joomla template by Joomlashack
Úvod

 


 

 

 

ADRESA:


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

ul. Petőfiho č. 1

984 38   L u č e n e c

  

KONTAKT:

 

TEL.:  047/4322567

FAX:   047/4322567

e-mail:   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

 

 

  

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci bol zriadený s účinnosťou od 1.1.2004 podľa § 21 zákona 578/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí,  s územnou pôsobnosťou pre okresy Lučenec a Poltár.   Právnym predchodcom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci bol(a) v čase:

 Od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2003 ako Štátny zdravotný ústav (zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov až do účinnosti zákona č. 578/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane zdravia ľudí)

 Od 1. 11. 1991 do 31. 12. 1994 ako Ústav hygieny a epidemiológie (zákon č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva)

 Od 1. 7. 1966 do 31. 10. 1991 - Okresná hygienická stanica.(zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov až do účinnosti zákona č. 419/1991 Zb.)

 Od 1. 4. 1952 do 30. 6. 1966 ako Okresná hygienicko-epidemiologická stanica (zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemiologickej starostlivosti v znení neskorších predpisov

 

Zakaždým bola táto organizácia rozpočtovou organizáciou, ktorá bola finančne napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, organizačne patrila do sústavy zdravotníckych zariadení a metodicky bola riadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky SR prostredníctvom hlavného hygienika Slovenskej republiky.

Od 1. 6. 2006, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci je orgánom verejného zdravotníctva.

 

Činnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci v súčasnosti upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo svojej pôsobnosti:

a)zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti

b)riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu

c)vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni

d)plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva

e)nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach

f)vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch

g)zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti

h)povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje zákon

i)vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone ŠZD

j)prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady

k)vedie register rizikových prác

l)zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny

 

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes