joomla template by Joomlashack
Oddelenie hygieny výživy, bezpečonosti potravín a kozmetických výrobkov

 

Hygiena výživy je interdisciplinárny medicínsky odbor, ktorý sa podieľa na riešení ochrany zdravia populácie. Hygiena výživy má kvalitatívne stupne od vysoko špecializovaných typov špeciálnej a špecializovanej individuálnej výživy, cez všetky typy nemocničnej nutrície, dietetiku, spoločného a verejného stravovania až po bežnú výživu obyvateľstva. Uvedené realizuje koordináciou, kontrolnou a vyhodnocovacou činnosťou. Predstavuje odbornú a organizačnú bázu pre zjednocujúce postupy a pri svojej práci využíva metódy a výsledky rôznych biologických a technických vied, ktoré súvisia s výživou.

Zahrňuje riešenie týchto základných okruhov problémov:

  1. fyziológiu výživy, ktorá sa zaoberá základnými životnými pochodmi výmeny látok medzi organizmom a vonkajším prostredím v rámci čoho sa podieľa na realizácii projektu „Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie“.
  2. hygiena poživatín, ktorá skúma poživatiny ako objekty výživy človeka na rôznych stupňoch ich úpravy, spracovania , uskladňovania a obehu, sleduje a posudzuje hygienickú a zdravotnú nezávadnosť poživatín a i. Oddelenie hygieny výživy sa podieľa na vytýčených hlavných úlohách ako Sledovanie obsahu jódu v kuchynskej soli, Sledovanie aflatoxínu B1 a patulínu vo výrobkoch určených pre deti, Odhad rizika a monitoring Listérie monocytogenes vo vybraných druhoch živočíšnych výrobkov.
  3. posudzovanie stavebno - technických a prevádzkových podmienok z hygienického hľadiska v zariadeniach potravinárskej činnosti.
  4. hygienu predmetov bežného užívania, ktorá sa zaoberá posudzovaním predmetov, ktoré pri bežnom používaní prichádzajú do priameho, alebo nepriameho styku s poživatinami, resp. do kontaktu s ľudským telom.

Pracovníci hygieny výživy vykonávajú štátny zdravotný dozor a potravinový dozor, podieľajú sa na poradenskej a kontrolnej činnosti pri uplatňovaní zásad správnej výrobnej praxe a zavádzaní HACCP v potravinárskych zariadeniach.

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes