joomla template by Joomlashack
Legislatíva

 

 Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

 

 

1. K zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. 585,

        ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

 

2. K zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a k nariadeniu (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín

 

2.1. Mikrobiologické požiadavky na potraviny a obaly na ich balenie

 

2.1.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie

 

2.1.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. septembra 2011 č. 01242-OL-2011, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie

 

 

Spoločná EU legislatíva

 

2.1.2. Nariadenie Komisie (EC) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005  o mikrobiologických kritériách pre potraviny

opravené a doplnené nasledovnými korigendami

Korigendum, Ú. v. ES L 174, 28.6.2006, s. 11

Korigendum, Ú. v. ES L 278, 10.10.2006, s. 32

 

2.1.3. Nariadenie Komisie (EC) č 1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny

 

2.1.4. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 365/2010 z 28. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, pokiaľ ide o prítomnosť Enterobacteriaceae v pasterizovanom mlieku a v ostatných pasterizovaných tekutých mliečnych výrobkoch a výskyt Listeria monocytogenes v jedlej soli

 

2.1.5. Nariadenie Komisie  (ES) č. 975/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

 

2.1.6. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1019/2013 z 23. októbra 2013, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o histamín v produktoch rybolovu

 

2.2. Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Legislatíva vo vzťahu k zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

2.2.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

2.2.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008 – OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

2.2.3. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. augusta 2008 č. 16525/2008-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008 – OL.

Spoločná EU legislatíva

2.2.4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005  o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS.

 

2.2.5.  Nariadenie Komisie (ES) č. 178/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa         nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 s cieľom vytvoriť prílohu I obsahujúcu zoznam potravín a krmív, na ktoré sa vzťahujú maximálne hladiny rezíduí pesticídov.

 

2.2.6.  Nariadenie Komisie (ES) č. 149/2008 z 29. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením príloh II, III a IV, v ktorých sa stanovujú maximálne hladiny rezíduí pre produkty uvedené v jeho prílohe I .

 

2.2.7. Nariadenie Komisie (ES) č. 299/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu.

 

2.2.8. Nariadenie Komisie (ES) č. 260/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením prílohy VII, v ktorej sa uvádzajú kombinácie účinnej látky a produktu, na ktoré sa vzťahuje výnimka, pokiaľ ide o ošetrenie fumigantom po zbere úrody.

 

2.2.9. Nariadenie Komisie (ES) č. 839/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa menía a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na určitých produktoch.

 

2.2.10   Nariadenie Komisie (EÚ) č. 915/2010 z 12. októbra 2010 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2011, 2012 a 2013 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám 

 

2.2.11. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení nariadenia Komisie (ES) č. 790/2009 z 10. augusta 2009.   

 

2.2.12.  Nariadenie Komisie (ES) č. 256/2009 z 23. marca 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu a fludioxonilu v určitých produktoch alebo na nich

 

2.2.13. Nariadenie Komisie (ES) č. 822/2009 z 27. augusta 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, atrazínu, chlórmekvatu, cyprodinilu, ditiokarbamátov, fludioxonilu, fluroxypyru, indoxakarbu, mandipropamidu, trijodidu draselného, spirotetramatu, tetrakonazolu a tiramu v určitých produktoch alebo na nich.

2.2.14. Nariadenie Komisie (ES) č. 1050/2009 z 28. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, acetamipridu, klomazónu, cyflufenamidu, emamektín benzoátu, famoxadónu, fenbutatín oxidu, flufenoxurónu, fluopikolidu, indoxakarbu, ioxynilu, mepanipyrimu, protiokonazolu, pyridalylu, tiaklopridu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich.

2.2.15. Nariadenie Komisie (ES) č. 1097/2009 zo 16. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí stanovené pre dimetoát, etefón, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomyl, ometoát, oxydemetón-metyl, procymidón, tiodikarb a vinklozolín v alebo na určitých produktoch.

2.2.16. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (uplatňuje sa od 14. júna 2011)

 

2.2.17. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí dimetomorfu, fluopikolidu, mandipropamidu, metrafenónu, nikotínu a spirotetramatu v určitých produktoch alebo na nich

 

2.2.18.Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2011 z 11. augusta 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acechinocylu, emamektín-benzoátu, etametsulfurón-metylu, flubendiamidu, fludioxonilu, krezoxím-metylu, metoxyfenozidu, novalurónu, tiaklopridu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich

 

2.2.19. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 400/2014 z 22. apríla 2014 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2015, 2016 a 2017 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich

 

Ďalšie súvisiace predpisy a usmernenia:

 

2.2.17. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2.2.18.  Zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. zo 16. marca 2005 o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 

2.2.19.  Zákon č. 67/2010 Z. z. z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

 

2.2.20.  Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2.2.21.  Nariadenie vlády SR č. 316 zo 4. júla 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín.

 

2.2.22.  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.256 zo 17. januára 2008 o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a iných prípravkoch v znení vyhlášky č. 310/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 256/2008 Z. z. o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a o iných prípravkoch.

 

2.2.23  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z. z 10. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov.

               

2.2.24.  Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2011, uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, čiastka 5 z  31. januára 2011.

 

 

2.3. Materiály a predmety určené na styk s potravinami

 

2.3.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 z 9. júna 2003, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23.marca 2005 č. 28576/2004 - SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004 - OAP

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

 

2.3.5. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2007 č. 08704/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

 

2.3.6. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. februára 2009 č. 05761/2009-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 28576/2004-SL, výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 06913/2008-OL

 

2.3.7. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. februára 2011 č. 01887-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

 

 

Spoločná EU legislatíva

 

2.3.7. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 z 27.októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS

 

2.3.8. Nariadenie Komisie (ES) č.1895/2005 z 18. novembra o obmedzení používania určitých epoxy derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

 

2.3.9. Nariadenie Komisie (ES) č.2023/2006 z 22.decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

 

2.3.10. Nariadenie Komisie (ES) č. 372/2007 z 2.apríla 2007, ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami

 

2.3.11.Nariadenie Komisie (ES) č.282/2008 o recyklovaných materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2023/2006

 

2.3.12. Nariadenie Komisie (ES) č. 597/2008 z 24. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.372/2007, ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami

 

2.3.13. Nariadenie Komisie (ES) č. 450/2009 z 29. mája 2009 o aktívnych a inteligentných materiáloch a predmetoch, ktoré majú prísť do styku s potravinami

 

2.3.14.  Nariadenie Komisie (ES) č. 975/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa dopĺňa smernica 2002/72/ES týkajúca sa plastových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

 

2.3.15. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2010/169/EÚ z 19. marca 2010, týkajúce sa nezaradenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxydifenyl éteru do zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky, ktoré sa môžu používať na výrobu plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, podľa smernice 2002/72/ES

 

2.3.16. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami 

 

2.3.17. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2011 z 22. marca 2011, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

 

2.3.18. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2011 z 1. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o obmedzenie používania Bisfenolu A v plastových fľašiach na dojčenskú výživu

 

2.3.19. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1183/2012 z 30. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami 

opravené a doplnené nasledovným korigendom

Korigendum, Ú. v. ES L 349, 19. 12. 2012, s. 77

 

2.3.20. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 202/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami 

 

 

2.4. Kontaminanty v potravinách

 

2.4.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

2.4.2.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. októbra 2007 č. 14300/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

 

Spoločná EU legislatíva

 

2.4.3. Nariadenie Komisie (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách

2.4.4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

2.4.5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o toxíny Fusarium v kukurici a vo výrobkoch z kukurice

2.4.6. Nariadenie Komisie (ES) č. 629/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

2.4.7. Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2008 z 18. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o stanovenie maximálnej hodnoty pre dioxíny a PCB v rybej pečeni

2.4.8. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 258/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky pre dovoz guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórofenolom a dioxínmi a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/352/ES

 

2.4.9. Rozhodnutie Komisie (ES) č. 1135/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky vzťahujúce sa na dovoz určitých výrobkov pochádzajúcich alebo odosielaných z Číny a ktorým sa ruší rozhodnutie 2008/798/ES

 

2.4.10. Rozhodnutie Komisie č. 2008/921/ES z 9. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/798/ES

 

2.4.11. Nariadenie Komisie  (ES) č. 1151/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky pre dovoz slnečnicového oleja pochádzajúceho alebo odosielaného z Ukrajiny v dôsledku rizika kontaminácie minerálnym olejom a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/433/ES

 

2.4.12. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 105/2010 z 5. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o ochratoxín A

 

2.4.13. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 165/2010 z 26. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o aflatoxíny

 

2.4.14. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 178/2010 z 2. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 401/2006, pokiaľ ide o podzemnicu olejnú (arašidy), ostatné olejnaté semená, orechy stromové, marhuľové jadrá, sladké drievko a rastlinný olej

 

2.4.15. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 961/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 297/2011 

 

2.4.16. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1371/2011 z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime 

 

2.4.17. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 250/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime 

 

2.4.18. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 561/2012 z 27. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 284/2012, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime 

 

2.4.19. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 495/2013 z 29. mája 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 996/2012, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime 

 

2.4.20. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 322/2014 z 28. marca 2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime

 

2.4.21. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 420/2011 z 29. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách 

opravené a doplnené nasledovným korigendom

Korigendum, Ú. v. ES L 168, 28.6.2011, s. 20

 

2.4.22. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 835/2011 z 19. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hladiny polycyklických aromatických uhľovodíkov v potravinách 

 

2.4.23. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1258/2011 z 2. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu dusičnanov v potravinách 

 

2.4.24. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1259/2011 z 2. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v potravinách 

 

2.4.25. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 380/2012 z 3. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky používania a používanie hladín pre prídavné látky v potravinách s obsahom hliníka 

 

2.4.26. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 594/2012 z 5. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kontaminantov ochratoxínu A, PCB nepodobných dioxínom a melamínu v potravinách 

 

2.4.27. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1067/2013 z 30. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kontaminantov ako dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v pečeni suchozemských zvierat 

 

2.4.28. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 212/2014 zo 6. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kontaminantu citrinín v potravinových doplnkoch na báze ryže fermentovanej červenými kvasinkami Monascus purpureus 

 

2.4.29. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 488/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kadmia v potravinách

 

 

Odporúčania Európskej komisie

 

2.4.15. Odporúčanie Komisie č. 2006/794/ES zo 16. novembra 2006 o monitorovaní bežných hodnôt dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB, ktoré nie sú podobné dioxínom, v potravinách

2.4.16. Odporúčanie Komisie č. 2010/307/EÚ z z 2. júna 2010 o monitorovaní hladín akrylamidu v potravinách

 

2.4.17. Odporúčanie Komisie č. 2010/133/EÚ z 2. marca 2010, ktoré sa týka prevencie a zníženia kontaminácie liehovín z kôstkovíc a z výliskov z kôstkovíc etylkarbamátom a monitorovania hodnôt etylkarbamátu v týchto nápojoch

 

2.4.18. Odporúčanie Komisie č. 2010/161/EÚ zo 17. marca 2010 o monitorovaní perfluóralkylovaných látok v potravinách

 

2.4.19. Odporúčanie Komisie z 15. marca 2012 o monitorovaní prítomnosti námeľových alkaloidov v krmive a potravinách

 

2.4.20. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1058/2012 z 12. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu aflatoxínov v sušených figách 

 

2.4.21. Odporúčanie Komisie č. 2013/165/EÚ z 27. marca 2013 o prítomnosti toxínov T-2 a HT-2 v obilninách a vo výrobkoch z obilnín 

 

2.4.22. Odporúčanie Komisie č. 2013/647/EÚ z 8. novembra 2013 o skúmaní hladín akrylamidu v potravinách 

 

2.4.23. Odporúčanie Komisie č. 2013/711/EÚ z 3. decembra 2013 o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách 

 

2.4.24. Odporúčanie Komisie č. 2014/118/EÚ z 3. marca 2014 o monitorovaní stôp brómovaných spomaľovačov horenia v potravinách 

 

2.4.25. Odporúčanie Komisie č. 2014/193/EÚ zo 4. apríla 2014 týkajúce sa zníženia výskytu kadmia v potravinách

 

 

Metódy odberu vzoriek kontaminantov - Spoločná EU legislatíva

2.4.17.Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách

2.4.18.Nariadenie Komisie (ES) č. 1882/2006 z 19. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dusičnanov v určitých potravinách

2.4.19..Nariadenie Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách

2.4.20. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 836/2011 z 19. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 333/2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách 

2.4.21. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 589/2014 z 2. júna 2014, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hladín dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 252/2012

 

2.5. Arómy, extrakčné rozpúšťadlá, osobitné prísady do potravín, prídavné látky v potravinách, potravinárske enzýmy

 

2.5.1 Arómy/ Dymové arómy

Spoločná EU legislatíva

2.5.1 .1 Nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 z 18. júla 2000, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na prijatie programu hodnotenia v súlade s nariadením (ES)č. 2232/96 Európskeho parlamentu a Rady

 

2.5.1. 2 Nariadenie (ES) č. 2065/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 10. novembra 2003 o udiarenských dochucovadlách používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách

 

2.5.1.3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm

 

2.5.1.4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES

 

2.5.1.5 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 234/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm

 

2.5.1.6 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 872/2012 z 1. októbra 2012, ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 a zapracúva sa do prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutie Komisie 1999/217/ES 

 

2.5.1.7 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 873/2012 z 1. októbra 2012 o prechodných opatreniach týkajúcich sa zoznamu Únie obsahujúceho arómy a východiskové materiály stanoveného v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008

 

2.5.1.8 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 545/2013 zo 14. júna 2013, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o aromatickú látku 3-acetyl-2,5-dimetyltiofén 

 

2.5.1.9 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 985/2013 zo 14. októbra 2013, ktorým sa mení a opravuje príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o použitie určitých aromatických látok 

 

2.5.1.10 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2013 z 10. decembra 2013, ktorým sa stanovuje zoznam primárnych produktov dymových aróm povolených v Únii, ktoré sa môžu použiť v potravinách alebo na potravinách ako také a/alebo sa môžu použiť na výrobu derivovaných dymových aróm

 

2.5.1.11. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 246/2014 z 13. marca 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie zo zoznamu Únie určitých aromatických látok

 

 

2.5.2 Extrakčné rozpúšťadlá

 

EÚ legislatíva transponovaná v národných predpisoch

 

2.5.2.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 15. marca 2004 č. 608/6/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá

 

2.5.2.2 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 25. marca 2011 č. 02445-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/6/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá

 

 

 

2.5.3 Osobitné prísady do potravín

 

Národná legislatíva

 

2.5.3 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č.608/8/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca osobitné prísady do potravín

 

 

2.5.4 Prídavné látky v potravinách

 

Spoločná EÚ legislatíva

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách

 

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách

 

2.5.4.4 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 238/2010 z 22. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o požiadavku označovania nápojov s obsahom vyšším ako 1,2 % objemu alkoholu a obsahujúcich isté potravinárske farbivá

2.5.4.5 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1129/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách

 

2.5.4.6 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1130/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách schválené na používanie v prídavných látkach v potravinách, potravinárskych enzýmoch, potravinárskych arómach a živinách

2.5.4.7 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1131/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o glykozidy steviolu

 

2.5.4.8 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 232/2012 zo 16. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky a úrovne používania chinolínovej žltej (E 104), žltej SY FCF/pomarančovožltej S (E 110) a Ponceau 4R, košenilovej červenej A (E 124)

 

2.5.4.9 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008

 

2.5.4.10 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 380/2012 z 3. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky používania a používanie hladín pre prídavné látky v potravinách s obsahom hliníka

 

2.5.4.11 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 470/2012 zo 4. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polydextrózy (E 1200) v pive

 

2.5.4.12 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 471/2012 zo 4. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie lyzozýmu (E 1105) v pive

 

2.5.4.13 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 472/2012 zo 4. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glycerolesterov živíc dreva (E 445) na účely tlače na cukrovinky s tvrdým povlakom

 

2.5.4.14 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 570/2012 z 28. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny benzoovej – benzoanov (E 210 – 213) v nealkoholických obdobách vína

 

2.5.4.15 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 583/2012 z 2. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polysorbanov (E 432 – 436) v kokosovom mlieku

 

2.5.4.16 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 675/2012 z 23. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie mastenca (E 553b) a karnaubského vosku (E 903) na neolúpaných farbených varených vajciach a používanie šelaku (E904) na neolúpaných varených vajciach

 

2.5.4.17 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1057/2012 z 12. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie dimetylpolysiloxánu (E 900) ako protipeniaceho činidla vo výživových doplnkoch

 

2.5.4.18 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1049/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycitolového sirupu v niekoľkých kategóriách potravín

 

2.5.4.19 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1050/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o polyglycitolový sirup

 

2.5.4.20 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1149/2012 zo 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie extraktov z rozmarínu (E 392) v náplniach do plnených sušených cestovín  

 

2.5.4.21 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1147/2012 zo 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie včelieho vosku (E 901), karnaubského vosku (E 903), šelaku (E 904) a mikrokryštalického vosku (E 905) na určitom ovocí

 

2.5.4.22 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1148/2012 zo 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie oxidu siričitého – siričitanov (E 220-228) a 1,2-propándiolalginátu (E 405) v nápojoch vyrábaných z kvaseného hroznového muštu

 

2.5.4.23 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1166/2012 zo 7. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie dimetyldikarbonátu (E 242) v určitých alkoholických nápojoch

 

2.5.4.24 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 25/2013 zo 16. januára 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o prídavnú látku v potravinách dioctan draselný  

2.5.4.25 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 256/2013 z 20. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie askorbanu sodného (E 301) v prípravkoch s vitamínom D určených na používanie v potravinách pre dojčatá a malé deti

 

2.5.4.26 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 244/2013 z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie fosforečnanu vápenatého [E 341 iii)] vo výživových prípravkoch určených na používanie v potravinách pre dojčatá a malé deti

 

2.5.4.27 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 438/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie určitých prídavných látok v potravinách

 

2.5.4.28 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 497/2013 z 29. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008

 

 

2.5.4.29 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 509/2013 z 3. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie niekoľkých prídavných látok v určitých alkoholických nápojoch

 

2.5.4.30 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 510/2013 z 3. júna 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a III k nariadeniu k nariadeniu Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie oxidov a hydroxidov železa (E 172), hydroxypropylmetylcelulózy (E 464) a polysorbanov (E 432 – 436) na označovanie určitých druhov ovocia

 

2.5.4.31 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 570/2012 z 28. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny benzoovej – benzoanov (E 210 – 213) v nealkoholických obdobách vína

 

 

2.5.4.32 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 723/2013 z 26. júla 2013, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie extraktov z rozmarínu (E 392) v určitých mäsách s nízkym obsahom tuku a v rybacích produktoch

 

2.5.4.33 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 724/2013 z 26. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o špecifikácie niekoľkých polyolov

 

2.5.4.34 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 738/2013 z 30. júla 2013, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie určitých prídavných látok v náhradách rybích ikier na báze morských rias

 

2.5.4.35 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 739/2013 z 30. júla 2013, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie rastlinných sterolov s vysokým obsahom stigmasterolu v alkoholických miešaných nápojoch na zmrazenie, a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o špecifikácie rastlinných sterolov s vysokým obsahom stigmasterolu ako prídavnej látky v potravinách

 

2.5.4.36 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č 816/2013 z 28. augusta 2013, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie neutrálneho kopolyméru metakrylátu a aniónového kopolyméru metakrylátu v potravinových doplnkoch v tuhej forme, a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o špecifikácie kopolyméru základného metakrylátu (E 1205), neutrálneho kopolyméru metakrylátu a aniónového kopolyméru metakrylátu

 

2.5.4.37 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 817/2013 z 28. augusta 2013, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o arabskú gumu modifikovanú kyselinou oktenyljantárovou

 

2.5.4.38 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 818/2013 z 28. augusta 2013, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie sacharoesterov mastných kyselín (E 473) v arómach do čírych ochutených nápojov na báze vody

 

2.5.4.39 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 913/2013 z 23. septembra 2013, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie sladidiel v určitých ovocných alebo zeleninových nátierkach

 

2.5.4.40 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1068/2013 z 30. októbra 2013, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie difosforečnanov (E 450), trifosforečnanov (E 451) a polyfosforečnanov (E 452) v mokrosolených rybách

2.5.4.41 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1069/2013 z 30. októbra 2013, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie fosforečnanov sodných (E 339) v prírodných obaloch na salámy

2.5.4.42 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1274/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa menia a opravujú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o určité prídavné látky v potravinách

2.5.4.43 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 59/2014 z 23. januára  2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie oxidu siričitého – siričitanov (E 220 – 228) v určitých aromatizovaných výrobkoch na báze vína

2.5.4.44. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 264/2014 zo 14. marca 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie kopolyméru N-vinylpyrolidónu a vinyl-acetátu vo výživových doplnkoch v tuhej forme, a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o jeho špecifikácie

 

2.5.4.45. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 298/2014 z 21. marca 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o dihydrogéndifosforečnan horečnatý na použitie ako kypriacej látky a regulátora kyslosti

 

2.5.4.46.  NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 497/2014 zo 14. mája 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o používanie advantámu ako sladidla

 

2.5.4.47.  NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 505/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie karamelových farbív (E 150a – d) v pive a sladových nápojoch

 

2.5.4.48.  NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 506/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o etyl-N-dodekanoyl-L-arginát ako konzervačná látka v určitých tepelne ošetrených mäsových výrobkoch

 

2.5.4.48.  NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 601/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o potravinové kategórie mäsa a používanie určitých prídavných látok v mäsových prípravkoch

 

 

Potravinárske enzýmy

 

Spoločná EÚ legislatíva

 

2.5.5.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm

 

 

2.5.5.2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97

 

2.5.5.3.Nariadenie Komisie (EÚ) č. 234/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm

 

2.5.5.4 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 562/2012 z 27. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 234/2011, pokiaľ ide o osobitné údaje vyžadované na účely posúdenia rizík v súvislosti s potravinárskymi enzýmami 

 

2.5.5.5 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1056/2012 z 12. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 o potravinárskych enzýmoch, pokiaľ ide o prechodné opatrenia 

 

 

2.6. Potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

2.6.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

2.6.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. októbra 2009 č. 20374/2009-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

2.6.3. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. apríla 2010 č. 09015/2010-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky v znení výnosu č. 20374/2009-OL

 

Spoločná EU legislatíva

2.6.4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1609/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa na obdobie dvoch rokov povoľuje uvádzať na trh počiatočnú dojčenskú výživu na báze hydrolyzátov srvátkových bielkovín získaných z bielkovín kravského mlieka 

 

2.6.5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1243/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III a VI k smernici 2006/141/ES, pokiaľ ide o požiadavky na zloženie určitých potravín na počiatočnú výživu dojčiat

 

2.3.6. Nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 z 20. januára 2009 o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu

 

2.3.7. Nariadenie Komisie (ES) č. 953/2009 z 13. októbra 2009 o látkach, ktoré sa na osobitné výživové účely môžu pridávať do potravín na špeciálne výživové použitie

 

2.3.8. Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov

 

2.3.9.Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 a nariadenie Komisie (ES) č. 953/2009, pokiaľ ide o zoznamy minerálnych látok, ktoré možno pridávať do potravín

 

2.3.10. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 119/2014 zo 7. februára 2014, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o kvasnice obohatené chrómom používané na výrobu výživových doplnkov a trihydrát laktátu chromitého pridávaný do potravín 

 

 

2.7. Potraviny nového typu a zložky potravín nového typu

2.7.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny nového typu

 

Spoločná EU legislatíva

 

2.7.2. Nariadenie (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady  z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach

 

2.7.3. Odporúčanie Komisie č. 97/618/ES z 29. júla 1997 týkajúce sa vedeckých aspektov a prezentácie informácií potrebných na podporu žiadosti o uvedenie potravín nového typu a ich zložiek do obehu a prípravy žiadosti na prvé posúdenie potraviny nového typu.

 

2.7.4. Odporúčanie Komisie č. 2011/696/EÚ z 18. októbra 2011 o vymedzení pojmu nanomateriál 

 

 

2.7.2.1.Rozhodnutia Komisie, ktorými sa povoľuje uvedenie nových potravín na trh

         2.7.2.1.1.Rozhodnutie Komisie 2000/195/ES z 22. februára 2000, o povolení uvedenia na trh "fosfolipidov z vaječného žĺtka" ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady súlade v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

 

2.7.2.1.2.Rozhodnutie Komisie 2000/500/ES z 24. júla 2000, o povolení uvedenia na trh "žltých tukových nátierok s pridanými fytosterolovými estermi" ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu  a Rady.

2.7.2.1.3.Rozhodnutie Komisie 2001/122/ES z 30. januára 2001, o povolení umiestniť na trh prípravok dextran vyrobený prostredníctvom Leuconostoc mesenteroides ako novú potravinovú prísadu do pekárenských výrobkov podľa nariadenia (ES)                                    č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.1.4.Rozhodnutie Komisie 2001/424/ES z 23. mája 2001, ktorým sa povoľuje umiestnenie      na trh pasterizovaných prípravkov na báze ovocia vyrobených za použitia vysokotlakovej pasterizácie podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.1.5.Rozhodnutie Komisie 2001/721/ES z 25. septembra 2001, ktorým sa povoľuje umiestnenie trehalózy na trh ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.1.6.Rozhodnutie Komisie 2002/150/ES z 15. februára 2002, ktorým sa povoľuje uvedenie  na trh koagulovaných zemiakových bielkovín a  ich hydrolyzátov ako nových potravinárskych prísad podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.1.7.Rozhodnutie Komisie 2003/426/ES z 5. júna 2003, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh „šťavy noni“ (šťava z ovocia Morinda citrifolia L.) ako nová potravinová prísada, podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.1.8.Rozhodnutie Komisie 2003/427/ES z 5. júna 2003,  ktorým sa povoľuje uvedenie na trh oleja bohatého na DHA (dokosahexanová kyselina) z mikroskopickej riasy Schizochytrium sp. ako novej potravinovej zložky, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.9.Rozhodnutie Komisie 2003/867/ES z 1. decembra 2003, ktorým sa povoľuje uvedenie salatrimov na trh ako nových potravinových zložiek, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.10.Rozhodnutie Komisie 2004/333/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh žltých tukových nátierok, šalátových dressingov, mliečnych výrobkov, fermentovaných mliečnych výrobkov, sójových nápojov a syrových výrobkov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.11.Rozhodnutie Komisie 2004/334/EC z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh žltých tukových nátierok, mliečnych výrobkov, jogurtových výrobkov a korenených omáčok s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.12.Rozhodnutie Komisie 2004/335/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh mliečnych výrobkov a jogurtových výrobkov s pridanými fytosterolovými estermi,  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.13.Rozhodnutie Komisie 2004/336/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh žltých tukových nátierok, ovocných nápojov na mliečnom základe, jogurtových výrobkov a  syrových výrobkov s  pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.14.Rozhodnutie Komisie 2004/845/ES z 12. novembra 2004, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie na trh mliečnych nápojov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi ako nových potravín alebo nových prídavných látok.

2.7.2.1.15.Rozhodnutie Komisie 2005/457/ES zo 4. apríla 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade                    s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.16.Rozhodnutie Komisie 2005/581/ES z 25. júla 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie  izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade                     s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.17.Rozhodnutie Komisie 2006/68/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie  potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej kukurice línie MON 863 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.18.Rozhodnutie Komisie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie  potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej Roundup Ready kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.19.Rozhodnutie Komisie 2006/58/ES z 24. januára 2006, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových potravín alebo nových potravinových látok.

2.7.2.1.20.Rozhodnutie Komisie 2006/59/ES z 24. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových potravín alebo nových prídavných látok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.21.Rozhodnutie Komisie 2006/720/ES z 23. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie diacylglycerolového oleja rastlinného pôvodu na trh ako novej potraviny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.22.Rozhodnutie Komisie 2006/721/ES z 23. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.23.Rozhodnutie Komisie 2006/722/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uviesť na trh „repkový olej s vysokým obsahom nezmydliteľného podielu“ ako novú zložku potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.24.Rozhodnutie Komisie 2006/723/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uviesť na trh  olej z kukuričných klíčkov s  vysokým obsahom nezmydliteľného podielu ako novú zložku potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.25.Rozhodnutie Komisie 2007/343/ES z 15. mája 2007, ktorým sa povoľuje uvedenie oleja obohateného fytosterolmi/fytostanolmi ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.26.Rozhodnutie Komisie 2008/36/ES z 10. januára 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie ryžových nápojov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi ako nových potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.27.Rozhodnutie Komisie 2008/413/ES z 26. mája 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie alfa-cyklodextrínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.28.Rozhodnutie Komisie 2008/558/ES z 27.júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie rafinovaného oleja z hadinca skorocelového ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.29.Rozhodnutie Komisie 2008/559/ES z 27. júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie oleja  zo semien Allanblackia ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.30.Rozhodnutie Komisie 2008/575/ES z 27. júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie sušenej dužiny plodov baobabu na trh ako novej zložky potravín v súlade                            s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.31.Rozhodnutie Komisie 2008/968/ES z 12. decembra 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie oleja s vysokým obsahom kyseliny arachidónovej z huby Mortierella alpina ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.32.Rozhodnutie Komisie 2008/985/ES z 15. decembra 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie listov Morinda citrifolia ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.33. Rozhodnutie Komisie  2009/345/ES z 22. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie vitamínu K 2 (menachinón) z Bacillus subtilis natto ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.34 Rozhodnutie Komisie 2009/344/ES z 22. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie proteínu modifikujúceho štruktúru ľadu typu III HPLC 12 ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.35 Rozhodnutie Komisie 2009/348/ES z 23. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.36 Rozhodnutie Komisie 2009/355/ES z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénového oleorezínu z rajčiakov ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.37 Rozhodnutie Komisie 2009/365/ES z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.38 Rozhodnutie Komisie 2009/362/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.39. Rozhodnutie Komisie 2009/752/ES z 12. októbra 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh lipidového extraktu z pancierovky antarktickej Euphausia superba ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.40. Rozhodnutie Komisie 2009/777/ES z 21. októbra 2009 o rozšírení použitia riasového oleja z mikrorias Ulkenia sp. ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.41. Rozhodnutie Komisie 2009/778/ES z 22. októbra 2009, o rozšírení použitia riasového oleja z mikrorias Schizochytrium sp. ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.42. Rozhodnutie Komisie 2009/826/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh extraktu z listov lucerny (Medicago sativa) ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.43. Rozhodnutie Komisie 2009/827/ES z 13. októbra 2009,  ktorým sa povoľuje uvedenie na trh semena šalvie (Salvia hispanica) ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.44. Rozhodnutie Komisie 2010/228/EÚ z z 21. apríla 2010, ktorým sa povoľuje umiestnenie pyré a koncentrátu z ovocia Morinda citrifolia ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.45. Rozhodnutie Komisie 2010/331/EÚ zo 14. júna 2010, ktorým sa povoľuje uvedenie nátrium-feredetátu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.46.Rozhodnutie Komisie 2011/73/EÚ z 2. februára 2011, ktorým sa povoľuje umiestnenie mycéliového extraktu z Lentinula edodes (huba Shiitake) na trh ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.47.Rozhodnutie Komisie 2011/76/EÚ z 2. februára 2011, ktorým sa povoľuje umiestnenie chitínglukánu z Aspergillus niger na trh ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.48.Rozhodnutie Komisie 2011/80/EÚ zo 4. februára 2011, ktorým sa povoľuje umiestnenie peptidového výrobku z rýb (Sardinops sagax) na trh ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.49. Rozhodnutie Komisie č. 2011/320/EÚ z 27. mája 2011, ktorým sa povoľuje uvedenie pikolinátu chromitého ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

          2.7.2.1.50.Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/494/EÚ z 5. augusta 2011, ktorým sa   

          povoľuje uvedenie fosfátovaného kukuričného škrobu ako novej zložky potravín na trh v

          súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

          2.7.2.1.51.Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/497/EÚ z 9. augusta 2011, ktorým sa   

          povoľuje uvedenie výťažku z fermentovaných čiernych (sójových) bôbov ako novej zložky

          potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

          2.7.2.1.52. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/513/EU z 19. augusta 2011, ktorým sa

         povoľuje uvedenie fosfatidylserínu zo sójových fosfolipidov ako novej zložky potravín na trh  

         v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

                 opravené a doplnené nasledovnými korigendami

          Korigendum, Ú. v. ES L 230, 7. 9. 2011, s. 78

 

2.7.2.1.53. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/761/EÚ z 24. novembra 2011, ktorým sa povoľuje uvedenie flavonoidov z Glycyrrhiza glabra L. na trh ako novej zložky potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.54. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/762/EÚ z 24. novembra 2011, ktorým sa povoľuje uvedenie kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

2.7.2.1.55. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/461/EÚ z 3. augusta 2012, ktorým sa          povoľuje uvedenie nového základu žuvacej gumy ako novej zložky potravín na trh v súlade         s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a ktorým sa zrušuje vykonávacie         rozhodnutie Komisie 2011/882/EÚ

 

2.7.2.1.56. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č.2012/288/EÚ z 1. júna 2012, ktorým sa          povoľuje uvedenie gama-cyklodextrínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.57. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/727/EÚ z 22. novembra 2012, ktorým sa povoľuje uvedenie bovinného laktoferínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (FrieslandCampina)

 

2.7.2.1.58. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/726/EÚ z 22. novembra 2012, ktorým sa povoľuje uvedenie dihydrokapsiátu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.59. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/725/EÚ z 22. novembra 2012, ktorým sa povoľuje uvedenie bovinného laktoferínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Morinaga)

 

2.7.2.1.60.Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/49/EÚ  z 22. januára 2013, ktorým sa povoľuje umiestnenie syntetického zeaxantínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.61.Vykonávacie rozhodnutie Komisie č.2013/50/EÚ z 22. januára 2013, ktorým sa povoľuje rozšírenie používania semena šalvie (Salvia hispanica) ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.62. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/705/EÚ z 29. novembra 2013, ktorým sa povoľuje umiestnenie výťažku z kohútieho hrebeňa ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.63. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/154/EU z 19. marca 2014, ktorým sa povoľuje umiestnenie na trh glukozamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.64. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/155/EU z 19. marca 2014, ktorým sa povoľuje umiestnenie oleja zo semien koriandra ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

 

 

 

 

        2.7.2.2. Rozhodnutia Komisie, ktorými sa zamieta uvedenie nových potravín na trh

2.7.2.2.1.Rozhodnutie Komisie 2000/196/ES z 22. februára 2000, ktorým sa odmieta uvedenie  na trh Stevia rebaudiana Bertoni: rastlín a sušených listov ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.2.2.Rozhodnutie Komisie 2001/17/ES z 19. decembra 2000 o odmietnutí umiestnenia na trh „Nangajských orechov (Canarium indicum L.)“ ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES), č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.2.3.Rozhodnutie Komisie 2005/580/ES z 25. júla 2005, ktorým sa zamieta uvedenie betaínu na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.2.4.Rozhodnutie Komisie 2008/279/ES z 28. marca 2008, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh potravín a zložiek potravín vyrobených z geneticky modifikovanej Roundup Ready  kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

Zoznam rozhodnutí Komisie o  Nových potravinách                     a  potravinových zložkách je uverejnený na www.europa.eu.int konkrétne http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm

 

ZOZNAM PODANÝCH ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE NOVÝCH POTRAVÍN        V  EÚ (LIST  OF  APPLICATIONS)  A ZOZNAM NOTIFIKÁCIÍ NOVÝCH POTRAVÍN V EÚ (LIST OF NOTIFICATIONS) je uverejnený na   http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm

     

 

 

 

2.8. Prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda

 

2.8.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu

 

2.8.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu

 

2.8.3. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. 10. 2010 č. 18794/2010-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP

 

Spoločná EU legislatíva

 

2.8.3. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 115/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa stanovujú podmienky používania aktivovaného oxidu hlinitého na odstraňovanie fluoridu z prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd

 

 

2.9. Potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením

 

2.9.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 17. decembra 2003 č.3757/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

 

Spoločná EÚ legislatíva

 

2.9.2. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2002/840/ES z 23. októbra 2002,ktorým sa prijíma zoznam zariadení schválených na ožarovanie potravín v tretích krajinách

 

2.9.3.Rozhodnutie Komisie (ES) č. 2004/691/ES zo 7. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/840/ES prijímajúce zoznam schválených zariadení v tretích krajinách na ožarovanie potravín

 

2.9.4. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2010/172/EÚ z 22. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/840/ES, pokiaľ ide o zoznam zariadení schválených na ožarovanie potravín v tretích krajinách

 

2.9.5. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. (2012/277/EÚ) z 21. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/840/ES, ktorým sa prijíma zoznam zariadení schválených na ožarovanie potravín v tretích krajinách

 

 

2.10. Označovanie potravín

 

2.10.1. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 z 29. marca 2012 o označovaní potravín

 

2.10.2.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 1482/2009-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu

 

 

Spoločná EU legislatíva

 

2.10.3.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách v znení Korigenda (Ú. v. ES L 12, 18. 1. 2007).

 

2.10.4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 107/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

 

2.10.5.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 109/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách

 

2.10.6.Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2008 z 18. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006

 

2.10.7. Nariadenie Komisie (ES) č. 983/2009 z 21. októbra 2009 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.8. Nariadenie Komisie (ES) č. 984/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tých, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.9. Nariadenie Komisie (ES) č. 1167/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.10 Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.11. Nariadenie Komisie (ES) č. 1169/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 353/2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006

opravené a doplnené nasledovným korigendom

Korigendum, Ú. v. ES L 247, 13. 9. 2012, s. 17

 

2.10.12. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 116/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení

 

2.10.13. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 375/2010 z 3. mája 2010 o zamietnutí povolenia zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako také, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.14.Nariadenie Komisie (EÚ) č. 376/2010 z 3. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 983/2009 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.15.  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2010 z 5. mája 2010 o zamietnutí povolenia určitých iných zdravotných tvrdení o potravinách ako tých, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.16.  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 383/2010 z 5. mája 2010 o zamietnutí povolenia iného zdravotného tvrdenia o potravinách ako toho, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.17. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 384/2010 z 5. mája 2010 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.18. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 957/2010 z 22. októbra 2010 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.19. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 958/2010 z 22. októbra 2010 o zamietnutí povolenia zdravotného tvrdenia o potravinách iného, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.20.Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2010 z 9. decembra 2010 o zamietnutí povolenia zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.21. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1162/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.22. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2010/770/EÚ z 13. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/980/EÚ, pokiaľ ide o podmienky použitia povoleného zdravotného tvrdenia o účinku vo vode rozpustného paradajkového koncentrátu na zhlukovanie krvných doštičiek

 

2.10.23. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2011 zo 4. mája 2011 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.24. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2011 zo 6. mája 2011 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.25. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2011 z 11. júla 2011 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia

 

2.10.26. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2011 z 11. júla 2011 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.27. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1160/2011 zo 14. novembra 2011 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia 

 

2.10.28. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1170/2011 zo 16. novembra 2011 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia 

 

2.10.29. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1171/2011 zo 16. novembra 2011 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.30. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004- uplatňuje sa od 13. decembra 2014 s výnimkou článku 9 ods. 1 písm. l), ktoré sa uplatňuje od 13. decembra 2016, a prílohy VI časti B, ktorá sa uplatňuje od 1. januára 2014

 

2.10.31. Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004

 

2.10.32. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 78/2014 z 22. novembra 2013, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o určité obilniny, ktoré spôsobujú alergie na potraviny s pridanými fytosterolmi, estermi fytosterolu, fytostanolmi alebo estermi fytostanolu alebo ich neznášanlivosť

 

2.10.33. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 378/2012 z 3. mája 2012, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.34. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 379/2012 z 3. mája 2012 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

2.10.35. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012 o povolení určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí - uplatňuje sa od 14. decembra 2012

2.10.36. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1047/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení 

 

2.10.37. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2012 z 8. novembra 2012 o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia 

 

2.10.38. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 536/2013 z 11. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.39. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 851/2013 z 3. septembra 2013, ktorým sa povoľujú určité zdravotné tvrdenia o potravinách iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 

 

2.10.40. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2013 z 20. septembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania týkajúce sa používania druhových opisov (pomenovaní) 

 

2.10.41. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1017/2013 z 23. októbra 2013, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.42. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1018/2013 z 23. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 o vytvorení zoznamu povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.43. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1066/2013 z 30. októbra 2013, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývin a zdravie detí 

 

2.10.44. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1155/2013 z 21. augusta 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách

 

2.10.45. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1363/2013 z 12. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „umelé nanomateriály“ 

- opravené a doplnené nasledovným korigendom-

- Korigendum, Ú. v. ES L 346, 20. 12. 2013, s. 89 (Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1363/2013 z 12. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „umelé nanomateriály“)

 

2.10.46. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 40/2014 zo 17. januára 2014, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, iné, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 

 

2.10.47. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 155/2014 z 19. februára 2014, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.48. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 175/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývin a zdravie detí

 

2.10.49. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 274/2014 zo 14. marca 2014, ktorým sa opravuje litovské znenie nariadenia (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

 

2.11. Všeobecná hygiena potravín

 

2.11.1Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996 aktualizované výnosmi č. 2478/2000 - 100 z 4. septembra 2000, č. 1535/2001 - 100 z 28. mája 2001, č. 1865/2001 - 100 z 25. júna 2001, č. 328/2004 - 100 z 15. marca 2004, č. 07174/2005-SL, z 20. apríla 2005, č. 8167/2007-OL, z 12. apríla 2006

 

(Od 15. januára 2008 boli § 11 až 82 zrušené a nahradené novým Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín. V účinnosti zostávajú len § 83 až 117 uvedeného výnosu)

 

2.11.2.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkární a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín

 

2.11.3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.359/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá 

 

2.11.4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam - zrušuje sa ním nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 352/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej

 

 

Spoločná EU legislatíva

2.11.3. H1 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

 

2.11.4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1019/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín

 

 

2.11.5. H2 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 853/2004  z 29. apríla 2004,  ktorým sa stanovia hygienické predpisy potravín živočíšneho pôvodu

 

2.11.6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1020/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu a nariadenie (ES) č. 2076/2005, pokiaľ ide o identifikačné značky, surové mlieko a mliečne výrobky, vajcia a vaječné výrobky a určité produkty rybolovu

 

2.11.7. Nariadenie Komisie č. 558/2010 z 24. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu

 

2.11.8. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1276/2011 z 8. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o ošetrenie zamerané na zahubenie životaschopných parazitov v produktoch rybolovu určených na ľudskú spotrebu 

 

2.11.9. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu 

 

2.11.10. H3 - Nariadenie EP a Rady 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovia špecifické kontroly výrobkov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu

 

2.11.11. H4 – Nariadenie EP a Rady č.882/2004 z apríla 2004 o úradných kontrolách za účelom

zabezpečovania a overovania dodržiavania potravinového práva a predpisov o zdraví zvierat

a starostlivosti o zvieratá

 

2.11.12. Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004  a (ES) č. 854/2004

 

2.11.13. Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia äES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

 

2.11.14. Nariadenie Komisie (ES) č. 1162/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004

 

2.11.15. Nariadenie Komisie  (ES) č. 37/2005 z 12. januára 2005 o monitorovaní teplôt v dopravných prostriedkoch, pri uskladňovaní a skladovaní rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu

 

 

2.12. Fortifikácia potravín

 

2.12.1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín

 

2.12.2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 108/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín

 

2.12.3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov

 

2.12.4. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 a nariadenie Komisie (ES) č. 953/2009, pokiaľ ide o zoznamy minerálnych látok, ktoré možno pridávať do potravín 

 

2.12.5. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 307/2012 z 11. apríla 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá uplatňovania článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín

 

2.12.6. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 489/2012 z 8. júna 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá na účely uplatňovania článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín 

 

2.12.7. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 119/2014 zo 7. februára 2014, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o kvasnice obohatené chrómom používané na výrobu výživových doplnkov a trihydrát laktátu chromitého pridávaný do potravín 

 

 

 

2.13. Soľ

 

2.13.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny

 

2.14. Mrazené krémy

2.14.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. januára 2006 č. 3760/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy

2.15. Cukrárske výrobky

2.15.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2657/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

 

2.16. Mlieko a výrobky z mlieka

2. 16.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka

 

2.17. Ovocie, zelenina, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

2. 17.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005 č. 2608/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

 

2.18. Biopotraviny

2.18.1. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

 

Spoločná EU legislatíva

2.18.2. Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91

 

2.18.3. Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu.

 

Ďalšie súvisiace predpisy a usmernenia:

 

2.18.4. Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

 

Uvedená legislatíva sa priebežne aktualizuje na webe Európskej komisie: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_sk

 

 

2.19. Nakladanie s odpadmi

 

2.19.1. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

 

2.19.2. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

 

Spoločná EU legislatíva

2.19.4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1069/2010 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) – uplatňuje sa od 4. marca 2011

 

2.19.5. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice

 

2.19.6. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 749/2011 z 29. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté z povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice

 

2.19.7. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1097/2012 z 23. novembra 2012, ktorým sa v prípade odosielania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov medzi členskými štátmi mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté z povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice

 

2.19.8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

 

2.19.9. Nariadenie Komisie (ES) č. 1019/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín

 

 

Ďalšie súvisiace predpisy a usmernenia:

 

2.19.11. Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

2.19.12. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

 

2.19.13. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

 

2.19. Úradná kontrola potravín

2.19.1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá

 

2.19.2. Nariadenie Rady (ES) č. 301/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa upravuje príloha I k nariadeniu (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania krmivového a potravinového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá 

 

2.19.3. Rozhodnutie Komisie č. 2006/677/ES z 29. septembra 2009, ktorým sa ustanovujú usmernenia stanovujúce požiadavky na vykonávanie auditov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá

 

2.19.4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. č. 493/2008 zo 6. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti

 

2.19.5.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 79/2010 z 25. februára 2010,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti

 

2.19.6. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia pre systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá

 

2.19.7. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/402/EÚ zo 6. júla 2011 o mimoriadnych opatreniach vzťahujúcich sa na semená senovky gréckej a určité semená a bôby dovážané z Egypta

 

2.19.8. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/662/EÚ zo 6. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie rozhodnutie 2011/402/EÚ o mimoriadnych opatreniach vzťahujúcich sa na semená senovky gréckej a určité semená a bôby dovážané z Egypta

 

2.19.9. Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie rozhodnutie 2011/402/EÚ o mimoriadnych opatreniach vzťahujúcich sa na semená senovky gréckej a určité semená a bôby dovážané z Egypta

 

2.19.10. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/98/EÚ z 19. februára 2013, pokiaľ ide o finančnú pomoc Únie na koordinovaný plán kontrol s cieľom stanoviť mieru rozšírenia podvodných praktík pri predaji určitých potravín

 

2.19.11. Odporúčanie Komisie č. 2013/99/EÚ z 19. februára 2013 o koordinovanom pláne kontrol s cieľom stanoviť mieru rozšírenia podvodných praktík pri predaji určitých potravín

 

 

2.20. Zásady správnej výrobnej praxe

 

2.20.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996–100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky

 

2.20.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. februára 2004 č. 154/2004-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996–100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotnÌctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998–100

 

2.21. Referenčné laboratóriá Spoločenstva

 

2.21.1. Nariadenie Komisie (ES) č. 776/2006 z 23. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné laboratóriá Spoločenstva 

 

2.21.2. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2011 z 2. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a k nariadeniam Komisie (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokiaľ ide o zoznamy a názvy referenčných laboratórií EÚ

 

2.21.3. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 563/2012 z 27. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zoznam referenčných laboratórií EÚ 

 

 

2.22. Vysledovateľnosť

 

2.22.1.Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2011 z 19. septembra 2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu 

 

2.23.Geneticky modifikované organizmy v potravinách (GMO)

 

2.23.1. Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách

 

2.23.2. NARIADENIE (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES

 

(pre úplnosť tu uvádzame aj časť legislatívy pre nové potraviny a zložky nového typu, ktoré sú GMO:

Rozhodnutie Komisie 2006/68/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie  potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej kukurice línie MON 863 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

Rozhodnutie Komisie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie  potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej Roundup Ready kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.)

 

 

 

 

 

Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy

 

 

1. K zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. 585,

        ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

 

2. K zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

 

2.1. Mikrobiologické požiadavky na potraviny a obaly na ich balenie

 

2.1.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie

 

Spoločná EU legislatíva

 

2.1.2. Nariadenie Komisie (EC) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005  o mikrobiologických kritériách pre potraviny

opravené a doplnené nasledovnými korigendami

Korigendum, Ú. v. ES L 174, 28.6.2006, s. 11

Korigendum, Ú. v. ES L 278, 10.10.2006, s. 32

 

2.1.3. Nariadenie Komisie (EC) č 1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny

 

2.1.4. Nariadenie Komisie  (ES) č. 975/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

 

2.2. Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Legislatíva vo vzťahu k zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

2.2.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

2.2.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008 – OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

2.2.3. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. augusta 2008 č. 16525/2008-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008 – OL.

Spoločná EU legislatíva

2.2.4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005  o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS.

 

2.2.5.  Nariadenie Komisie (ES) č. 178/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa         nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 s cieľom vytvoriť prílohu I obsahujúcu zoznam potravín a krmív, na ktoré sa vzťahujú maximálne hladiny rezíduí pesticídov.

 

2.2.6.  Nariadenie Komisie (ES) č. 149/2008 z 29. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením príloh II, III a IV, v ktorých sa stanovujú maximálne hladiny rezíduí pre produkty uvedené v jeho prílohe I .

 

2.2.7. Nariadenie Komisie (ES) č. 299/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu.

 

2.2.8. Nariadenie Komisie (ES) č. 260/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením prílohy VII, v ktorej sa uvádzajú kombinácie účinnej látky a produktu, na ktoré sa vzťahuje výnimka, pokiaľ ide o ošetrenie fumigantom po zbere úrody.

 

2.2.9. Nariadenie Komisie (ES) č. 839/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa menía a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na určitých produktoch.

 

2.2.10.  Nariadenie Komisie (ES) č. 1213/2008 z 5. decembra 2008 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Spoločenstva na roky 2009, 2010 a 2011 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám

 

2.2.11   Nariadenie Komisie (ES) č. 901/2009 z 28. septembra 2009 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Spoločenstva na roky 2010, 2011 a 2012 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám

(nadobúda účinnosť 1. Januára 2010)

 

2.2.12. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006. 

 

2.2.13.  Nariadenie Komisie (ES) č. 256/2009 z 23. marca 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu a fludioxonilu v určitých produktoch alebo na nich

 

2.2.14. Nariadenie Komisie (ES) č. 822/2009 z 27. augusta 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, atrazínu, chlórmekvatu, cyprodinilu, ditiokarbamátov, fludioxonilu, fluroxypyru, indoxakarbu, mandipropamidu, trijodidu draselného, spirotetramatu, tetrakonazolu a tiramu v určitých produktoch alebo na nich.

2.2.15. Nariadenie Komisie (ES) č. 1050/2009 z 28. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, acetamipridu, klomazónu, cyflufenamidu, emamektín benzoátu, famoxadónu, fenbutatín oxidu, flufenoxurónu, fluopikolidu, indoxakarbu, ioxynilu, mepanipyrimu, protiokonazolu, pyridalylu, tiaklopridu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich.

2.2.16. Nariadenie Komisie (ES) č. 1097/2009 zo 16. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí stanovené pre dimetoát, etefón, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomyl, ometoát, oxydemetón-metyl, procymidón, tiodikarb a vinklozolín v alebo na určitých produktoch.

2.2.17. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (uplatňuje sa od 14. júna 2011).

 

 

Ďalšie súvisiace predpisy a usmernenia:

 

2.2.19. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2.2.20.  Zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. zo 16. marca 2005 o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 

2.2.21.  Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

 

2.2.22.   Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

 

2.2.23.  Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2.2.24.  Nariadenie vlády SR č. 316 zo 4. júla 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín.

 

2.2.25.  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.256 zo 17. januára 2008 o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a iných prípravkoch v znení vyhlášky č. 310/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 256/2008 Z. z. o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a o iných prípravkoch.

 

2.2.26  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z. z 10. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov.

 

2.2.27.  Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2009, uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, čiastka 3 z  29. januára 2009.

 

 

2.3. Materiály a predmety určené na styk s potravinami

 

2.3.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 z 9. júna 2003, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23.marca 2005 č. 28576/2004 - SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004 - OAP

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

 

2.3.5. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2007 č. 08704/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

 

2.3.6. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. februára 2009 č. 05761/2009-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 28576/2004-SL, výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 06913/2008-OL

 

Spoločná EU legislatíva

 

2.3.7. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 z 27.októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS

 

2.3.8. Nariadenie Komisie (ES) č.1895/2005 z 18. novembra o obmedzení používania určitých epoxy derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

 

2.3.9. Nariadenie Komisie (ES) č.2023/2006 z 22.decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

 

2.3.10. Nariadenie Komisie (ES) č. 372/2007 z 2.apríla 2007, ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami

 

2.3.11.Nariadenie Komisie (ES) č.282/2008 o recyklovaných materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2023/2006

 

2.3.12. Nariadenie Komisie (ES) č. 597/2008 z 24. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.372/2007, ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami

 

2.3.13. Nariadenie Komisie (ES) č. 450/2009 z 29. mája 2009 o aktívnych a inteligentných materiáloch a predmetoch, ktoré majú prísť do styku s potravinami

 

2.3.14.  Nariadenie Komisie (ES) č. 975/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa dopĺňa smernica 2002/72/ES týkajúca sa plastových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

 

2.3.15. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2010/169/EÚ z 19. marca 2010, týkajúce sa nezaradenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxydifenyl éteru do zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky, ktoré sa môžu používať na výrobu plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, podľa smernice 2002/72/ES

2.4. Kontaminanty v potravinách

 

2.4.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

2.4.2.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. októbra 2007 č. 14300/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

 

Spoločná EU legislatíva

 

2.4.3. Nariadenie Komisie (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách

2.4.4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

2.4.5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o toxíny Fusarium v kukurici a vo výrobkoch z kukurice

2.4.6. Nariadenie Komisie (ES) č. 629/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

2.4.7. Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2008 z 18. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o stanovenie maximálnej hodnoty pre dioxíny a PCB v rybej pečeni

2.4.8. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 258/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky pre dovoz guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórofenolom a dioxínmi a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/352/ES

 

2.4.9. Rozhodnutie Komisie č.2008/798/ES zo 14. októbra 2008 ktorým sa ukladajú osobitné podmienky vzťahujúce sa na dovoz výrobkov obsahujúcich mlieko alebo mliečne výrobky, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Číny, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/757/ES

 

2.4.10. Rozhodnutie Komisie č. 2008/921/ES z 9. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/798/ES

 

2.4.11. Nariadenie Komisie  (ES) č. 1151/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky pre dovoz slnečnicového oleja pochádzajúceho alebo odosielaného z Ukrajiny v dôsledku rizika kontaminácie minerálnym olejom a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/433/ES

 

2.4.12. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 105/2010 z 5. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o ochratoxín A

 

2.4.13. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 165/2010 z 26. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o aflatoxíny

 

Odporúčania Európskej komisie

 

2.4.12. Odporúčanie Komisie č. 2006/794/ES zo 16. novembra 2006 o monitorovaní bežných hodnôt dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB, ktoré nie sú podobné dioxínom, v potravinách

2.4.13. Odporúčanie Komisie č. 2007/331/ES z 3. mája 2007 o monitorovaní množstva akrylamidu v potravinách 

2.4.14. Odporúčanie Komisie č. 2010/133/EÚ z 2. marca 2010, ktoré sa týka prevencie a zníženia kontaminácie liehovín z kôstkovíc a z výliskov z kôstkovíc etylkarbamátom a monitorovania hodnôt etylkarbamátu v týchto nápojoch

 

2.4.15. Odporúčanie Komisie č. 2010/161/EÚ zo 17. marca 2010 o monitorovaní perfluóralkylovaných látok v potravinách

 

Metódy odberu vzoriek kontaminantov - Spoločná EU legislatíva

2.4.6.Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách

2.4.7.Nariadenie Komisie (ES) č. 1882/2006 z 19. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dusičnanov v určitých potravinách

2.4.8.Nariadenie Komisie (ES) č. 1883/2006 z 19. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dioxínov a dioxínom podobných PCB v určitých potravinách

2.4.9.Nariadenie Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách

2.5. Prídavné látky v potravinách

2.5.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008 - OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách

Spoločná EU legislatíva

2.5.2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008,

ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm

 

2.5.3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008

o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97

 

2.5.4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách

 

2.5.5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES

 

2.5.6. Rozhodnutie Komisie 2009/163/ES z 26. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných v potravinách alebo na potravinách

 

2.5.7. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovuje program schválených prídavných látok v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách

 

2.6. Potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

2.6.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

2.6.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. októbra 2009 č. 20374/2009-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

 

Spoločná EU legislatíva

2.6.2. Nariadenie Komisie (ES) č. 1609/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa na obdobie dvoch rokov povoľuje uvádzať na trh počiatočnú dojčenskú výživu na báze hydrolyzátov srvátkových bielkovín získaných z bielkovín kravského mlieka 

 

2.6.3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1243/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III a VI k smernici 2006/141/ES, pokiaľ ide o požiadavky na zloženie určitých potravín na počiatočnú výživu dojčiat

 

2.3.4. Nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 z 20. januára 2009 o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu

 

2.3.5. Nariadenie Komisie (ES) č. 953/2009 z 13. októbra 2009 o látkach, ktoré sa na osobitné výživové účely môžu pridávať do potravín na špeciálne výživové použitie

 

2.3.6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov

 

 

2.7. Potraviny nového typu a zložky potravín nového typu

2.7.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny nového typu

 

Spoločná EU legislatíva

 

2.7.2. Nariadenie (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady  z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach

 

2.7.3. Odporúčanie Komisie č. 97/618/ES z 29. júla 1997 týkajúce sa vedeckých aspektov a prezentácie informácií potrebných na podporu žiadosti o uvedenie potravín nového typu a ich zložiek do obehu a prípravy žiadosti na prvé posúdenie potraviny nového typu.

 

2.7.2.1.Rozhodnutia Komisie, ktorými sa povoľuje uvedenie nových potravín na trh

         2.7.2.1.1.Rozhodnutie Komisie 2000/195/ES z 22. februára 2000, o povolení uvedenia na trh "fosfolipidov z vaječného žĺtka" ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady súlade v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

 

2.7.2.1.2.Rozhodnutie Komisie 2000/500/ES z 24. júla 2000, o povolení uvedenia na trh "žltých tukových nátierok s pridanými fytosterolovými estermi" ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu  a Rady.

2.7.2.1.3.Rozhodnutie Komisie 2001/122/ES z 30. januára 2001, o povolení umiestniť na trh prípravok dextran vyrobený prostredníctvom Leuconostoc mesenteroides ako novú potravinovú prísadu do pekárenských výrobkov podľa nariadenia (ES)                                    č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.1.4.Rozhodnutie Komisie 2001/424/ES z 23. mája 2001, ktorým sa povoľuje umiestnenie      na trh pasterizovaných prípravkov na báze ovocia vyrobených za použitia vysokotlakovej pasterizácie podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.1.5.Rozhodnutie Komisie 2001/721/ES z 25. septembra 2001, ktorým sa povoľuje umiestnenie trehalózy na trh ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.1.6.Rozhodnutie Komisie 2002/150/ES z 15. februára 2002, ktorým sa povoľuje uvedenie  na trh koagulovaných zemiakových bielkovín a  ich hydrolyzátov ako nových potravinárskych prísad podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.1.7.Rozhodnutie Komisie 2003/426/ES z 5. júna 2003, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh „šťavy noni“ (šťava z ovocia Morinda citrifolia L.) ako nová potravinová prísada, podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.1.8.Rozhodnutie Komisie 2003/427/ES z 5. júna 2003,  ktorým sa povoľuje uvedenie na trh oleja bohatého na DHA (dokosahexanová kyselina) z mikroskopickej riasy Schizochytrium sp. ako novej potravinovej zložky, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.9.Rozhodnutie Komisie 2003/867/ES z 1. decembra 2003, ktorým sa povoľuje uvedenie salatrimov na trh ako nových potravinových zložiek, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.10.Rozhodnutie Komisie 2004/333/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh žltých tukových nátierok, šalátových dressingov, mliečnych výrobkov, fermentovaných mliečnych výrobkov, sójových nápojov a syrových výrobkov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.11.Rozhodnutie Komisie 2004/334/EC z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh žltých tukových nátierok, mliečnych výrobkov, jogurtových výrobkov a korenených omáčok s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.12.Rozhodnutie Komisie 2004/335/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh mliečnych výrobkov a jogurtových výrobkov s pridanými fytosterolovými estermi,  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.13.Rozhodnutie Komisie 2004/336/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh žltých tukových nátierok, ovocných nápojov na mliečnom základe, jogurtových výrobkov a  syrových výrobkov s  pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.14.Rozhodnutie Komisie 2004/845/ES z 12. novembra 2004, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie na trh mliečnych nápojov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi ako nových potravín alebo nových prídavných látok.

2.7.2.1.15.Rozhodnutie Komisie 2005/457/ES zo 4. apríla 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade                    s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.16.Rozhodnutie Komisie 2005/581/ES z 25. júla 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie  izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade                     s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.17.Rozhodnutie Komisie 2006/68/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie  potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej kukurice línie MON 863 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.18.Rozhodnutie Komisie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie  potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej Roundup Ready kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.19.Rozhodnutie Komisie 2006/58/ES z 24. januára 2006, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových potravín alebo nových potravinových látok.

2.7.2.1.20.Rozhodnutie Komisie 2006/59/ES z 24. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových potravín alebo nových prídavných látok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.21.Rozhodnutie Komisie 2006/720/ES z 23. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie diacylglycerolového oleja rastlinného pôvodu na trh ako novej potraviny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.22.Rozhodnutie Komisie 2006/721/ES z 23. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.23.Rozhodnutie Komisie 2006/722/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uviesť na trh „repkový olej s vysokým obsahom nezmydliteľného podielu“ ako novú zložku potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.24.Rozhodnutie Komisie 2006/723/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uviesť na trh  olej z kukuričných klíčkov s  vysokým obsahom nezmydliteľného podielu ako novú zložku potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.25.Rozhodnutie Komisie 2007/343/ES z 15. mája 2007, ktorým sa povoľuje uvedenie oleja obohateného fytosterolmi/fytostanolmi ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.26.Rozhodnutie Komisie 2008/36/ES z 10. januára 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie ryžových nápojov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi ako nových potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.27.Rozhodnutie Komisie 2008/413/ES z 26. mája 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie alfa-cyklodextrínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.28.Rozhodnutie Komisie 2008/558/ES z 27.júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie rafinovaného oleja z hadinca skorocelového ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.29.Rozhodnutie Komisie 2008/559/ES z 27. júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie oleja  zo semien Allanblackia ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.30.Rozhodnutie Komisie 2008/575/ES z 27. júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie sušenej dužiny plodov baobabu na trh ako novej zložky potravín v súlade                            s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.31.Rozhodnutie Komisie 2008/968/ES z 12. decembra 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie oleja s vysokým obsahom kyseliny arachidónovej z huby Mortierella alpina ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.32.Rozhodnutie Komisie 2008/985/ES z 15. decembra 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie listov Morinda citrifolia ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.1.33. Rozhodnutie Komisie  2009/345/ES z 22. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie vitamínu K 2 (menachinón) z Bacillus subtilis natto ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.34 Rozhodnutie Komisie 2009/344/ES z 22. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie proteínu modifikujúceho štruktúru ľadu typu III HPLC 12 ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.35 Rozhodnutie Komisie 2009/348/ES z 23. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.36 Rozhodnutie Komisie 2009/355/ES z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénového oleorezínu z rajčiakov ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.37 Rozhodnutie Komisie 2009/365/ES z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.38 Rozhodnutie Komisie 2009/362/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.39. Rozhodnutie Komisie 2009/752/ES z 12. októbra 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh lipidového extraktu z pancierovky antarktickej Euphausia superba ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.40. Rozhodnutie Komisie 2009/777/ES z 21. októbra 2009 o rozšírení použitia riasového oleja z mikrorias Ulkenia sp. ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.41. Rozhodnutie Komisie 2009/778/ES z 22. októbra 2009, o rozšírení použitia riasového oleja z mikrorias Schizochytrium sp. ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.42. Rozhodnutie Komisie 2009/826/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh extraktu z listov lucerny (Medicago sativa) ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.43. Rozhodnutie Komisie 2009/827/ES z 13. októbra 2009,  ktorým sa povoľuje uvedenie na trh semena šalvie (Salvia hispanica) ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

 

        2.7.2.2. Rozhodnutia Komisie, ktorými sa zamieta uvedenie nových potravín na trh

2.7.2.2.1.Rozhodnutie Komisie 2000/196/ES z 22. februára 2000, ktorým sa odmieta uvedenie  na trh Stevia rebaudiana Bertoni: rastlín a sušených listov ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.2.2.Rozhodnutie Komisie 2001/17/ES z 19. decembra 2000 o odmietnutí umiestnenia na trh „Nangajských orechov (Canarium indicum L.)“ ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES), č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

2.7.2.2.3.Rozhodnutie Komisie 2005/580/ES z 25. júla 2005, ktorým sa zamieta uvedenie betaínu na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2.7.2.2.4.Rozhodnutie Komisie 2008/279/ES z 28. marca 2008, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh potravín a zložiek potravín vyrobených z geneticky modifikovanej Roundup Ready  kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

Zoznam rozhodnutí Komisie o  Nových potravinách                     a  potravinových zložkách je uverejnený na www.europa.eu.int konkrétne http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm

 

ZOZNAM PODANÝCH ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE NOVÝCH POTRAVÍN        V  EÚ (LIST  OF  APPLICATIONS)  A ZOZNAM NOTIFIKÁCIÍ NOVÝCH POTRAVÍN V EÚ (LIST OF NOTIFICATIONS) je uverejnený na   http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm

     

 

 

2.8. Prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda

 

2.8.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu

 

2.8.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu

 

Spoločná EU legislatíva

 

2.8.3. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 115/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa stanovujú podmienky používania aktivovaného oxidu hlinitého na odstraňovanie fluoridu z prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd

 

 

2.9. Potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením

 

2.9.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 17. decembra 2003 č.3757/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

 

Spoločná EÚ legislatíva

 

2.9.2. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2002/840/ES z 23. októbra 2002,ktorým sa prijíma zoznam zariadení schválených na ožarovanie potravín v tretích krajinách

 

2.9.3.Rozhodnutie Komisie (ES) č. 2004/691/ES zo 7. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/840/ES prijímajúce zoznam schválených zariadení v tretích krajinách na ožarovanie potravín

 

2.9.4. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2010/172/EÚ z 22. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/840/ES, pokiaľ ide o zoznam zariadení schválených na ožarovanie potravín v tretích krajinách

 

 

2.10. Označovanie potravín

 

2.10.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

 

2.10.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

 

2.10.3.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100

 

2.10.4.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 3493/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov

 

2.10.5.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. januára 2008 č. 2319/2007- 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov

 

2.10.6.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 1482/2009-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu

 

 

Spoločná EU legislatíva

 

2.10.9.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách v znení Korigenda (Ú. v. ES L 12, 18. 1. 2007).

 

2.10.10. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 107/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

 

2.10.11.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 109/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách

 

2.10.12.Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2008 z 18. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006

 

2.10.13. Nariadenie Komisie (ES) č. 983/2009 z 21. októbra 2009 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.14. Nariadenie Komisie (ES) č. 984/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tých, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.15. Nariadenie Komisie (ES) č. 1167/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.16 Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.17. Nariadenie Komisie (ES) č. 1169/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 353/2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006

 

2.10.18. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 116/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení

 

 

2.11. Všeobecná hygiena potravín

 

2.11.1Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996 aktualizované výnosmi č. 2478/2000 - 100 z 4. septembra 2000, č. 1535/2001 - 100 z 28. mája 2001, č. 1865/2001 - 100 z 25. júna 2001, č. 328/2004 - 100 z 15. marca 2004, č. 07174/2005-SL, z 20. apríla 2005, č. 8167/2007-OL, z 12. apríla 2006

 

(Od 15. januára 2008 boli § 11 až 82 zrušené a nahradené novým Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín. V účinnosti zostávajú len § 83 až 117 uvedeného výnosu)

 

2.11.2.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkární a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín

 

2.11.3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 352/2009 z 19. augusta 2009, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej

 

Spoločná EU legislatíva

2.11.3. H1 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

 

2.11.4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1019/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín

 

 

2.11.5. H2 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 853/2004  z 29. apríla 2004,  ktorým sa stanovia hygienické predpisy potravín živočíšneho pôvodu

 

2.11.6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1020/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu a nariadenie (ES) č. 2076/2005, pokiaľ ide o identifikačné značky, surové mlieko a mliečne výrobky, vajcia a vaječné výrobky a určité produkty rybolovu

 

2.11.7. H3 - Nariadenie EP a Rady 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovia špecifické kontroly výrobkov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu

 

2.11.8. H4 – Nariadenie EP a Rady č.882/2004 z apríla 2004 o úradných kontrolách za účelom

zabezpečovania a overovania dodržiavania potravinového práva a predpisov o zdraví zvierat

a starostlivosti o zvieratá

 

2.11.9. Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004  a (ES) č. 854/2004

 

2.11.10. Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia äES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

 

2.11.11. Nariadenie Komisie (ES) č. 1162/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004

 

2.11.12. Nariadenie Komisie  (ES) č. 37/2005 z 12. januára 2005 o monitorovaní teplôt v dopravných prostriedkoch, pri uskladňovaní a skladovaní rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu

 

 

2.12. Fortifikácia potravín

 

2.12.1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín

 

2.12.2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 108/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín

 

2.12.3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov

 

 

2.13. Soľ

 

2.13.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny

 

2.14. Mrazené krémy

2.14.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. januára 2006 č. 3760/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy

2.15. Cukrárske výrobky

2.15.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2657/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

 

2.16. Mlieko a výrobky z mlieka

2. 16.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka

 

2.17. Ovocie, zelenina, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

2. 17.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005 č. 2608/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

2.18. Úradná kontrola potravín

2.18.1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá

 

2.18.2. Nariadenie Rady (ES) č. 301/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa upravuje príloha I k nariadeniu (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania krmivového a potravinového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá 

 

2.18.3. Rozhodnutie Komisie č. 2006/677/ES z 29. septembra 2009, ktorým sa ustanovujú usmernenia stanovujúce požiadavky na vykonávanie auditov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá

 

2.18.4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 79/2010 z 25. februára 2010,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti

 

 

2.19. Zásady správnej výrobnej praxe

 

2.19.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996–100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky

 

2.19.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. februára 2004 č. 154/2004-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996–100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotnÌctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998–100

 

2.20. Referenčné laboratóriá Spoločenstva

 

2.20.1. Nariadenie Komisie (ES) č. 776/2006 z 23. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné laboratóriá Spoločenstva 

 

 

 

 

   
 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes