joomla template by Joomlashack
Oddelenie hygieny detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor zameraný na primárnu prevenciu v detskom a v mladistvom veku.Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a k spôsobu života. Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave a o zvláštnostiach jednotlivých etáp vývoja mladej generácie podmienených morfologickými osobitosťami reaktivity detského a dospievajúceho organizmu.Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na ovplyvnenie zdravia mladej generácie.

 

Činnosť oddelenia je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia, starostlivosť o zdravé životné a pracovné podmienky, podporu správneho

životného štýlu detí a mládeže a výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru.

 Náplňou činnosti  oddelenia je: 
  1. Monitorovať a vyhodnocovať zdravotný stav detí a mládeže
  2. Sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy životných a pracovných podmienok
  3. Sledovať rizikové faktory vybraných chorôb a chýb
  4. Študovať vzťahy a súvislosti medzi faktormi životných a pracovných podmienok na zdravie detí a mládeže
  5. Realizovať programy a projekty ochrany zdravia a zdravého spôsobu života detí a mládeže
  6. Stanovovať zdravotné kritériá pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže na regionálnej úrovni a kontrolovať ich dodržiavanie
  7. Vykonávať ŠZD nad vytváraním a ochranou zdravých životných a pracovných podmienok
  8. Vykonávať výchovu mladej generácie ku zdraviu
  9. Vykonávať expertíznu a konzultačnú činnosť
  

  Cieľ

Podporovať dosiahnutie zmeny spôsobu života mladých ľudí, a tým docieliť ich vyššií záujem o aktívny spôsob života a o všetko čo s tým súvisí – pohybová aktivita vrátane športovej činnosti, či už na úrovni záujmovej alebo organizovanej, cieľavedomé a zmysluplné trávenie voľného času ( záujmová činnosť ), čo okrem priameho pozitívneho dopadu na zdravie vytvorí optimálne podmienky aj na obnedzovanie požiadavky mladých ľudí po drogách ( alkohol, tabak, nelegálne drogy ).

Dosiahnuť ozdravenie výživy a tým účinne predchádzať výskytu viacerých takzvaných civilizačných ochorení, najmä srdcovo-cievnych a niektorých nádorových so závažnými celospoločenskými a ľudskými dopadmi.

Podporovať vytváranie podmienok na to, aby spoločné stravovanie detí a mládeže mohlo plniť svoje funkcie ( optimalizovanie režimu výživy, sociálna úloha pre rodiny so zamestnanými matkami, výchovno-vzdelávacia úloha ), čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad na zdravie.

  

Na dosiahnutie cieľa máme vytýčené tieto úlohy:

 

1.Podporovať napľňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým závislostiam

 

2. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl s cieľom zmapovania trendov v tejto oblasti.

 

3. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy

 

4. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania

 

5. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov.

 

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes