Register umožňuje návštevníkom stránky prehľadávať a prezerať predložené ponuky. Zoznam ponúkaného majetku štátu sa zobrazuje v tabuľkovej forme, ktorý sa dá zúžiť na základe špecifikácie hodnôt zadaných do filtrov. Výberom konkrétneho majetku štátu je možné vstúpiť do detailnej ponuky tohto majetku štátu, ktorá obsahuje všetky relevantné informácie.

 

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes