joomla template by Joomlashack
Cenník výkonov

Cenník pre poskytovanie služieb za úhradu

platný od 1.7.2015

 

 

 

Položka

Cena v €

 

Odber vzoriek v teréne  za každú začatú hodinu

 

10,00

+ doprava

Ústne konzultácie za každú začatú hodinu

 

20,00

 

Spracovanie odborných správ a posudkov za každú začatú hodinu

22,00

Obhliadka v teréne za každú začatú hodinu

 

10,00

+ doprava

Sadzba za 1 km jazdy

 

0,66

Stojné za každú začatú hodinu

 

3,95

Poštovné

 

Podľa platného cenníka Slovenskej pošty

 

 

 

                                                                                    MUDr. Jarmila Lehotayová, MP0H

                                                                                              regionálny hygienik 

 

 

Interný predpis č. 4/2012

 

Stanovenie cien laboratórnych expertíz s účinnosťou od 1. januára  2013


 

            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci poskytuje svoje výkony nad rámec štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru fyzickým a právnickým osobám na základe objednávky alebo zmluvy o dielo.

Výkony hygienickej služby zaradil Štatistický úrad SR do SK NACE 841 20 Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia. Služby FO a PO sú poskytované odplatne a v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

            Ceny za odborné a laboratórne expertízy sa dojednávajú dohodou dodávateľa s odberateľom podľa sadzobníka tvoriaceho prílohu tohto predpisu.

            Pred začiatkom spoplatňovaného úkonu je potrebné so žiadateľom vyhotoviť zmluvu o dielo (originál odovzdať na HTČ do registra zmlúv), resp. žiadateľ musí doložiť objednávku s predpísanými údajmi a musí uhradiťzálohovú faktúru vypočítanú podľa záväzného cenníka vo výške 100% platby.

    

V Lučenci 31.11.2012

   

                                                           MUDr. Jarmila Lehotayová, MPH

                                                                      vedúca služobného úradu

 

druh

Cena v €

sadzba za 1 km jazdy

1,35

stojné za každých 15 minút

0,66

odber vzoriek v teréne za každú začatú hodinu

8,30

vyhodnotenie výsledkov

6,64

ústne konzultácie v rozsahu do 0,5 hod. vykonané VŠ zamestnancom

9,96

ústne konzultácie v rozsahu do 0,5 hod. vykonané ŠŠ zamestnancom

8,30

výkony nešpecifikované v sadzobníku (odborné hodnotenie, spracovanie posudku, protokolu, konzultácie) za každú začatú hodinu

 

 

13,28

poštovné za faktúru

1,00

 

 


 

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes