joomla template by Joomlashack
Oddelenie epidemiológie

 

 

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, predmetom činnosti ktorého je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmetom činnosti epidemiológie prenosných chorôb je aj proces šírenia nákazy. Cieľom epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať.

Náplň práce

 • Prevencia a represia prenosných ochorení vrátane zdravotno-výchovnej činnosti.
 • Spracovávanie ohnísk prenosných infekčných ochorení, riadenie a koordinácia represívnych a preventívnych opatrení v ohniskách nákaz črevných vrátane vírusových hepatitíd, bakteriálnych menigitíd, akútnych chabých paréz, hemophilových infekcií a zoonóz. Zvláštnu pozornosť venovať ochoreniam patriacim do IP.
 • Plnenie a odborné zabezpečenie HÚ, Projektov na ochranu zdravia obyvateľov a odborných usmernení vydaných MZ SR – hlavným hygienikom a ÚVZ SR Bratislava.
 • Sledovanie akútnych respiračných ochorení v populácii v regióne okresov Lučenec a Poltár po celý rok.
 • Monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie počítačovým programom EPIS. Pravidelné týždenné a mesačné analýzy, zasielanie údajov prostredníctvom internetového epidemiologického portálu EPIS.
 • Evidencia nosičov HBsAg.
 • Plánovanie, koordinácia a kontrola imunizačného programu, kontrola správnych postupov a manipulácie s očkovacími látkami.
 • Vykonávanie administratívnych kontrol očkovania a preočkovania hlavne detskej populácie, spracovanie výsledkov kontroly a prijímanie nápravných opatrení.
 • Poskytovanie informácii na úseku imunizácie, očkovania osôb do zahraničia a očkovania v ohniskách nákazy.
 • Vykonávanie ŠZD a kontrola hygienicko-epidemiologického režimu v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach zisťovaním mikrobiálnej kontaminácie prostredia a pomôcok.
 • Vykonávanie posudkovej činnosti (vydávanie záväzných stanovísk a rozhodnutí podľa § 13 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 • Kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov, sterilizácie a dezinfekcie z dôvodu prevencie nozokomiálnych nákaz.
 • Analýza výskytu nozokomiálnych nákaz a kontrola opatrení na ich predchádzanie.
 • Poskytovanie informácií v súlade so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 • Poradňa očkovania (každú stredu od 12.00 do 14.00 hod.).

 

Epidemiológia zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou

 

Problematika  zoonóz  a nákaz  s  prírodnou  ohniskovosťou  je  riešená  v rámci  oddelenia epidemiológie inf. ochorení. Epidemiológia zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou ako medicínsky odbor sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení prenosných zo zvierat na ľudí a nákaz prenášaných živými vektormi. Navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. V súčinnosti s veterinárnou službou navrhuje aj opatrenia, ktorými by sa zabránilo prenosu ochorení zo zvierat na ľudí. Jej cieľom je prispievať k znižovaniu chorobnosti na ochorenia prenosné zo zvierat na ľudí, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na tieto diagnózy.

 

Právne predpisy používané na oddelení epidemiológie:

 

·                          Novela odborného usmernenia č. HH SR/348/2003/SE z 11.2.2003 na vykonávanie a kontrolu očkovania

·                          Zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd

·                          Odborné usmernenie MZ SR ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok

·                          Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL z 8. októbra 2008 pre zdravotnícke zariadenia platný od 1.11.2008

·                          Vyhláška MZ SR z 10.12.2008 č. 585 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

·                          Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a

               doplnení niektorých zákonov

·                          Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

·                          Vyhláška MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole  

               prenosných ochorení

·                          Zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb, ktoré sú profesionálne vystavené 

               zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

·                          Vyhláška MZ SR č. 553/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku

               zdravotníckych zariadení

·                          Vestník MZ SR- Koncepcia v odbore epidemiológia

·                          Výnos z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne

                zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

·                          Výnos z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZSR č.

               09812/2008-OL z 10.9.2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a

               materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

·                          Vyhláška MZ SR o hygienických požiadavkách na zariadenia v ktorých sa vykonávajú

               epidemiologicky závažné činnosti

·                          Zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd

·                          Akčný plán na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a

               na elimináciu rubeoly v SR

·                          Zákon NR SR č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

               znení neskorších predpisov

·                          Odborné usmernenie na vykonávanie surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych

               respiračných ochorení

·                          Odborné usmernenie na vykonávanie a kontrolu očkovania

·                          Odborné usmernenie na zabezpečenie protiepidemických opatrení v ohnisku invazívneho

               meningokokového ochorenia

·                          Odborné usmernenie na vykonávanie surveillance akútnych chabých obŕn v SR

·                          Odborné usmernenie, ktorým sa upravuje postup pri monitorovaní epidemiologickej situácie a

               pri vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie

·                          Odborné usmernenie o štandardizácii etiologickej diagnostiky a sledovaní VH

·                          Odborné usmernenie – výkon ŠZD v oblasti šírenia a výskytu prenosných pohlavných

               ochorení

·                          Odborné usmernenie na vykonávanie selektívnej surveillance invazívnych hemofilových

               infekcií v SR

·                          Odborné usmernenie, ktorým sa ustanovujú siete pre surveillance a kontrolu prenosných

               ochorení v SR

·                          Odborné usmernenie NZ SR o koordinácii poskytovania zdravotnej starostlivosti pri zadržaní

               zásielky s podozrivým obsahom

·                          Odborné usmernenie na vykonávanie dekontaminácie endoskopov

·                          Odborné usmernenie MZ SR, ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích

               látok

·                          Odborné usmernenie na ukladanie blokových pokút

·                          Odborné usmernenie MZ SR o diagnostike toxoplazmózy

·                          Odborné usmernenie na zabezpečenie prevencie a liečby infekcie vyvolanej vírusom ľudskej

                imunodeficiencie v SR

·                          Odborné usmernenie, ktorým sa mení Odborné usmernenie z 11.2.2003 na vykonávanie a

               kontrolu očkovania

·                          Odborné usmernenie MZ SR na vykonávanie lab. diagnostiky onkogénnych ľudských

               papilomavírusov v prevencii karcinómu krčka maternice

·                          Zásady na predchádzanie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení,

               iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a ochorení podmienených

               prácou ako aj na zjednotenie výkonu profylaktickej ochrany osôb exponovaných látkami 

               podozrivými z obsahu spór Bacillus anthracis

·                          Nariadenie, ktorým sa ustanovujú štandardné definície prenosných ochorení podliehajúcich

               hláseniam do Európskej siete prenosných ochorení

·                          Akčný plán na udržanie stavu bez poliomyelitídy v SR

·                          Preventívne opatrenia proti šíreniu Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby

·                          Sledovanie cirkulácie poliovírusov a iných enterálnych vírusov vo vonkajšom prostredí –

               nariadenie

·                          NV SR č.338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s

               expozíciou biologickým faktorom pri práci

·                          Zákon NR SR č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní a o znení a doplnení niektorých

               zákonov

·                          Zásady na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení na chrípku v SR v súvislosti s výskytom

               vtáčej chrípky u ľudí

·                          Smernica o uplatňovaní zásad ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s vysokovirulentnou

               nákazou a manipulácie s biologickým materiálom tretej a štvrtej skupiny rizika v

                zdravotníckych zariadeniach

·                          Národný program prevencie nákazy HIV/AIDS v SR

·                          Metodický pokyn na vykonávanie ochrannej deratizácie

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes