joomla template by Joomlashack
Úhrada správnych poplatkov

Možnosti úhrady správneho poplatku

 1. HOTOVOSŤ: e-Kolok zakúpený osobne v sídle RÚVZ Lučenec

 2. BEZHOTOVOSTNE: a) e-KOLKOM zakúpeným na pošte

b) platba KARTOU v sídle RÚVZ Lučenec

                                       c) BANKOVÝM PREVODOM

                              d) POŠTOVOU POUKÁŽKOU

                                       e) e-KOLKOM sprístupnený Mobilnou aplikáciou e-KOLOK (MAPS) a webovou aplikáciou Virtuálny kiosk (VK) https://m.ekolky.gov.sk Pri použití úhrady správneho poplatku podľa písm. e), na úrade poplatník preukazuje zaplatenie poplatku predložením:

· Vygenerovaného QR kódu priamo na svojom mobilnom zariadení alebo

· Vytlačeným QR kódom na papieri, napr. vo formáte A4.

Na webe Slovenskej pošty, a. s., https://www.posta.sk/sluzby/platobny-systeme-kolok sa v časti Služby štátu/Platobný systém eKolok nachádzajú všetky základné informácie o platobnom systéme eKolok určené pre občanov, a sú tam publikované nasledovné informácie:

 a) Spôsob úhrady správnych/súdnych poplatkov

b) Veľkoodber eKolkov

c) Vrátenie správnych / súdnych poplatkov a vyplatenie výdavku

d) Obchodné podmienky eKolku pre poplatníkov e) Príručka mobilnej aplikácie eKolok

f) Príručka webovej aplikácie eKolok

g) Zoznam pôšt, na ktorých sa predávajú eKolky.

h) Číselník služieb so správnymi a súdnymi poplatkami

Upozornenia k platbe bankovým prevodom a poštovou poukážkou:

Uhradiť správny poplatok bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou je možné až po vystavení platobného predpisu RÚVZ Lučenec, nakoľko až vystavením platobného predpisu sa vygenerujú požadované údaje k platbe správneho poplatku (číslo účtu a variabilný symbol). RÚVZ Lučenec vystaví poplatníkovi platobný predpis po podaní žiadosti o vykonanie spoplatneného úkonu (napr. žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, žiadosť o vydanie osvedčenia, žiadosť o vydanie duplikátu, žiadosť o vydanie rozhodnutia, žiadosť o vydanie záväzného stanoviska). V prípade žiadosti odovzdanej na RÚVZ Lučenec osobne, bude platobný predpis vystavený ihneď a odovzdaný poplatníkovi. V ostatných prípadoch bude vystavený platobný odoslaný poplatníkovi. Na vystavenom platobnom predpise je uvedený dátum platnosti. Do tohto dátumu je nutné poplatok uhradiť, inak platobný predpis zaniká. Poplatok uhradený po tomto dátume sa vráti späť na účet poplatníka a správny poplatok bude preto považovaný za neuhradený. Pre zaplatenie poplatku musí byť potom vystavený nový platobný predpis.

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

Časť VIII. Finančná správa a obchodná činnosť

 

Položka 150

f)

Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 36a) okrem rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa písmena e)

50,00 €

g)

Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f)

10,00 €

h)

Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti

30,00 €

i)

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 36b)

20,00 €

j)

Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i)

10,00 €

Poznámky pod čiarou

36a) § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

36b) § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 132/2010 Z. z.

Zákon umožňuje platenie poplatkov v zníženej sadzbe. Zníženie sadzby poplatku o 50%  sa uplatní:

 

·         na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a podpísaného  elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes