joomla template by Joomlashack
Prístup k informáciám

 Podmienky a postup pri poskytovaní informácií  podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov  

 

zdravotníctva v

M i e s t o : Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Lučenci,

                   ul. Petofiho 1,  984 38 Lučenec                  

 

Č a s  : Pondelok  až piatok : 7,00 hod - 13,00 hod

S p ô s o b: 

- osobne a poštou na adrese miesta RÚVZ LC

- telefonicky v pracovnom čase na č. tel. : 047/4322567

- faxom  : 047/4322567

- e-mailom : lc.sekretariat@uvzsr.sk

 

Žiadosti podľa zákona o slobode informácií sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich (8) pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

 

Náležitosti žiadosti o poskytnutie informácie podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení  sú :

-         označenie povinnej osoby, ktorej je určená (identifikácia)

-         kto ju podáva (identifikácia žiadateľa)

-         akých informácií sa dožaduje  (určenie požadovanej informácie)

-         aký spôsob informácie žiadateľ požaduje

 

 

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie  je možné podať  opravný prostriedok -  o d v o l a n i e   v  lehote podľa zákona tj.,  do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie  o žiadosti  na adresu RÚVZ LC.

 

O d v o l a n i e   musí obsahovať :

- meno a adresu žiadateľa

- zdôvodnenie porušenia zákona

- čoho sa žiadateľ domáha

- dátum a podpis žiadateľa

 

O odvolaní rozhoduje regionálny hygienik a vedúci služobného úradu RÚVZ Lučenec.

 

Ú h r a d a   n á k l a d o v   za poskytnutie informácií je uvedená v sadzobníku nižšie.

 

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Vyhotovenie kópie (tlač alebo kopírovanie)

 

 - 1 strana čiernobiela formát A4

 0,10 €

 - 1 strana čiernobiela formát A4 obojstranná kópia

 0,16 €

 - 1 strana čiernobiela formát A3

 0,13 €

 - 1 strana čiernobiela formát A3 obojstranná kópia

 0,20 €

 - 1 strana farebná formát A4

 0,15 €

 - 1 strana farebná formát A4 obojstranná kópia

 0,20 €

 - poskytnutie informácie na CD 1 ks

 0,66 €

 - poštové poplatky

 podľa cenníka Slovenskej pošty

 - obálka formát C6 - 16 x 11,5 cm

 0,03 €

 - obálka formát C5 - 23 x 16 cm

 0,07 €

 - obálka formát C4 - 32 x 23 cm

 0,10 €

Náklady spojené s odoslaním informácie mailom a náklady spojené s odoslaním informácie faxom, najviac však 5 strán formátu A4 sa neúčtujú. 
Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 1,99 €. 

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

  1. poštovou poukážkou
  2. bezhotovostným prevodom v banke
  3. v hotovosti: vložením finančných prostriedkov do pokladne RUVZ počas úradných hodín

Tento sadzobník nadobúda účinnosť dňom 1.5.2015.

Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností (voči zamestnancom úradu) a iných podaní je možné uskutočniť osobne do podateľne úradu (viď informácie vyššie) alebo písomne na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Petofiho 1 
984 38  Lučenec

     Voči rozhodnutiam RÚVZ je možné podať písomné odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Právoplatné rozhodnutie RÚVZ je preskúmateľné súdom.

Na vybavenie žiadosti vo veciach, v ktorých RÚVZ vydáva rozhodnutia, osvedčenia, posudky a na vybavenie sťažností platí všeobecná 30-dňová lehota.

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes