joomla template by Joomlashack
Novinky

 

 

Spoločná inštrukcia

o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“)

 


Vnútorné výberové konanie  č. 1/2017

 

Názov služobného úradu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Petőfiho 1

984 38  Lučenec

 

Druh štátnej služby:  stála

Obsadzovaná funkcia:  radca

Odbor štátnej služby:  Zdravotníctvo

Organizačný útvar: Oddelenie epidemiológie

 

Opis činností:  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie  na oddelení epidemiológie,  kontrolná alebo inšpekčná činnosť, prešetrovanie sťažností a petícií

 

Predpoklady uchádzača:

-          dosiahol vek 18 rokov

-          má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-          je bezúhonný

-          spĺňa kvalifikačné predpoklady

-          ovláda štátny jazyk

 

Na uvedenom štátnozamestnaneckom mieste sa nevyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona 215/2004 Z.z.

 

Požadované vzdelanie:

Zameranie, odbor:

Vyžaduje sa VŠ I. st. v odbore verejné zdravotníctvo alebo ošetrovateľstvo

 

Počítačové znalosti – používateľ:

Internet (e-mail, www) – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

Microsoft Powerpoint – pokročilý

Microsoft Word – pokročilý

Používateľ MS Windows – pokročilý

 

Pozícia vhodná pre absolventa:  nie

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

-          kópia vysvedčenia, diplomu o dosiahnutí požadovaného vzdelania

-          výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-          profesijný štruktúrovaný životopis

-          písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR

-          písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka

-          písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-          písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov

-          písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov za účelom výberu

 

Žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné  podať cez podateľňu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci na osobný úrad najneskôr do  7.3.2017.

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.3.2017

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Alžbeta Nagyová

Tel. :  047/4327731   Fax :  047/4322567

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

V Lučenci 16.2.2017

 


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie

sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti

s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí  alebo ľudí v núdzi.

 

Orgány verejného zdravotníctva sú fyzickým osobám, združeniam alebo inštitúciám, ktoré vykonávajú takúto charitatívnu činnosť bezodplatne ponúkaním hotových pokrmov  nápomocné v súlade so zákonom č. 355/20007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ostatnými súvisiacimi predpismi na zachovanie zdravotnej bezpečnosti pokrmov a ochranu zdravia obyvateľov.

 

Prioritou a zároveň aj povinnosťou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva je informovať a usmerňovať fyzické osoby alebo právnické osoby pri manipulácii s hotovými pokrmami s cieľom ochrániť zdravie všetkých obyvateľov.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča v záujme ochrany zdravia a uplatňovania princípov preventívnosti s ohľadom na vysoký stupeň epidemiologického rizika pri manipulácii s hotovými pokrmami fyzickým osobám, ktoré  chcú poskytovať pomoc  sociálne slabším osobám alebo ľuďom v núdzi formou bezodplatnej ponuky pokrmov na verejnosti,  aby  brali do úvahy nasledovné skutočnosti:

 

-        pri výrobe  a manipulácii s pokrmami musí byť zachovaná zdravotná bezpečnosť pokrmov, napr. aby bol pokrm známeho pôvodu, t.j. pripravený v prevádzke  zariadenia spoločného stravovania, aby nedošlo k jeho kontaminácii počas prepravy alebo prostredníctvom použitých obalov, v ktorých sa podáva

-        pri manipulácii s pokrmami je potrebné dodržiavať  osobnú hygienu,  čistotu rúk

-        zabezpečiť  bezpečné odstránenie zvyškov pokrmov a použitých obalov, do ktorých boli pokrmy porciované na mieste výdaja

-        osoby zapojené do procesu manipulácie s pokrmami musia byť zdravotne spôsobilé a ak ide, napr. o fyzické osoby nepracujúce v zariadeniach spoločného stravovania a majú záujem venovať sa takejto činnosti odporúčame, aby mali taktiež potvrdenie  o zdravotnej spôsobilosti vydané lekárom podľa § 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

 

V prípade, že fyzická osoba, ktorá je zapojená do procesu manipulácie s pokrmami  nie je zdravotne spôsobilá na túto činnosť, trpí alebo je nosičom ochorenia, ktoré sa môže prenášať pokrmami (napr. trpí hnačkou, horúčkou atď.), má infikované poranenia, kožné infekcie alebo vredy nemôže  manipulovať  s pokrmami, z dôvodu  aby sa zamedzilo  šíreniu prenosného ochorenia  medzi  obyvateľov.

 

Pre vzájomnú súčinnosť, možné usmernenie, resp. vysvetlenie základných požiadaviek na manipuláciu s hotovými pokrmami  pri  každej charitatívnej alebo dobrovoľníckej činnosti je  potrebné oznámiť výkon tejto činnosti miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR.

 

 

 

 

 

Často kladené otázky:

 

Kto môže vydávať jedlo bezdomovcom alebo ľuďom v núdzi?

 

               Vydávať jedlo bezdomovcom alebo ľuďom v núdzi môže fyzická osoba zdravotne spôsobilá, nesmie trpieť alebo byť nosičom ochorenia, ktoré sa môže prenášať pokrmami (napr. hnačkou), nesmie mať infikované poranenia, kožné infekcie alebo vredy, z dôvodu aby sa zamedzilo  šíreniu prenosného ochorenia  medzi  obyvateľov.

 

Potrebujú tieto osoby nejaký preukaz alebo doklad spôsobilosti?

 

Tieto osoby musia si byť vedomé o svojom zdravotnom stave ako bolo uvedené vyššie. Odporúča sa ak ide napr. o fyzické osoby nepracujúce v zariadeniach spoločného stravovania a majú záujem venovať sa takejto činnosti, aby mali taktiež potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydané lekárom podľa § 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení).

 

 

Na čo je potrebné dbať pri  výdaji  jedál na verejnosti pre bezdomovcov  alebo ľudí v núdzi?

 

Podľa požiadaviek na hygienu potravín (napr. nariadenie (ES) č. 852/2004) pri manipulácii s pokrmami  sa musí okrem iného dodržiavať osobná hygiena a čistota rúk.  

Osoby manipulujúce s pokrmami musia si byť vedomé o správnej hygienickej manipulácii,  aby nedošlo k ohrozeniu zdravotnej bezpečnosti pokrmov.

K niektorým základným hygienickým požiadavkám patria, napr.:

-       pri výrobe  a manipulácii s pokrmami musí byť zachovaná zdravotná bezpečnosť pokrmov  (napr. pokrm musí byť známeho pôvodu, t.j. pripravený v prevádzke zariadenia spoločného stravovania),

-       pokrm musí byť chránený pred akoukoľvek mikrobiologickou alebo chemickou  kontamináciou aj  počas prepravy,

-       použité obaly, v ktorých sa pokrm podáva musia byť vhodné pre pokrm a čisté (nemusia to byť jednorazové plastové obaly, môžu sa použiť napr. čisté sklenené poháre po zaváraninách),

-       pri manipulácii s pokrmami je potrebné dodržiavať  osobnú hygienu,  čistotu rúk,

-       je potrebné zabezpečiť bezpečné odstránenie zvyškov pokrmov a použitých obalov, do ktorých boli pokrmy porciované na mieste výdaja,

-       miesto kde sa pokrm vydáva je potrebné udržiavať v čistote, aby nebolo zdrojom odpadkov a následne hromadením sa hlodavcov a iných škodcov.

 

 

Môže sa variť z potravín po dátume spotreby? Môže sa variť z potravín po dátume minimálnej trvanlivosti?

 

Pokiaľ ide o označenie potravín dátumom spotreby - je to dátum určený výrobcom, ukončujúci dobu použitia potraviny, ktorá z mikrobiologického hľadiska podlieha rýchlej skaze a môže po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí.

Podľa článku  24 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom po uplynutí dátumu spotreby sa potravina považuje za nebezpečnú v súlade s článkom 14 ods. 2 až 5 nariadenia (ES) č. 178/2002, preto sa takéto potraviny po uplynutí dátumu spotreby neodporúčajú konzumovať, ani použiť na prípravu pokrmov.

Dátumom spotreby sa označujú potraviny rýchlo sa kaziace (epidemiologicky rizikové, napr. lahôdkarské výrobky, cukrárske výroby, niektoré mliečne výrobky - jogurty, mäkké mäsové výrobky atď.). Ide prevažne o potraviny s trvanlivosťou niekoľko dní od ich dátumu výroby, vyžadujúce si chladenie, ktoré sú citlivé na nedodržanie podmienok skladovania, nedodržanie podmienok hygieny počas manipulácie s nimi (majú vhodné prostredie pre pomnožovanie mikroorganizmov aj choroboplodných; nesprávnou manipuláciou s nimi alebo ich kontamináciou môžu vzniknúť gastrointestinálne ochorenia - hnačka, zvracanie ap.).

 

Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny (opäť stanovený výrobcom potraviny) je definovaný ako dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje vlastnosti.

V prípade potravín označených dátumom minimálnej trvanlivosti - ide o potraviny s dlhodobejšou trvanlivosťou (týždne, mesiace ap.) - z dôvodu ich podstaty - zloženia (napr. cukor, múka, ryža, nealkoholické nápoje) alebo z dôvodu použitej technologickej metódy výroby (napr. konzervy). Takéto potraviny možno použiť na prípravu pokrmov, za podmienky, že nejavia známky porušenia kvality (napr. vzhľadu, vône, chuti, farby) a zdravotnej bezpečnosti (napr. zaplesnivenie, hnitie a pod.).

 

 

Ak sa reštauráciám zvýši jedlo, môžu ho napríklad použiť aj na charitu? Za akých podmienok? Aká je doba manipulácie s teplým jedlom?

 

Nie, zvyšky jedál z reštaurácií nemožno ponúkať na ďalšiu konzumáciu a spotrebu.

 

Pokrm  svojou podstatou, zložením, spracovaním a obsahom živočíšnych či rastlinných zložiek je vysoko epidemiologicky rizikovým a môže po krátkom čase po dohotovení byť veľmi dobrým biologickým prostredím pre pomnožovanie a rast mikroorganizmov a následne po konzumácii spôsobiť rôzne zdravotné ťažkosti.

Aj z tohto dôvodu, napr. podľa vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.  pokrmy pripravované  a podávané v zariadeniach spoločného stravovania majú stanovené požiadavky na ich technologickú úpravu, vrátane teplotných podmienok a času najneskoršieho výdaja (3 hodiny) po ich tepelnom dohotovení.

 

 Zároveň zvyšky jedál zo zariadení spoločného stravovania  sú zaraďované ako biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (podľa čl. 2 nariadenia komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009 zvyšky jedál patria do kategórie kuchynského odpadu, ktorý je vymedzený ako všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach). Povinnosti prevádzkovateľov pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom upravujú požiadavky podľa uvedeného nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, kde zároveň pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  platí zákaz skrmovania kuchynského odpadu  hospodárskymi zvieratami s výnimkou kožušinových zvierat.

 

 


 

 Vec: Informácia

 

                 Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálne vzniknutej situácii v okrese Lučenec, mesto Lučenec.

 

                Dňa 2.2.2017 o 8.00 hodine bol zvolaný mimoriadny krízový štáb, na ktorom členovia štábu dostali nasledovnú informáciu. U 2 uhynutých zvierat- labutí v mestskom parku Lučenec, bol laboratórne potvrdený  vírus vtáčej chrípky typu H5N8. Príslušné opatrenia navrhované RVPS Lučenec ako aj inými dotknutými orgánmi, budú  a sú už realizované. Informáciu obyvateľstva zabezpečí mesto Lučenec, riaditeľka RVPS,  ako aj naša webová stránka RÚVZ- www. ruvzlc.sk.

 

 

 

MUDr. Jamila Lehotayová, MPH

       regionálny hygienik

 


Vtáčia chrípka A(H5N8) – informácia pre obyvateľstvo

 

Vírus vtáčej chrípky A(H5N8) bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli tiež potvrdené ochorenia u hydiny a vtákov vo viacerých oblastiach. Postupne sú evidované viaceré ohniská u voľne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva.

Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, tak ako to bolo aj v minulosti zaznamenané napr. vírus A(H5N1). Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A(H5N8) (ktorý v súčasnosti cirkuluje medzi vtáctvom v Európe) doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka.  Z uvedeného dôvodu je nutné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

 

Preto v prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo, je nutné:

-       vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom,

-       čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,

-       ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť, je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznice (ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv).

Pri chove domácej hydiny je potrebné dodržiavať:

-      zásady osobnej hygieny, dôkladné umývanie rúk,

-       v prípade pozorovania zmeneného chovania hydiny okamžite kontaktovať štátnu veterinárnu a potravinovú správu.

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom, musia:

-       sledovať svoj zdravotný stav, merať si 2x denne telesnú teplotu po dobu 10 dní od posledného priameho kontaktu s chorým vtákom,

-       v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

S najväčšou pravdepodobnosťou aj v takomto prípade pôjde o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Potrebné je realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto v prípade objavenia sa príznakov svedčiacich pre možnú chrípku je potrebné vyhľadať lekársku pomoc!

 

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

 

Bližšie informácie o výskyte vtáčej chrípky a opatreniach nájdete na webových stránkach: www.uvzsr.skwww.svps.sk.


 
 

 

 

 

 

VEC: Ponuka prebytočného majetku štátu

_________________________________

 

V zmysle § 8 ods.1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Vám v rámci ponukového konania ponúkame bezodplatne hnuteľný majetok štátu.

Ponúkaný hnuteľný majetok je v správe RÚVZ so sídlom v Lučenci a neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh RÚVZ Lučenec alebo v súvislosti s nimi. Považuje sa preto za prebytočný majetok štátu.

Prebytočným hnuteľným majetkom je osobné motorové vozidlo (OMV) Škoda Felícia Combi, EČ: LC 255 AM, rok výroby 1997. Technický stav  zodpovedá  počtu najazdených kilometrov, OMV má ku dňu  18. 1. 2017  najazdených 359.582    km. OMV je v pojazdnom  stave,  TK platná do  18.2.2017,  EK platná do 18.2.20172017.

Príslušenstvom OMV sú 4 ks zimné pneumatiky s diskami a autorádio Kenwood..

V prípade záujmu zašlite svoju písomnú ponuku do 6. februára 2017  (vrátane)  na e-mail This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it alebo osobne do podateľne RÚVZ. 

 


 

 

Oznamujeme všetkým záujemcom o pracovné miesto v našom úrade, že výberové konanie je ukončené a toto miesto je obsadené. Ďakujeme za prejavenú dôveru, ale nakoľko plrišlo cez 150 žiadostí, bolo by administratívne náročné odpovedať každému uchádzačovi zvlášť. Za porozumenie ďakujeme.

  

Na základe predloženej cenovej ponuky na vchodové dvere plastové sa uzavrie dohoda s firmou PRP Plasty. 


 

Celoslovenská súťaž pre 7. ročníky základných škôl s názvom  „NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA” 


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v súlade s ust. § 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

„Vonkajšie plastové dvere pre vchod do RÚVZ so sídlom v Lučenci“

 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Sídlo : Petőfiho 1, 984 38  Lučenec

IČO : 17335558

Telefón : 047/4323572, 0905388558

Fax: 047/4322567

Kontaktná osoba : Mgr. Alžbeta Nagyová

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

   

2.      Predmet zákazky a jeho špecifikácia:

 

2.1.           Výroba plastových vonkajších dverí v počte 3 ks

2.2.           Demontáž pôvodných dverí

2.3.           Osadenie a murárske vysprávky nových dverí

 

3.      Miesto plnenia zákazky:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci Petofiho 1, Lučenec –Obhliadky priestorov realizácie predmetu zákazy pre potreby vypracovania ponuky budú možné dňa 23. – 25. 11. 2016 po dohode na č. tel. 0905 388558.

 

4.      Opis predmetu zákazky:

CPV 44221200-7 Dvere – dvere exteriérové plastové

 

5.      Stanovenie ceny:

 

Skrátený názov položky

Merná jednotka

Množstvo

Cena za jedn.

Cena spolu bez DPH

Výroba plastových vonkajších dverí

ks

3

 

 

 

Demontáž starých dverí

 

ks

3

 

 

Montáž a murárske vysprávky nových dverí

ks

3

 

 

 

 

6.      Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predloženie ponuky uplynie 30.11.2016 o 14.00 hod.   Ponuky sa môžu odovzdať osobne v podateľni  RÚVZ alebo meilom na lc.nagyovavzsr.sk

 

7.      Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za predmet zákazky celkom s DPH

 

8.      Obchodné a platobné podmienky:

8.1.           Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na poskytovanie predmetu zákazky.

8.2.           Obstarávateľ môže zo závažných dôvodov zrušiť túto výzvu a obstarávanie

8.3.           Termín začatia predmetu zákazky je do 3 dní od prevzatia objednávky.

8.4.           Lehota na dodanie predmetu zákazky: najneskôr do 15.12.2016.

8.5.           Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku.

8.6.           Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi.

8.7.           Za vady a nedostatky diela zodpovedá dodávateľ. Pri zodpovednosti za vady sa použijú ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

8.8.           Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky 36 mesiacov odo dňa ich prevzatia.

8.9.           Objednávka a faktúra podliehajú povinnému zverejneniu podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

                                                                    MUDr. Jarmila Lehotayová, MPH

 

                                                                             regionálny hygienik

 

 


KAMPAŇ MOST  2016  - DEŇ  SRDCA

Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva o najzávažnejších rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak (hypertenzia), vysoký cholesterol, fajčenie, obezita, stres a ďalšie. Je dôležité poznať hodnoty týchto rizikových faktorov, tzv. Kód zdravého života, pretože väčšina z nich nebolí a nemá vôbec žiadne príznaky.

Pri príležitosti tohto dňa 29.9.2016 RÚVZ – Lučenec  - Oddelenie podpory zdravia – ulica Petöfiho 1 - organizuje deň otvorených dverí  - meracie miesto pred budovou RÚVZ. Záujemcom ponúkame  bezplatné meranie cholesterolu, krvného tlaku, telesného tuku, BMI a   odborné poradenstvo  v čase od 8.OO h do 13.OOh.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

  

23.05.2016 - Informácia o vnútornom výberovom konaní č. 1/2016

 

EURÓPSKY  IMUNIZAČNÝ  TÝŽDEŇ  - 24.- 30. 4. 2016

 

Aj v tomto roku Slovenská republika participuje na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v dňoch od 24.do 30.apríla 2016. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti očkovania ako jednej z najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej formy prevencie prenosných ochorení.

 

Heslom EIW je „Vyplňme medzeru v imunizácii“ /„Close the immunization gap“.

 

Celosvetová kampaň zdôrazňuje význam očkovania počas celého života, je zameraná na opatrenia, ktoré je potrebné prijať v európskych krajinách, aby bola zabezpečená primeraná ochrana pred výskytom a šírením osýpok a rubeoly v európskom regióne. Očkovanie ušetrí milióny životov a je široko uznávané ako jedno z najúčinnejších a nákladovo najefektívnejších zdravotníckych intervencií na svete. V roku 2016 celosvetová kampaň zdôrazňuje potrebu imunizácie počas celého života a snaží sa upútať pozornosť sveta na zásadný význam ochrany pred týmito ochoreniami pre každého.

 

Osýpky –  je vírusové ochorenie a patrí medzi najzávažnejšie ochorenie detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách ako sú – vážny zápal stredného ucha (s následkom hluchoty), zápal priedušiek a pľúc, zápal vedľajších nosných dutín, zápal hrtanu s možnosťou dusenia, zápal mozgu (encefalitídy) s častými neurologickými následkami, kóma, poškodenie mozgu a úmrtnosť. Pred zavedením očkovania proti osýpkam každoročne ochoreli a zomreli vo svete milióny detí. Osýpky sú rozšírené na celom svete a prestavujú riziko zavlečenia aj do našej krajiny.

Osýpky sú vysoko nákazlivé ochorenie, očkovanie je povinné!

U osýpok navyše platí stopercentná prenosnosť – ak ste ich neprekonali alebo nie ste zaočkovaný a ste v kontakte s osýpkami, tak určite ochoriete.                                                                                 

Výskyt uvedeného ochorenia v 30 krajinách EÚ v roku 2014 hlásilo 3760 prípadov osýpok. Najviac ich bolo v Nemecku. Ďalšie krajiny, kde sa vyskytli prípady osýpok sú napríklad Slovinsko, Česká republika, Lotyšsko, Rakúsko a Cyprus. Zaujímavý je fakt, že z celkového počtu bolo až  73 % pacientov nezaočkovaných.

 

Rubeola – je miernejšie, menej nákazlivé akútne vírusové ochorenie. Jej verejno – zdravotnícka záťaž spočíva v teratogénnom účinku infekcie vírusu rubeoly na plod. K prenosu infekcie z matky na plod dochádza najmä v prvých troch mesiacoch gravidity. Táto kongenitálna infekcia vedie k potratu, narodeniu mŕtveho plodu alebo k pôrodu dieťaťa s tzv. kongenitálnym rubeolovým syndrómom (KRS). KRS je významnou príčinou hluchoty, slepoty, mentálnej retardácie a srdcových chýb novorodencov. Prevencia KRS spočíva v zabezpečení imunity gravidných žien aspoň jednou dávkou vakcíny proti rubeole. V súčasnosti sa jeho výskyt v rozvojových krajinách odhaduje na 100 000 prípadov ročne.

Obidva ochorenia sa očkujú jednou vakcínou MMR (jedným vpichom), ktorá obsahuje 3 zložky – očkovaciu látku proti osýpkam, mumpsu a rubeole.  Je to živá vakcína a väčšina detí (viac ako 95 %) po očkovaní získava imunitu prakticky na celý život. Očkujú sa 2 dávky vakcíny, prvá v období 15 mesiacov života, druhá v 11.roku.

 

V prípade, že zaočkovanosť v populácii klesne pod 95 % (napr. v dôsledku odmietania očkovania detí rodičmi) je ohrozená kolektívna imunita, čo je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) kritická hranica, pod ktorou zaočkovanosť prestáva plniť ochrannú funkciu. Kolektívna imunita je stav odolnosti populácie, ktorá bráni šíreniu infekcie a vzniku miestnych epidémií.

 

Na záver uvádzame vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v SR k 31.8.2015, spracované Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave, kde celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci povinného očkovania detí prekročila hranicu 95 % s výnimkou základného očkovania proti MMR – ročník narodenia 2013, kde celoslovenská zaočkovanosť dosiahla 93,9 % ( okres Lučenec – 93,5 % a okres Poltár 98,5 %). Celoslovenská zaočkovanosť sa pohybovala na úrovni 93,9 až 98,1 % a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím klesla  pri všetkých druhoch pravidelného povinného očkovania.                                             

 SVETOVÝ  DEŇ  ZDRAVIA

Svetový deň zdravia – 7.apríl bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Témou pre rok 2016 je – DIABETES. Celosvetovo sa počet chorých na cukrovku stále zvyšuje. V SR podľa štatistických údajov z Národného centra zdravotníckych informácií SR je výskyt za rok 2013- 340 445 diabetikov, čo je okolo 7% z celej populácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci -  Oddelenie podpory zdravia realizuje pri tejto príležitosti edukačno – preventívne vyšetrenia zamerané na populáciu produktívneho veku – vyšetrenie rizikových parametrov biochemickým analyzátorom REFLOTRON (glukóza, cholesterol), meranie tlaku krvi, telesného tuku a komplexné odborné poradenstvo. Súčasťou všetkých preventívnych aktivít bude aj poskytovanie edukačných materiálov. Odborní pracovníci Poradne zdravia ich počas apríla poskytnú aj každému potenciálnemu záujemcovi o informácie a poradenstvo priamo v RÚVZ Lučenec, Petöfiho 1, tel. 047/ 43 22 567.

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

pri príležitosti Svetového dňa vody umožnil verejnosti dňa 21.3.2016 bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych domových studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Výsledky vyšetrených vzoriek nájdete v nasledujúcej tabuľke.

 

Výsledky vzoriek vyšetrených pri príležitosti Svetového dňa vody 2016 

 

 

Por. Č.

Číslo CE

DUSIČNANY               mg/l

(limit 50 mg/l)

DUSITANY      mg/l

(limit 0,5 mg/l)

adresa

LC 1

3138

77,1

0,081

Boľkovce 166

LC 2

3139

50,8

<0,030

Boľkovce 128

LC 3

3140

57,7

<0,030

Hradište 15

LC 4

3141

109,0

<0,030

Hradište 81

LC 5

3142

75,9

<0,030

Hradište 89

LC 6

3143

103,0

0,050

Hradište 120

LC 7

3144

81,1

<0,030

Hradište 122

LC 8

3145

8,0

<0,030

Hradište

LC 9

3146

32,6

<0,030

Fiľakovo, Jánošíkova 29

LC 10

3147

87,4

<0,030

Veľká nad Ipľom 11

LC 11

3148

216,0

<0,030

Trebeľovce 103

LC 12

3149

71,3

<0,030

Trebeľovce 274

LC 13

3150

7,2

<0,030

Mýtna 412

LC 14

3151

118,0

0,293

Panické Dravce 44

LC 15

3152

44,3

0,081

Radzovce 97

LC 16

3153

94,5

<0,030

Ratka 111

LC 17

3154

92,1

<0,030

Ratka 146

LC 18

3155

84,2

<0,030

Šurice 95

LC 19

3156

94,8

<0,030

Lučenec, Mocsáryho

LC 20

3157

13,4

<0,030

Sušany 4

LC 21

3158

89,0

<0,030

Hrnčiarske Zalužany

LC 22

3159

79,6

<0,030

Kalinovo – Petrovec 780

LC 23

3160

53,4

<0,030

Kalinovo - Petrovec 787

LC 24

3161

13,1

<0,030

Fiľakovo, Biskupická 68

LC 25

3162

77,2

<0,030

Buzitka 206

LC 26

3163

87,2

<0,030

Buzitka - Nový Sad 50

LC 27

3164

31,7

0,056

Vidiná, Bolontov 407

LC 28

3165

7,7

<0,030

Lučenec,Vinica 70

LC 29

3166

64,2

<0,030

Hrnčiarske Zalužany 187

LC 30

3167

35,2

<0,030

Lučenec, Tehelná 9

LC 31

3168

98,5

0,036

Ratka 123

LC 32

3169

203,0

<0,030

Vidiná, 1. mája 40

LC 33

3170

9,7

<0,030

Kokava - Línia

LC 34

3171

31,8

<0,030

Lupoč 5

LC 35

3172

8,8

<0,030

Breznička 183

LC 36

3173

3,9

0,035

České Brezovo "Čapáš"

LC 37

3174

26,6

0,032

České Brezovo 90

LC 38

3175

2,0

<0,030

České Brezovo, Poltárica

LC 39

3176

77,0

0,069

Lučenec - Vinica

LC 40

3177

48,5

<0,030

Mučín, Zelená 3

LC 41

3178

45,0

<0,030

Mučín, Zelená 4

LC 42

3179

48,0

0,064

Kalinovo 141/41

LC 43

3180

93,4

<0,030

Panické Dravce 226

LC 44

3181

436,0

0,035

Čamovce 95

LC 45

3182

39,4

<0,030

Čamovce 137

LC 46

3183

61,6

<0,030

Čamovce (vodáreň č. 3)

LC 47

3184

ND

<0,030

Čamovce (prameň)

LC 48

3185

58,5

<0,030

Čamovce 169

LC 49

3186

236,0

<0,030

Čamovce 159

LC 50

3187

60,6

<0,030

Čamovce 90

LC 51

3188

294,0

1,05

Pinciná 62

LC 52

3189

46,4

0,032

Pinciná127

LC 53

3190

1,9

<0,030

Kokava – Línia, pri chate

LC 54

3191

464,0

<0,030

Lučenec, Wagnera 9

LC 55

3192

57,3

<0,030

Radzovce 428

LC 56

3193

8,8

<0,030

Radzovce - Galamba

LC 57

3194

44,4

<0,030

Lučenec, I. Krasku 18

LC 58

3195

4,5

<0,030

Budiná 140

LC 59

3196

12,5

<0,030

Šoltýska 894

LC 60

3197

6,0

0,038

Pinciná 119

LC 61

3198

40,4

<0,030

Kalinovo 355/3

LC 62

3199

55,1

<0,030

Panické Dravce 247

LC 63

3200

52,4

0,049

Váľkovo 40 (Č. Brezovo)

LC 64

3201

43,1

<0,030

Váľkovo 41 (Č. Brezovo)

LC 65

3202

19,4

<0,030

Lučenec, Dobšinského 23

LC 66

3203

2,5

<0,030

Tuhár 2

LC 67

3204

35,2

<0,030

Tuhár 153

LC 68

3205

48,5

<0,030

Tuhár

LC 69

3206

59,5

<0,030

Tuhár 69

LC 70

3207

21,8

2,36

Tuhár 6

LC 71

3208

68,0

0,038

Tuhár 13

LC 72

3209

12,6

<0,030

Tuhár 14

LC 73

3210

60,5

<0,030

Tuhár 110

LC 74

3211

5,6

<0,030

Tuhár 24

LC 75

3212

37,6

0,382

Tuhár 39

LC 76

3213

51,5

<0,030

Tuhár 71

LC 77

3214

30,1

<0,030

Tuhár 78

LC 78

3215

80,3

<0,030

Tuhár 67

LC 79

3216

5,9

<0,030

Tuhár 45

LC 80

3217

58,2

<0,030

Tuhár 57 (č.2)

LC 81

3218

60,1

<0,030

Tuhár 65

LC 82

3219

6,2

0,030

Tuhár 51

LC 83

3220

11,8

<0,030

Tuhár 54

LC 84

3221

13,9

<0,030

Tuhár 57

LC 85

3222

9,4

<0,030

Tuhár 53

LC 86

3223

5,6

<0,030

Tuhár 26

LC 87

3224

28,3

<0,030

Tuhár 74

LC 88

3225

75,6

<0,030

Tuhár 89

LC 89

3226

24,3

<0,030

Tuhár 85

LC 90

3227

25,9

<0,030

Tuhár 87

LC 91

3228

51,3

<0,030

Tuhár 62

LC 92

3229

3,2

<0,030

Tuhár 95

LC 93

3230

69,8

<0,030

Tuhár 87

LC 94

3231

24,2

0,063

Tuhár 19

LC 95

3232

121,0

<0,030

Tuhár 80

LC 96

3233

101,0

<0,030

Tuhár 113

LC 97

3234

51,3

<0,030

Tuhár 146

LC 98

3235

101,0

0,052

Tuhár 144

LC 99

3236

75,6

<0,030

Tuhár 136

LC 100

3237

102,0

<0,030

Tuhár 147

LC 101

3238

48,3

<0,030

Fiľakovo, Smetanová 1

LC 102

3239

83,6

<0,030

Fiľakovo, Tulipánová 18

LC 103

3240

94,0

<0,030

Tuhár 83

LC 104

3241

47,5

<0,030

Tuhár 86

LC 105

3242

6,6

<0,030

Tuhár 106

LC 106

3243

82,2

<0,030

Tuhár 112

LC 107

3244

86,6

<0,030

Tuhár 115

LC 108

3245

26,5

<0,030

Tuhár 133

LC 109

3246

255,0

0,050

Tuhár 134

LC 110

3247

60,3

<0,030

Tuhár 142

LC 111

3248

49,2

<0,030

Tuhár 164

LC 112

3249

5,9

<0,030

Tuhár 180

LC 113

3250

6,9

<0,030

Tuhár - Madačka 11

 

 

 

 

 

 

Neistota merania:

5%

10%

 

TÝŽDEŇ  MOZGU  14. -  20. marca 2016

Žijeme život prospievajúci mozgu? Hovorme o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. Cieľom tejto akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby,  ale najmä ich prevencie. Mozog je ako sval. Keď ho nebudete pravidelne používať, ochabne vám.  Naopak, čím častejšie ho budete používať, tým bude silnejší a výkonnejší. Naučme sa udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti.

Čo teda môžeme pre náš mozog urobiť?

Podporujte svoje duševné zdravie! Hýbte sa primerane k veku! Nezabúdajte na sociálne väzby! Stravujte sa s rozumom, kontrolujte rizikové faktory kardiovaskulárneho zdravia (krvný tlak, cholesterol, stres)!

16. marca Oddelenie podpory zdravia RÚVZ so sídlom v Lučenci – Petöfiho 1, organizuje deň otvorených dverí - v čase od 8.00 – 13.00.  Záujemcom ponúkajú bezplatné  vyšetrenie cholesterolu, meranie tlaku krvi, telesného tuku, individuálne poradenstvo. Tieto aktivity sú určené pre širokú verejnosť.

 

Oddelenie podpory zdravia 

Vyhodnotenie cenovej ponuky dňa 16.2.2016

Predmet zákazky: telefónna ústredňa CPV 32551200-2

Poradie ponúk:

1. miesto - UK servis  Lučenec

2. miesto – Tesla Liptovský Hrádok

3. miesto – Conex Selce

04.02.2016

„My môžeme. Ja môžem.“ Takto znie motto Svetového dňa boja proti rakovine 2016, ktorý si celý svet každoročne pripomína 4.februára.

Svetový deň boja proti rakovine sa v rokoch 2016-2018 bude niesť v duchu hesla „Dokážeme. Dokážem.“ V rámci tejto témy sa bude venovať objavovaniu možností, ako my všetci (kolektívne alebo ako jednotlivci) môžeme prispieť k zníženiu globálnej záťaže, ktorú rakovina predstavuje.

Keďže rakovina rôznym spôsobom ovplyvňuje každého z nás, všetci máme moc konať tak, aby sme znížili jej vplyv na jednotlivcov, rodiny a komunity. Svetový deň boja proti rakovine nám dáva šancu premýšľať o tom, čo môžete urobiť, stanoviť si záväzok a prijať opatrenia. Nech sa rozhodnete spraviť čokoľvek, „Dokážeme. Dokážem.“ spraviť zmenu v boji proti rakovine.

Kľúčové odkazy:

Dokážeme

* Podnietiť akciu, uskutočniť akciu

* Predchádzať rakovine

* Povzbudiť vnímanie

* Budovať zdravé prostredie

* Zlepšiť prístup k liečbe rakoviny

* Vybudovať kvalitnú pracovnú silu v starostlivosti o chorých s rakovinou

* Mobilizovať naše siete s cieľom poháňať pokrok

* Formovať zmenu politiky

* Odôvodniť investície do kontroly rakoviny

* Spolupracovať s cieľom zväčšiť dopad

 

Dokážem:

* Viesť zdravý životný štýl

* Pochopiť, že včasné zachytenie môže zachrániť životy

* Žiadať podporu

* Podporovať druhých

* Prevziať kontrolu nad svojim životom s rakovinou

* Milovať a byť milovaný

* Byť samým sebou

* Vrátiť sa do práce

* Zdieľať svoj príbeh

* Otvorene o tom hovoriť

  

29.01.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky – na tovar  – „Telefónne ústredne“, CPV

21.10.2015 Deň otvorených dverí

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  ( 19.10. 2015 – 25.10.2015)

Hlavnou úlohou kampane Zdravé pracoviská bez stresu v rokoch 2014 – 2015 je zvýšiť informovanosť o strese a psychosociálnych rizikách na pracovisku a podnietiť zamestnávateľov, riadiacich pracovníkov a zamestnancov a ich zástupcov k spolupráci na riadení týchto rizík. Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa koná každý rok v októbri, je kľúčovým prvkom každej kampane Zdravé pracoviská. Keďže v celej Európe aj mimo nej vtedy prebiehajú stovky podujatí zameraných na zvyšovanie informovanosti, je to ideálny čas na zapojenie sa do kampane. Zamestnanci sú vystavení stresu, keď nároky spojené s pracovným miestom prevyšujú ich schopnosť zvládnuť ich. Pracovný stres nie je individuálnym zlyhaním, ale organizačným problémom. Je jedným z najvýznamnejších dôsledkov zlého psychosociálneho pracovného prostredia. Psychosociálne riziká sú negatívne psychologické, fyzické a spoločenské dôsledky zlej štruktúry, organizácie a riadenia práce.K psychosociálnym rizikám môžu viesť napr. tieto pracovné podmienky:nadmerné pracovné zaťaženie alebo časové obmedzenia rozporuplné požiadavky nedostatočné vymedzenie úlohy zamestnanca neefektívna komunikácia zle riadená organizačná zmena  

Psychosociálne riziká sú takisto dôsledkom nezdravých spoločenských vzťahov vrátane situácií, ktoré sa vyznačujú:

nedostatočnou podporou zo strany riadiacich pracovníkov alebo kolegov

zlými medziľudskými vzťahmi

obťažovaním, agresívnym správaním a násilím

problémami so zladením povinností v práci a doma

 

Psychosociálne riziká by sa nemali zamieňať so zdravým, stimulujúcim, ale aj povzbudivým pracovným prostredím, v ktorom sú zamestnanci vysoko motivovaní a nabádaní, aby vzhľadom na svoje schopnosti podávali čo najlepšie výkony.

Informácií o kampani a o pracovnom strese a psychosociálnych rizikách na pracovisku Vám poskytnú zamestnanci Oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie RÚVZ v Lučenci počas dňa otvorených dverí 21.10.2015  ( streda) v čase od 7:30 do 14:30.

Viac na: https://osha.europa.eu/sk  

 

„Prichádza chrípková sezóna“

 

Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 - 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za jeden až tri dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky do piatich dní odoznejú. Úplné uzdravenie obvykle nastáva až do štyroch týždňov od prvých príznakov.

Epidémie chrípky vznikajú každoročne z dôvodu premenlivosti vírusov chrípky. Vírusy podliehajú drobným genetickým zmenám – mutáciám, z toho dôvodu prichádza k opakujúcim sa malým epidémiám v dvoch až troch ročných cykloch. Raz za 10 až 40 rokov prichádza k veľkej zmene vírusu. Skrížením medzi ľudským a zvieracím typom chrípkového vírus vznikne úplne nový typ vírusu, ktorý je schopný vyvolať rozsiahle pandémie. Ostatná pandémia bola zaznamenaná v rokoch 2009 – 2010. Epidémie chrípky predstavujú nielen zdravotný, ale aj závažný ekonomický a spoločenský problém.

V chrípkovej sezóne 2014/2015 na Slovensku navštívilo s chrípkou lekára približne 200 000 ľudí. Laboratórne sa chrípku podarilo potvrdiť v 540 prípadoch. Laboratórne potvrdené prípady tvoria iba „špičku ľadovca“ z celkového počtu prípadov chrípky a ich skutočný počet je oveľa vyšší. Za toto obdobie bolo hlásených 74 ťažkých akútnych respiračných ochorení, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu. Z tohto počtu zomrelo 25 ľudí. V 19 prípadoch úmrtia sa potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, z toho 14 krát išlo o vírus chrípky typu A(H1N1)pdm09, ktorý spôsobil ostatnú pandémiu chrípky. Pandemický kmeň chrípky už možno považovať za bežný sezónny kmeň, ktorý cirkuluje v populácii a dá sa predpokladať, že bude spôsobovať ďalšie prípady ochorení. Dôkazom toho je, že skupina odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá každoročne určuje odporúčané kmene vírusov chrípky, ktoré majú byť zahrnuté do chrípkových vakcín, tento kmeň zaradila aj do vakcíny určenej pre nadchádzajúcu sezónu 2015/2016.

Zaočkovanosť populácie proti chrípke v Slovenskej republike už niekoľko rokov za sebou klesá. V uplynulej chrípkovej sezóne klesla na úroveň 4,6 %. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča celkovú zaočkovanosť populácie vyššiu ako 30 %. Očkovanie pritom výrazne znižuje množstvo závažných prípadov i cirkuláciu vírusov chrípky v populácii.  V odborných kruhoch je očkovanie proti chrípke považované za spoľahlivé, bezpečné a zároveň ide o najefektívnejší spôsob prevencie.

Svetová zdravotnícka organizácia pripravuje na každú chrípkovú sezónu nové odporúčanie zloženia chrípkových vakcín. Pre chrípkovú sezónu 2015/2016 obsahujú vakcíny antigény kmeňov vírusov chrípky typu:

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like,

A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like, 

B/Phuket/3073/2013-like.

Najvhodnejším časom na očkovanie sú mesiace október a november. Možno očkovať aj v ďalších zimných mesiacoch, dokonca aj v čase zvýšenej aktivity chrípky. Očkovaná osoba však môže ochorieť skôr, ako si stihne vytvoriť protilátky, čo trvá približne 10 až 14 dní.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča očkovanie proti chrípke predovšetkým pre:   

tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva,

deti vo veku od šesť mesiacov do päť rokov, osoby 65 ročné a staršie, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami,   

zdravotníckych pracovníkov.

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky 

 

 

 

Svetový deň – pohybom ku zdraviu 10. máj

Pohyb je pre človeka prirodzenou potrebou, pričom výraznou mierou ovplyvňuje fyzické, ale aj duševné zdravie. Jeho nedostatok môže mať neblahý vplyv na zdravie.

30-minútový pravidelne vykonávaný pohyb dokáže výrazne posilniť a pozitívne ovplyvniť organizmus.  Slúži ako prevencia srdcových ochorení, mozgovej porážky, cukrovky, obezity či rakoviny. Uvoľňovaním endorfínov prispieva k psychickej vyrovnanosti, pomáha zvládať stres a napätie, prináša relaxáciu, prospieva spánku a zvyšuje sebavedomie.

Nedostatok pohybu urýchľuje príznaky starnutia:

zmenšuje sa elasticita a výkonnosť srdcovo-cievneho systému,

zhoršujú sa dýchacie funkcie,

svalová sila klesá a vo veku 70 rokov dosahuje len 1/3 svojej pôvodnej hodnoty,

zhoršuje sa pohyblivosť kĺbov a ich stuhnutosť,

prehlbujú sa poruchy neurovegetatívnej regulácie (poruchy spánku, trávenia, citlivosť na teplo...).

 

Preto majme neustále na pamäti známe slová Aristotela: „Nič tak neničí ľudské telo ako trvalá nečinnosť“.

5. máj - kampaň EU a WHO

Hygiena a dezinfekcia rúk ako ochrana pacienta pred rezistentnými organizmami a globálny prieskum multirezistentných organizmov

Kampaň Save Lives: Clean Your Hands“

(Umývaj si ruky – zachrániš život) zameraná na hygienu a dezinfekciu rúk v rámci programu

„ CLEAN CARE IS SAFER CARE“

 

Téma 2015 pre SR: Kampaň WHO - hygiena a dezinfekcia rúk a pomoc nemocniciam pri registrácii do siete nemocníc

Hygiena a dezinfekcia rúk - dodržiavanie

5 momentov v dezinfekcii rúk

Dňa 5. mája 2015 prebieha 10. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands" („Umývaj si ruky - zachrániš život"), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety

Challange - Clean Care Is Safer Care ". Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna

hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz.

V SR tento ročník je zameraný na pomoc zdravotníckym zariadeniam pri ich registrácii do siete nemocníc, aj na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta pred rezistentnými kmeňmi organizmov

 

Aktivity zamerané na: zdravotníckych

Pozornosť upriamuje na 5 hlavných momentov v hygiene a dezinfekcii rúk:

1. pred kontaktom s pacientom

2. pred aseptickým zákrokom u pacienta

3. po kontakte s biologickým materiálom

4. po kontakte s pacientom

5. po kontakte s okolím pacienta

 

5. máj 2015 - kampaň WHO

Vyhlásenie ministra zdravotníctva SR Viliama Čisláka na podporu kampane WHO „Clean care is safer care“ odovzdal štátny tajomník MZ SR regionálnej riaditeľke WHO pre Európu Zsuzsanne Jakab v Kodani.

Hygiena a dezinfekcia rúk - Edukácia zdravotníckych pracovníkov ako si správne umývať a dezinfikovať ruky s použitím alkoholových dezinfekčných prípravkov. Presadzuje potrebu zlepšiť a udržiavať postupy na umývanie rúk zdravotníckych pracovníkov v správny čas a správnym spôsobom a tým pomôcť znížiť šírenie infekcií v ZZ, ktoré môžu ohroziť život.

História kampane

Kampaň vznikla v roku 2009 pod záštitou WHO ako súčasť projektu na podporu zlepšenia hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach.

 

Spracovala: MUDr. Simona Fančiová

                                                                                

  

 

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ (EIW) od 20.4. do 25.4. 2015.

 

EUROPEAN IMMUNIZATION WEEK – EIW - kampaň Euroregiónu WHO vyhlasuje európska úradovňa SZO.

Aktivity sa realizujú pod záštitou hlavného hygienika SR, kancelárie SZO na Slovensku, Regionálneho úradu pre Európu.

Koordinátorom aktivít je Pracovná skupina pre imunizáciu ako poradný orgán ÚVZ SR pre problematiku imunizácie a SEVS.

Slogan: Prevencia, Ochrana, Imunizácia predurčuje poslanie tejto aktivity, ktorou je ochrana života a zdravia už od detstva.

Témou tohto ročníka EIW je potreba obnovenia záujmu o očkovanie na politickej, profesionálnej a individuálnej úrovni, podpora očkovania v jednotlivých vekových skupinách.

Cieľom realizácie EIW je nárast zaočkovanosti, eliminácia tzv. vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a odpoveď na antivakcinačné aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO.

Kampaň  zameraná na posilnenie významu a povedomia o dôležitosti očkovania, na právo detí byť chránené očkovaním, zvýšenie zaočkovanosti, na význam dostatočnej kolektívnej imunity.

Slovenská republika participuje už desiaty krát na aktivitách EIW a súvisí s konaním sa Svetového imunizačného týždňa (24.04.2015 - 30.04.2015).

   Hlavné posolstvo kampane: Očkovanie (preventívna metóda) každého dieťaťa je nevyhnutné pre prevenciu ochorení a ochranu životov. Očkovanie patrí medzi základné práva dieťaťa.

Slogan EIW je:

„Protect your world - get vaccinated“, čo znamená „Chráňte svoj svet - dajte sa zaočkovať“

Bližšie informácie nájdete na webe www.euro.who.int.

Prevencia v podobe očkovania v SR:

Kalendár povinných pravidelných očkovaní osôb v SR v časových intervaloch:

1.záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, žltačka typu B, hemofilová a pneumokoková infekcia: 3. mesiac života

2. dtto (opakuje sa znova): 5. mesiac života

3. dtto: 11. mesiac života

4. osýpky, mumps, ružienka: 15. - 18. mesiac života

5. záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna: v 6. roku života                      

6. osýpky, mumps, ružienka: v 11. roku života

7. záškrt, tetanus, detská obrna: v 13. roku

8. záškrt, tetanus: dospelí preočkovanie každých 15 rokov (10 rokov)

Očkovaním sa imunita nezhorší, práve naopak, pretože organizmus si vytvorí protilátky.

Viac info o očkovaní nájdete na stránkach:

www.sprievodcaockovanim.sk

www.ockovanie.org

www.edusan.sk

www.health.gov.sk

www.sevs.sls.sk

prof. Straka: "Eradikácia varioly - historický medznik v dejinách varioly".

Zdroj údajov: Informačné odborné materiály

Spracovala: MUDr. Simona Fančiová 

 

 

Svetový deň zdravia – Bezpečnosť potravín

Tlačové správy

Utorok, 07 Apríl 2015 11:08

Každoročne si odborná i laická verejnosť pripomína 7. apríla - Svetový deň zdravia (World Health Day). Tento deň bol v roku 1950 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948.

Bezpečnosť potravín: „od farmy na tanier, robme potraviny bezpečné" je témou Svetového dňa zdravia 7. apríla 2015. V tento deň sa spoločne zameriavame na pripomenutie, aká je dôležitá bezpečnosť potravín po celej dĺžke potravinového reťazca v globalizovanom svete, od výroby, dopravy, prípravy po spotrebu.

V priebehu uplynulého polstoročia, proces, pri ktorom sa jedlo dostane z farmy až na tanier sa radikálne zmenil. Ohrozenie zdravotnej bezpečnosti potravín, ktoré sa vyskytne na jednom mieste - v jednej krajine, môže mať vplyv na zdravotný stav spotrebiteľov, ktorí žijú na druhej strane planéty. Je potrebné aby si aj v tento deň, každý v celom potravinovom reťazci, od výrobcu až k spotrebiteľovi, pripomenul ako je dôležité dodržiavať bezpečné zaobchádzanie s potravinami.

Úrad verejného zdravotníctva SR v rámci Svetového dňa zdravia realizuje viacero aktivít. Úrad v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku pripravili pre verejnosť informačné letáky „5 zásad pre bezpečnejšie potraviny", ktoré sú dostupné na webových stránkach regionálnych úradoch verejného zdravotníctva ako i v Poradniach zdravia v tlačenej podobe. Poradne budú súčasne realizovať u laickej verejnosti dotazníkový prieskum s cieľom zistiť zaužívané zvyky a obyčaje pri príprave a skladovaní potravín a jedál v domácnostiach.

Leták "Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny" (pdf)

Zaujímavou a hravou formou je spracovaný aj krátky animovaný film Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Cieľomtohto animovaného filmu je vysvetliť širokej verejnosti od 9 do 99 rokov, čo znamená Päť kľúčov k bezpečnejším potravinám, a ako ich uplatňovať v praxi. Je to globálne posolstvo z WHO, že všetci by mali vedieť, ako sa dá predchádzať ochoreniam, ktoré sa prenášajú potravinami.

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia Úrad verejného zdravotníctva SR organizuje v piatok 10. apríla o 9,30 h v zasadacej miestnosť úradu, tlačovú besedu za účasti odborníkov z ÚVZ SR, MŠVVaŠ SR, MPRV SR.

Pozvánka na tlačovú besedu (pdf) 

 

 

Vyzvi srdce k pohybu - 6.ročník celonárodnej kampane na zvýšenie  pohybovej aktivity dospelej populácie                           

 

Cieľom celonárodnej kampane je upriamiť pozornosť verejnosti na zvýšenie a dôležitosť pohybovej aktivity. Nedostatok pohybovej aktivity, sedavý spôsob života vedú k vzniku rôznych ochorení ako sú vysoký krvný tlak, nadváha, cukrovka 2.typu, niektoré druhy onkologických ochorení, ateroskleróza so všetkými jej dôsledkami, funkčné poruchy pohybového ústrojenstva  a rôzne iné. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto dosiahol vek 18 rokov a chce urobiť niečo pre seba, svoje zdravie a vo svojom voľnom čase sa venuje pohybovej aktivite. Kampaň prebieha v čase od 23.3. - 14.6.2015. Prihlášky do kampane si môžu záujemcovia vyzdvihnúť na RÚVZ - oddelení výchovy k zdraviu, kde poskytneme aj podrobnejšie informácie, aj u podporovateľov kampane a na webovej stránke www.vzbb.sk.

Vyplnený účastnícky list po skončení Vašej účasti v súťaži odovzdajte na RÚVZ v Lučenci, resp. ho pošlite poštou alebo e-mailom na RÚVZ, OPZ Banská Bystrica.

Po skončení kampane bude prebiehať aj žrebovanie o hodnotné ceny. 

 

Motto: Aby človek v živote uspel, mu Boh poskytol dva prostriedky, vzdelanie a fyzickú aktivitu, nie oddelene, ale aby boli oba spolu, jeden pre dušu a druhý pre telo, s týmito dvoma prostriedkami môže človek dosiahnuť dokonalosť.

 

                                                                                                                       Plato


 

 

Týždeň mozgu  od 16. do 22. marca 2015

Žijeme život prospievajúci mozgu? Hovorme o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. Cieľom tejto akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby,  ale najmä ich prevencie. Mozog je ako sval. Keď ho nebudete pravidelne používať, ochabne vám  Naopak, čím častejšie ho budete používať, tým bude silnejší a výkonnejší. Naučme sa udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti.

Čo teda môžeme pre náš mozog urobiť?

Podporujte svoje duševné zdravie! Buďte fyzicky aktívni! Nezabúdajte na sociálne väzby! Stravujte sa s rozumom, kontrolujte rizikové faktory kardiovaskulárneho zdravia (krvný tlak, cholesterol, stres)!

18. marca odbor podpory zdravia RÚVZ so sídlom v Lučenci – Petöfiho 1 ,organizuje deň otvorených dverí - v čase od 8.00 – 13.00 záujemcom bude ponúknuté  meranie tlaku krvi, vyšetrenie cholesterolu, ukážka zábavných logických úloh na tréning pamäti, individuálne poradenstvo. Tieto bezplatné aktivity sú určené pre širokú verejnosť.

Odbor podpory zdravia

 

Svetový deň AIDS

1.decembrový deň je od roku 1988 venovaný boju proti ochoreniu AIDS.

Symbolom tohto dňa sú červené stužky ako symbol solidarity

ľudom Hiv pozitívnym a chorým na AIDS aj tým ktorí tomuto

ochoreniu podľahli. Vo väčších mestách sa organizujú aj sviečkové

pochody.Témou tohto ročníka je:Closing the gap in HIV

prevention and treatment,čiže  snaha o odstránenie nedostatkov

v oblasti prevencie a liečby HIV.

 

Dear Primary care prescriber,

As part of a European-wide initiative, we are contacting you to call for your attention to the alarming rise in antibiotic resistance across Europe and to ask for you to support our efforts to fight this trend. The risk of misuse of antibiotics is further heightened by the threat posed by pandemic influenza.

 

The European Centre for Disease Prevention and Control has, together with health authorities across the European Union, launched European Antibiotic Awareness Day, a European public health initiative which is marked annually on 18 November. This year, the European Antibiotic Awareness Day campaign focuses on working with primary care prescribers, such as yourself, to promote appropriate use of antibiotics and inform patients about antibiotic resistance and other risks of improper antibiotic use, such as side effects.

 

Antibiotic resistance has increased in the past years to the point where it is now a major threat to the future effectiveness of antibiotics. Combined with the currently unpromising pharmaceutical pipeline of new antibiotic treatments, the increase in drug resistant bacteria now constitutes a serious risk to public health.

 

Antibiotic resistance is, as you know, a phenomenon linked to the extent and the way in which antibiotics are used. Primary care is particularly important in this context, as primary care accounts for 80-90% of all antibiotic prescriptions. Moreover, studies show that in many cases these prescriptions may not be necessary but are driven by patient demands and diagnostic uncertainty. Studies in some European countries have shown that a decrease in antibiotic prescribing in outpatient care results in decreased rates of antibiotic resistance. Therefore, there is a specific need to promote appropriate use of antibiotics with primary care patients throughout Europe.

 

Your contribution to the promotion of antibiotic awareness is invaluable, as your advice is able to impact, like none other, patients’ perceptions and attitudes towards their illness and their perceived need for antibiotics.

 

In order to support you in working with patients and in educating them about correct antibiotic use, we have prepared a few information materials. In particular, please find herewith a fact card detailing the extent of antibiotic resistance in Europe and in Slovakia, a brochure that can be handed to patients to provide information about the appropriate use of antibiotics and a checklist providing tips on handling patient demand for antibiotics. The European Antibiotic Awareness Day website http://antibiotic.ecdc.europa.eu offers additional resources for communicating antibiotic awareness in primary care, such as a demonstration of a patient dialogue method that can support you in resisting inappropriate patient demands for antibiotics, as well as links to further reading and ideas for ways to help patients.

 

We would like to thank you in advance for your support and cooperation. With your help, we hope to achieve a decrease in unnecessary use of antibiotics and to promote the correct use of these life-saving medicines in order to keep antibiotics effective in the future.

 

           

 

                                    Androulla Vassiliou                                Zsuzsanna Jakab

                                 Health Commissioner                           ECDC Director 

 

Chrípková sezóna 2014/2015

(1. október  2014 až 30. apríl 2015)

Očkovanie je najúčinnejším preventívnym opatrením.

Dôvody očkovania:

-         Zvýšiť odolnosť voči chrípke a chrániť svoje zdravie

-         Nepreniesť chrípku na svojich blízkych

U neočkovaných sa prevencia vzniku a šírenia chrípky zameriava na:

-         Zabránenie prenosu vírusov z infikovaného na vnímavého človeka

-         Na posilnenie celkovej odolnosti organizmu.

Aktuálnu epidemiologickú situáciu o výskyte chrípky na Slovensku nájdete na www.epis.sk.

Chorobnosť ARO sa vypočítava z počtu osôb v starostlivosti lekára (predtým z počtu obyvateľov) vo vekových skupinách 0-5 rokov, 6-14 rokov, 15-19, 20-59, 60 a viac.

Sledujú sa počty ochorení ARO, Komplikácie ARO: Pneumónie, otitídy, sinusitídy.

V dnešnej dobe je potrebné čoraz viac zameniť liečbu zápalu pľúc rizikových osôb na prevenciu ochorenia. Je to cesta zlepšovania poskytovania zdravotnej starostlivosti a cesta znižovania stále  kritizovaných zvyšujúcich sa nákladov na liečbu.

Pneumokoková polysacharidová vakcína určená na očkovanie dospelých rizikových osôb je výrazne lacnejšia a účinnejšia ako antibiotická liečba, ktorá často zlyháva pre narastajúcu rezistenciu a je plne hradená zdravotnými poisťovňami pre všetky rizikové osoby.

Medzi osoby, ktoré by mali byť jednoznačne zaočkované patria

-   všetci  59  roční a starší

-         všetci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu,  s metabolickými, renálnymi, imunitnými poruchami, onkologickým  pacientom, pacientom pred a po transplantácii a splenektómii, všetkých klientov zariadení sociálnych služieb                                          

-         všetci pacienti s astmou

-         podľa nových výsledkov štúdií aj všetci fajčiari

Preočkovanie  sa odporúča u rizikových dospelých každých 3 až 5 rokov.

Vo Vestníku MZ SR 2011, Ročník 59, Čiastka 19-31, Strana 230 v Prílohe č. 1

sú uverejnené Základné informácie k surveillance pneumokokových invazívnych ochorení

Spracovala: MUDr. Simona Fančiová

OEPI, RÚVZ so sídlom v LučenciŽiadosť o zabezpečenie protiepidemických opatrení..
.
 

Aktuálne úlohy pripravenosti na vysoko nebezpečné nákazy v rezorte zdravotníctva 

 

 22.10.2014 Deň otvorených dverí

 

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  ( 20.10. 2014 – 26.10.2014)

 

Hlavnou úlohou kampane Zdravé pracoviská bez stresu v rokoch 2014 – 2015 je zvýšiť informovanosť o strese a psychosociálnych rizikách na pracovisku a podnietiť zamestnávateľov, riadiacich pracovníkov a zamestnancov a ich zástupcov k spolupráci na riadení týchto rizík. Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa koná každý rok v októbri, je kľúčovým prvkom každej kampane Zdravé pracoviská. Keďže v celej Európe aj mimo nej vtedy prebiehajú stovky podujatí zameraných na zvyšovanie informovanosti, je to ideálny čas na zapojenie sa do kampane. Zamestnanci sú vystavení stresu, keď nároky spojené s pracovným miestom prevyšujú ich schopnosť zvládnuť ich. Pracovný stres nie je individuálnym zlyhaním, ale organizačným problémom. Je jedným z najvýznamnejších dôsledkov zlého psychosociálneho pracovného prostredia. Psychosociálne riziká sú negatívne psychologické, fyzické a spoločenské dôsledky zlej štruktúry, organizácie a riadenia práce.

K psychosociálnym rizikám môžu viesť napr. tieto pracovné podmienky:

 • nadmerné pracovné zaťaženie alebo časové obmedzenia
 • rozporuplné požiadavky
 • nedostatočné vymedzenie úlohy zamestnanca
 • neefektívna komunikácia
 • zle riadená organizačná zmena

 

Psychosociálne riziká sú takisto dôsledkom nezdravých spoločenských vzťahov vrátane situácií, ktoré sa vyznačujú:

 • nedostatočnou podporou zo strany riadiacich pracovníkov alebo kolegov
 • zlými medziľudskými vzťahmi
 • obťažovaním, agresívnym správaním a násilím
 • problémami so zladením povinností v práci a doma

 

Psychosociálne riziká by sa nemali zamieňať so zdravým, stimulujúcim, ale aj povzbudivým pracovným prostredím, v ktorom sú zamestnanci vysoko motivovaní a nabádaní, aby vzhľadom na svoje schopnosti podávali čo najlepšie výkony.

 

Informácií o kampani a o pracovnom strese a psychosociálnych rizikách na pracovisku Vám poskytnú zamestnanci Oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie RÚVZ v Lučenci počas dňa otvorených dverí 22.10.2014  ( streda) v čase od 7:30 do 14:30.

Viac na: https://osha.europa.eu/sk  

 

Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014 druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“. Aktivita je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike.

Jej cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

„Hovorme o jedle“ je realizované pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzali  Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky a Štátna veterinárna a potravinová správa.

Projekt finančne podporili Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Mliečny fond, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Hyza, a.s. a Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce. Ďalšími partnermi projektu sú Slovenský cukrovarnícky spolok, Únia hydinárov Slovenska, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov a Únia potravinárov Slovenska.   

Ak sa chcete zapojiť do súťaže Hovorme o jedle a hrať o zaujímavé ceny, zaregistrujte svoju školu v termíne od 15. 9. 2014 do 12. 10. 2014. Registračný formulár spolu s ostatnými podrobnými informáciami o aktivitách „Hovorme o jedle“ nájdete na stránke: www.opotravinach.sk.                 

 

 

   Kampaň Most 2014-svetový deň srdca              

 

 Dňa 26.9.2014 sa uskutoční kampaň Most-svetový  deň srdca a to pod záštitou  Slovenskej nadácie srdca. V septembri budú na území SR prebiehať akcie zamerané na edukáciu občanov o závažnosti kardiovaskulárnych chorôb a na prevenciu rizikových faktorov, ktoré tieto ochorenia spôsobujú. Prevencii kardiovaskulárnych chorôb bude venovaný 39.týždeň od 22.9.-26.9.2014.

 Pri príležitosti svetového dňa srdca, pozýva.RÚVZ so sídlom v Lučenci/oddelenie podpory zdravia/ tel.kontakt:4322567 všetkých záujemcov na akciu, ktorá sa bude konať v priestoroch hypermarketu Tesco dňa 26.9.2014 v čase od 8 30 do 13 30hod. Záujemcom poskytneme okrem individuálneho poradenstva,meranie cholesterolu,krvného tlaku,telesnej hmotnosťi,telesných tukov a stanovenia BMI./index telesnej hmotnosti/Akcia bude prebiehať v spolupráci Všzp.

 

Tešíme sa na vašu účasť kolektív OPZ. 

 

 

ZDRAVIE  A CUKROVKA

Ako môže súvisieť cukrovka so stavom v ústnej dutine?

Spojitosť je väčšia ako si vieme predstaviť. Náš organizmus je ucelený systém, v ktorom ak zlyhá jedna súčiastka, naruší to fungovanie celého „stroja“ nášho tela.

Európsky deň ústneho zdravia 2014 sa sústredí na tému „Ústne zdravie a diabetes“. Diabetes mellitus je syndróm abnormálneho metabolizmu uhľovodíkov, tukov a bielkovín, ktoré majú za následok akútne alebo chronické komplikácie kvôli absolútnemu alebo relatívnemu nedostatku inzulínu. Ide o ochorenie so súčasne sa vyskytujúcimi prejavmi v ústnej dutine , ktoré vplývajú na starostlivosť o ústne zdravie. Takými prejavmi môžu byť parodontitída, zubný kaz, ústne infekcie a pod.

Základom je ústna hygiena- odstraňovanie bakteriálneho povlaku ako hlavnej príčiny týchto ochorení . Je dôležité aby sme si zubný povlak pravidelne odstraňovali správnou technikou, správnou zubnou kefkou a používaním medzizubných pomôcok.

Ústne zdravie a diabetes je aktuálny problém, nakoľko na celom svete sa dramaticky zvýšil počet ľudí trpiacich diabetom. Našou úlohou je zvýšiť povedomie o súvislostiach medzi diabetom  a ústnym zdravím. S účinnou prevenciou je potrebné začať u detí už od ich narodenia. 

 

Vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich

Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s vírusovým ochorením Ebola

 

Štúdia nepotvrdila súvislosť medzi očkovaním a autizmom

Odborný časopis Vaccine publikoval meta-analytickú štúdiu zameranú na zistenie súvislosti medzi očkovaním a vznikom autizmu.

Meta-analýza je typ štúdie, pri ktorej sa štatistickými metódami spájajú a sumarizujú výsledky viacerých epidemiologických štúdií zaoberajúcich sa rovnakou problematikou.

Do tejto meta-analýzy sa vyberali štúdie z databáz Medline, PubMed, Embase a Google Scholar, ktoré boli publikované do apríla 2014 v akomkoľvek jazyku. Z celkového počtu 1 112 potenciálnych štúdií bolo do meta-analýzy zaradených 10 štúdií, ktoré spĺňali kritériá podľa usmernení PRISMA. Išlo o 5 kohortových retrospektívnych štúdií s celkovým počtom 1 256 407 skúmaných detí a 5 štúdií prípad - kontrola s celkovým počtom 9 920 skúmaných detí. Tieto štúdie boli zamerané na hľadanie súvislosti medzi očkovaním a vznikom autizmu alebo poruchami autistického spektra, na očkovaciu látku proti osýpkam, mumpsu a rubeole alebo na kumulatívnu dávku olova v tele a jej rizika vzniku autizmu alebo porúch autistického spektra, vrátane vystavenia tiomersalu.

Meta-analýza, v ktorej bolo zahrnutých celkovo 1 266 327 detí, nepotvrdila žiadnu súvislosť medzi očkovaním a následným rizikom vzniku autizmu alebo poruchami autistického spektra.

Celá štúdia je dostupná v anglickom jazyku na webovej stránke:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X14006367 

 

Odporúčania pre cestovateľov

Nové odporúčania pre obyvateľov a návštevníkov krajín s výskytom detskej obrny

Čo je detská obrna?

Poliomyelitída (detská obrna) je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré môže mať za následok doživotnú paralýzu a v niektorých prípadoch aj smrť. Vírus sa medzi ľuďmi prenáša fekálno-orálnou cestou. Väčšinu prípadov je bez klinických príznakov a ťažká paralytická forma ochorenia sa prejaví len u jedného z každých 200 – 300 nakazených. Na bezpríznakové prípady sa zväčša nepríde. Avšak tieto osoby niekoľko týždňov vylučujú poliovírus v stolici a zo slizníc úst a nosa. Znamená to, že môžu nakaziť iné osoby, u ktorých sa môže prejaviť ťažká forma ochorenia.

 

Ako predchádzať detskej obrne?

Detskej obrne možno účinne predchádzať očkovaním. Existujú dva typy vakcíny: inaktivovaná vakcína proti detskej obrne (IPV), ktorá má formu injekcie a orálna vakcína (OPV) podávaná ústne v kvapkách. Všetky krajiny EÚ prešli v priebehu posledných desaťročí z OPV na IPV. Obe vakcíny sú účinné a bezpečné a cieľom zaočkovania je eradikácia divých poliovírusov aspoň u 80 % svetovej populácie. Výskyt tohto ochorenia sa za posledných 25 rokov znížil o viac ako 99 %. V súčasnosti sa nákaza vyskytuje už len v desiatich krajinách sveta.

 

Prečo vydala Svetová zdravotnícka organizácia nové odporúčania  týkajúce sa očkovania proti detskej obrne?

Nové odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) týkajúce sa očkovania proti detskej obrne sú dočasné a vzťahujú sa na návštevníkov alebo obyvateľov krajín, v ktorých  divý poliovírus stále cirkuluje.  Osoby cestujúce do týchto krajín by sa mali okrem odporúčaní WHO informovať aj o vnútroštátnych cestovateľských odporúčaniach vo svojej krajine a v krajine, ktorú plánujú navštíviť. Účelom odporúčaní WHO je zabrániť prenosu divého poliovírusu z krajiny s výskytom detskej obrny do krajín, v ktorých sa divý poliovírus podarilo zlikvidovať. U očkovaných osôb môže dôjsť ku krátkodobej črevnej infekcii divým poliovírusom bez príznakov ochorenia. Takáto infekcia nemá žiadne  následky  a do niekoľkých týždňov pominie. Nakazená osoba však môže vírus preniesť do oblastí bez prítomnosti vírusu, kde môže vytvoriť ohnisko choroby. Riziko prenosu  poliovírusu sa zníži, keď príslušná osoba dostane posilňovaciu dávku vakcíny proti detskej obrne (tzv. booster). Zvyšujúci sa interval od aplikácie poslednej dávky očkovacej látky zvyšuje z dôvodu poklesu imunity riziko vzniku ochorenia.  WHO preto odporúča obyvateľom a návštevníkom krajín s výskytom detskej obrny, aby sa preočkovali jednou dávkou očkovacej látky proti detskej obrne do 12 mesiacov od vycestovania z takejto krajiny.

 

Ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu

Zavlečenie poliovírusu z krajiny s výskytom detskej obrny do krajiny bez jej výskytu, kde je veľký podiel nezaočkovaného obyvateľstva, by mohlo spôsobiť veľké ohniská nákazy a ohroziť eradikáciu tohto ochorenia. Aby sa tak nestalo, WHO vyhlásila medzinárodné šírenie detskej obrny za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu a vydala dočasné odporúčania pre desať krajín, v ktorých   divý poliovírus stále cirkuluje. Týmito krajinami s výskytom detskej obrny sú Afganistan, Kamerun, Etiópia, Rovníková Guinea, Irak, Izrael, Nigéria, Pakistan, Somálsko a Sýria. V roku 2013 bol v Izraeli zistený divý poliovírus v odpadových vodách, ale paralytická forma detskej obrny sa v tejto krajine u nikoho neprejavila. Vo zvyšných deviatich krajinách boli v posledných rokoch nahlásené prípady paralytickej detskej obrny.

 

WHO rozdeľuje krajiny s výskytom ochorenia do dvoch skupín:

§         tri krajiny, z ktorých sa detská obrna šíri: Pakistan, Kamerun a Sýria, kde boli nahlásené prípady ochorenia a z ktorých sa poliovírus nedávno zavliekol do iných krajín, a

§         sedem krajín s výskytom detskej obrny: Afganistan, Rovníková Guinea, Etiópia, Irak, Izrael, Somálsko a Nigéria, kde je zaznamenaný výskyt  divého  poliovírus, ktorý sa momentálne nešíri do iných krajín.

 

Dočasné odporúčania WHO

WHO odporúča Pakistanu, Kamerunu a Sýrskej arabskej republike, z ktorých sa detská obrna šíri, zabezpečiť:

-         zaočkovanie všetkých obyvateľov a dlhodobých návštevníkov (t. j. pobyt nad štyri týždne) jednou dávkou orálnej vakcíny proti detskej obrne (OPV) alebo inaktivovanej vakcíny proti detskej obrne (IPV) štyri týždne až 12 mesiacov pred vycestovaním do zahraničia,

-         pri všetkých naliehavých cestách osôb (t. j. do štyroch týždňov), ktoré neboli v posledných štyroch týždňoch až 12 mesiacoch zaočkované dávkou OPV alebo IPV, zaočkovanie týchto osôb vakcínou proti detskej obrne aspoň pred ich odchodom,

-         vydanie medzinárodného očkovacieho preukazu cestujúcim vo formáte podľa prílohy 6 medzinárodných zdravotných predpisov z roku 2005, v ktorom sa zaznamená ich očkovanie proti detskej obrne a ktoré slúži ako doklad o takomto očkovaní.

WHO odporúča krajinám, v ktorých sa divý poliovírus vyskytuje, ale z ktorých sa v súčasnosti nešíri, upozorňovať svojich obyvateľov a návštevníkov, aby dodržiavali  odporúčania platné pre krajiny, z ktorých sa divý poliovírus šíri.

 

Odporúčania pre obyvateľov EÚ cestujúcich do krajín alebo z krajín s výskytom detskej obrny

U väčšiny obyvateľov EÚ je pravdepodobné, že sú kompletne zaočkovaní proti detskej obrne podľa národného imunizačného programu ich krajiny. Pre ľudí kompletne zaočkovaných proti detskej obrne bola doteraz odporúčaná jedna posilňovacia dávka vakcíny proti detskej obrne pred vycestovaním do oblasti s výskytom divého poliovírusu. Odporúčané intervaly medzi týmito posilňovacími dávkami sa v jednotlivých krajinách líšia. V niektorých krajinách sa odporúča pre kompletne  zaočkovaného človeka podanie jednej dávky očkovacej látky proti detskej obrne na celý život, v iných krajinách  sa odporúča podanie jednej dávky očkovacej látky každých 10 rokov. Vzhľadom na nové dočasné odporúčania WHO môžu existovať praktické dôvody na to, aby členské štáty EÚ prehodnotili svoje odporúčania pre cestovateľov do krajín s výskytom divého poliovírusu.

Cestovatelia z EÚ (z „polio – free“ krajín, cestujúci do  niektorej z desiatich krajín s výskytom detskej obrny, by mali byť kompletne zaočkovaní proti detskej obrne v súlade s národným imunizačným programom ich krajiny a mali by dostať jednu posilňovaciu dávku IPV. Pre cestovateľov do týchto krajín je dôležité dať sa zaočkovať 12 mesiacov pred  plánovaným odchodom z danej krajiny.

Osoby, ktoré v krajine s výskytom detskej obrny žijú alebo sa v nej zdržali dlhšie ako 4 týždne a plánujú z nej vycestovať, mali by dostať jednu posilňovaciu dávku OPV alebo IPV  minimálne 4 týždne a maximálne 12 mesiacov pred každou medzinárodnou cestou. Ak takéto osoby musia z krajiny súrne vycestovať, mali by dostať jednu posilňovaciu dávku IPV alebo OPV pri odchode, pokiaľ nemajú doklad o vakcinácii proti detskej obrne  v priebehu posledných 12 mesiacoch.

 Cestovatelia by mali mať pri návšteve krajiny s výskytom detskej obrny alebo pri odchode z nej pri sebe doklad o očkovaní proti detskej obrne (medzinárodný očkovací preukaz tzv. žltá karta).

·        Obyvatelia EÚ, ktorí neboli vôbec  proti detskej obrne očkovaní, alebo boli nekompletne očkovaní alebo nepoznajú svoj očkovací status by sa mali poradiť so svojím lekárom alebo navštíviť strediská pre cudzokrajné choroby. Toto odporúčanie sa týka tak cestovateľov do krajín s výskytom detskej obrny, ako aj všetkých obyvateľov a občanov EÚ bez ohľadu na ich cestovateľské plány.

·        Odporúčanie sa vzťahuje na obyvateľov a návštevníkov bez ohľadu na vek. Keďže vakcína proti detskej obrne sa v rámci pravidelného povinného očkovania podáva deťom v kombinovanej vakcíne, je dôležité poradiť sa s lekárom o vhodnom termíne očkovania a voľbe vakcíny pre deti.

Riziko kontaktu s poliovírusom v krajine s výskytom detskej obrny možno znížiť dôslednou hygienou rúk (umývanie rúk mydlom pred prípravou a konzumáciou jedla a po toalete) a umývaním a lúpaním surového ovocia a zeleniny tesne pred ich konzumáciou.   

  

 Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami - informačné letáky

S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, 
Úrad verejného zdravotníctva SR
 
 
 
v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb,pripravil priložené informačné letáky pre cieľovú skupinu detí a dospelých. 

Leták Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť

List HH SR RUVZ v SR 

Leták Ako sa chrániť pred kliešťom - deti

10. máj- Svetový deň Pohybom ku zdraviu

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasuje každý rok 10.máj za svetový deň Pohybom ku zdraviu.s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu.Nedostatočná pohybová aktivita sa spolu s nesprávnou výživou spolupodieľa na vzniku chronických ochorení, kde patria ochorenia srdcovocievne,metabolické,respiračné,pohybového aparátu atď..Pohyb je základnou podmienkov telesného a duševného zdravia,je to liek bez vedľajších účinkov.Možností je veľa stačí si len vybrať.  

 

Aktivity Európskeho imunizačného týždňa (EIW) v roku 2014 

V tomto roku bude Slovenská republika už po siedmy krát participovať na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v týždni od 22. 4. 2014 do 26. 4. 2014. Kampaň  EIW, ktorú vyhlasuje európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) je zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých krajinách. Cieľom realizácie EIW je nárast zaočkovanosti, eliminácia tzv. vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a odpoveď na antivakcinačné  aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO. Slogan EIW 2014 je „Protect your world - get vaccinated“, čo znamená „Chráňte svoj svet - dajte sa zaočkovať“. Témou tohto ročníka EIW je spomienka na ľudí, ktorí sú postihnutí ochoreniami, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Je to dôkaz pretrvávajúcej hrozby týchto ochorení vplyvom neočkovania. 

Aktivity EIW v SR sa realizujú pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít je ÚVZ SR v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii aktivít EIW, zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, participuje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci.

„Jeden gram prevencie je lepší ako jeden kilogram liečenia.“

Spracovala: MUDr. Simona Fančiová

 

Hygiena a dezinfekcia rúk - 5. máj 2014 - regionálna kampaň.

 

   Aktivity zamerané na zdravotníckych pracovníkov, na pacientov, zisťovanie vedomostí o hygienickej dezinfekcii rúk, zisťovanie spotreby alkoholových dezinfekčných prostriedkov na ruky v zdravotníckych zariadeniach.

   Propagácia správnych postupov umývania a dezinfekcie rúk pri ošetrovateľskom procese v zdravotníckych zariadeniach.

   Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) realizuje program „ Clean Care is Safer Care“ ako súčasť globálnej výzvy pre bezpečnosť pacientov. V rámci programu sa budú 5. mája 2014 organizovať národné kampane na zvýšenie compliance a dezinfekcie rúk v zdravotníctve pod heslom: „ Save Lives: Clean Your Hands“. Európske centrum pre kontrolu chorôb (ECDC) taktiež participuje na tomto programe.

   Základné hygienické návyky: Používať každý svoje uteráky, nepožičiavať si oblečenie, spať vo vlastnej posteli.

Stôl plný baktérií:

Najviac baktérií žije na telephone, doske pracovného stola, priemerný kancelársky stôl obsahuje až 400 – krát viac baktérií ako sedadlo na toalete, klávesnici počítača, vodovodných kohútikoch, ale aj dvierkach z mikrovlnky či na vnútornej kľučke na toalete. Každé jedlo zvyšuje ich počet a môže sa vám ľahko stať, že s kúskom čokolády či pizze skonzumujete aj nekonečne veľa baktérií, ktoré môžu byť príčinou ochorenia. Preto stôl, telefón a klávesnicu pravidelne utrite dezinfekčnou utierkou, ktorá je schopná zabiť až 99 % baktérií. Ruky si umyte v teplej vode a použite mydlo vždy pred jedlom, po každom použití toalety, vyfúkaní nosa, kýchnutí či zakašlaní. Ruky si umývajte aspoň 20 sekúnd. Zabudnite na spoločný vechtík aj špongiu. Aj na nich sa množia nebezpečné baktérie.

Chronicky známe a všeobecne odporúčané opatrenia pre laickú verejnosť, pacientov: časté umývanie rúk, prípadne používanie dezinfekčných mydiel či gélov po kontakte s tlačidlami výťahov, s košíkmi a vozíkmi v nákupných centrách, po vystúpení z MHD, po návšteve toalety, chytaní kľučiek a pravidelným čistením klávesnice svojho počítača!

   Ruky zdravotníckeho personálu: Precízny mnohoúčelový nástroj, prostriedok priameho a nepriameho prenosu pôvodcov nozokomiálnych nákaz, psychologický nástroj, prostriedok komunikácie – vyjadrujú lásku, hnev, smútok, bôľ, radosť, vzrušujú i ukľudňujú.

Umývajte a dezinfikujte si ruky a buďte si istí, že ste vzorom pre svoj zdravotnícky tím,vaše ruky budú bezpečné pre vašich pacientov!

Mikroflóra kože: Rezidentná – na povrchu i vnútri pokožky, konštantné zloženie, 20 % mikroflóry nemožno odstrániť, väčšinou nepatogénne mikroorganizmy.

                                 Tranzientná – je odrazom prostredia, v ktorom ruky pracujú, získava sa kontaktom s kontaminovanými miestami a predmetmi, prežíva obmedzenú dobu (niekedy 150 min.), dá sa odstrániť umývaním a dezinfekciou.  

   Technika umývania a dezinfekcie rúk:

Mechanické umývanie rúk – odstránenie nečistôt

Hygienické umývanie rúk (dezinfekčné mydlo)

Hygienická dezinfekcia rúk HDR (alkoholová dezinfekcia rúk vtieraním) – odstránenie tranzientnej (prenosná, nálepová, polietavá) mikroflóry kože

Chirurgické umývanie a dezinfekcia rúk (ChDR) až po predlaktia:

    1. Umytie

    2. Osušenie

    3. Dezinfekcia

    4. Ošetrenie    

– odstránenie tranzientnej a časti rezidentnej (trvalá, fixná, koži vlastná) mikroflóry rúk

KTO? Operačný tím

KEDY? Pred každým zákrokom.

   Hygienická dezinfekcia rúk – HDR:

    1. Dezinfekcia

    2. Umytie

    3. Osušenie

    4. Ošetrenie     

- odstraňuje tranzientnú (prenosnú, nálepovú, polietavú) mikroflóru kože

KTO? Lekári, sestry, ošetrovatelia, laboranti, personál kuchyne

KEDY? Pred a po kontakte:

- s pacientom

- s kontaminovaným materiálom a prádlom

- pred invazívnymi zákrokmi

- pred aseptickými zákrokmi

- pred ošetrením imunodeficientného pacienta

- po výkonoch, pri ktorých dochádza k mikrobiálnej kontaminácii rúk napr. po uchopení kontaminovaného predmetu, ak sú ruky znečistené telesnými výlučkami, krvou, močom, hnisom, po práci s drénom...

   Alkoholové dezinfekčné prípravky: dodávka v originálnom balení, dávkovanie pomocou dávkovačov, neriedi sa, možnosť okamžitého použitia, rýchly účinok, obsah zvlhčujúcej zložky, ktorá zabraňuje vysušeniu pokožky.

Emocionálne príčiny neakceptovania výkonu hygieny rúk: nedostatok motivácie, chýbanie príkladu, pocit, že to nie je priorita v ZZ, nikto za to netrestá!

 

Spracovala: MUDr. Simona Fančiová

vedúca oddelenia epidemiológie RÚVZ Lučenec

  

  

 

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

pod záštitou

HLAVNÉHO HYGIENIKA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

pri príležitosti „Európskeho týždňa boja proti drogám“

vyhlasuje celoslovenskú súťaž

pre 7. ročníky základných škôl s názvom

 


NAJLEPŠIA

 

PROTIDROGOVÁ

 

NÁSTENKA

 

1. cenu udeľuje Všeobecná zdravotná poisťovňa

 

INTERAKTÍVNA TABUĽA S PRÍSLUŠENSTVOM

 

2. cenu udeľuje Svetová zdravotnícka organizácia

 

ANATOMICKÝ MODEL ČLOVEKA,

ŠPORTOVÉ POTREBY

 

 

3. cenu udeľuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

USB KĽÚČE, PÍSACIE POTREBY

Súťaž prebieha: 20. 11. 2013 do 20. 01. 2014

Podmienky a pravidlá súťaže nájdete na: www.uvzsr.sk

ťaž podporili:

CIELE SÚTAŽE:

 

pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja, poukázať na význam primárnej prevencie,

 

predísť užívaniu návykových látok alebo ho oddialiť do čo najneskoršieho veku,

 

obmedziť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniam zdravia na telesnom a duševnom vývoji detí a mládeže,

 

aby sa cieľová skupina správala zodpovednejšie a zdravšie.

 

PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE:

 

1. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky siedme ročníky základných škôl v Slovenskej republike.

 

2. Nástenka musí byt vytvorená žiakmi a zameraná na protidrogovú problematiku.

 

3. Na tvorbu protidrogovej nástenky môžu byť použité alebo vyrobené predmety z papiera, plastu, vlny, drôtu, dreva alebo textilu. Rozmer nástenky musí byť väčší ako 110 x 70 cm. Z nástenky môžu vystupovať nápisy, predmety alebo ilustrácie aj do tretieho rozmeru.

 

4. Vytvorenú nástenku s protidrogovou tematikou odfotografuje pedagóg a zašle na e-mailovú adresu This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it Vytvorená nástenka musí byť odfotografovaná celá a bez žiakov, ktorí ju tvorili resp. bez iných osôb.

 

5. V odoslanom e-maile musia byť nasledovné informácie:

 

názov školy, adresa školy, kraj, webová stránka školy,

 

meno a priezvisko pedagóga, ktorý sa zúčastnil pri tvorbe nástenky so žiakmi,

 

telefónny a e-mailový kontakt na pedagóga, ktorý sa zúčastnil pri tvorbe nástenky so žiakmi,

 

názov resp. pomenovanie fotografie,

 

do prílohy e-mailu priložte fotografiu vo formáte: .jpg, .gif.

 

6. Termín vyhlásenia súťaže je 20. november 2013.

 

7. Termín uzávierky súťaže je 20. január 2014. Do súťaže budú zaradené všetky fotografie doručené resp. odoslané e-mailom do dátumu uzávierky (s najneskorším dátumom 20. 01. 2014).

 

8. Vyhodnotenie násteniek zabezpečí odborná komisia, ktorú zostaví organizátor. Hlavnými hodnotiacimi kritériami sú: nápaditosť, originalita, precíznosť spracovania a spôsob stvárnenia témy.

 

9. Účastníci súťaže dobrovoľne povoľujú vyhlasovateľovi súťaže použitie svojich autorských práv, a to bez časového a teritoriálneho obmedzenia. Organizátor bude nakladať s poskytnutými osobnými údajmi účastníkov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje bude spracovávať organizátor, a to iba za účelom spracovania a vyhodnotenia tejto súťaže. Školy súhlasia s tým, že poskytnú požadované osobné údaje a súhlas na ich spracovanie je dobrovoľný.

 

10. Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov je marec 2014. Presný termín bude uverejnený na internetovej stránke www.uvzsr.sk. Výhercovia budú vopred písomne informovaní o termíne a mieste odovzdávania výherných cien.

 

11. Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť výsledky súťaže, t. j. napríklad fotografie z odovzdávania cien, fotografie víťazných násteniek na internetových stránkach www.uzsr.sk, www.vszp.sk, www.who.sk . Organizátor si vyhradzuje právo publikovať jednotlivé fotografie za účelom propagácie podujatia bez nároku autorov na honorár.

 

12. S prípadnými otázkami ohľadom súťaže, jej pravidiel a priebehu je možné obrátiť sa na organizátora elektronicky na adrese: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

KONTAKT:

Mgr. Paulína Kadličeková

Odbor podpory zdravia,

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

02/ 49 28 4 205 

 

21.  – 27. október 2013 -  Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

 

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím svojho druhu zameraným na zvyšovanie informovanosti. Hlavnou témou aktuálnej kampane je „Spolupráca pri prevencii rizík“. Cieľom  Európskeho týždňa BOZP je prispievať k zlepšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách Európy, jeho priebeh koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA).

 

RÚVZ so sídlom v Lučenci organizuje pre záujemcov zo strany zamestnávateľov, zamestnancov a širokej verejnosti dňa

23.10.2013 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. Deň otvorených dverí.

 

Zamestnanci odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie Vám budú poskytovať individuálne konzultácie a poradenstvo v problematike ochrany a podpory zdravia pri práci so zameraním najmä na hodnotenie zdravotných rizík, vypracovanie posudku o riziku, prevenciu rizík, objektivizáciu faktorov pracovného prostredia, kategorizáciu prác, zabezpečenie PZS a zdravotného dohľadu zamestnancov atď. 

                 

 

 

 Európsky deň ústneho zdravia

  

12.september je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Európsky deň ústneho zdravia. Ústne zdravie predstavuje zdravé zuby ,zdravé ďasná a okolité tkanivá.Zubný kaz, zápal ďasien a paradontu predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce chronické, infekčné ochorenia ľudského organizmu. Neliečený zubný kaz spôsobuje bolesť a infekcie čo môže viesť k problémom s jedením, rozprávaním atď..

Zubný kaz je stále najčastejším chronickým ochorením vo veku od 6-11rokov a tiež mládeže vo veku od 12-19rokov. S prevenciou je potrebné začať už u detí od narodenia.Heslom

Európskeho dňa ústneho zdravia je Ústne zdravie a tabak.˝ Podľa Európskej rady zubných

lekárov je fajčenie zodpovedné za väčšinu rakovinových ochorení v ústach a hrdle,ako aj

za ďalšie ochorenia ústnej dutiny.

 RÚVZ/oddelenie podpory zdravia/ 

 

Kampaň Most 2013-svetový deň srdca              

 

 Tak ako po minulé roky tak aj tento rok sa  dňa 27.9.2013  uskutoční kampaň Most-svetový  deň srdca a to pod záštitou  Slovenskej nadácie srdca. V rámci celého mesiaca

september budú na území SR prebiehať akcie zamerané na edukáciu občanov o závažnosti

kardiovaskulárnych chorôb a na prevenciu rizikových faktorov ktoré tieto ochorenia spôsobujú.Celý týždeň v čase od 23.9.-27.9.je venovaný prevencii kardiovaskulárnych chorôb pri príležitosti svetového dňa srdca.RÚVZ/oddelenie podpory zdravia/ tel.kontakt:4320598 pozýva všetkých záujemcov na akciu ktorá sa bude konať pred budovou RÚVZ ulica Petófiho č.1  dňa 27.9.2013 v čase od 8 00 do 13 00,v prípade nepriaznivého počasia v budove RÚVZ na oddelení podpory zdravia. Záujemci si budú môcť dať zmerať TK,cholesterol,BMI,hmotnosť,telesné tuky,obvod pása.

Tešíme sa na vašu účasť kolektív podpory zdravia. 

 

Informácia pre verejnosť o kvalite zmrzlín v okrese Lučenec

 

          Na základe zavádzajúcej informácie  o kvalite zmrzlín v okrese Lučenec, kt rá sa šíri na stránkach   FACEBOKU  /  lconline  -  ŠOKUJUCE.... / Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Lučenci ubezpečuje verejnosť, že sa jedná o zavádzajúce a nesprávne informácie.

Správa z mimoriadnych kontrol v cukrárniach na celom území SR bola zverejnená  na stránkach  ÚVZ SR.  Články o uvedenej mimoriadnej  kontrole a o kvalite zmrzlín boli uverejnené aj na stránkach regionálnych novín Lučenecké ECHO a Novohradské noviny, kde sa uvádza, že  zdravie ľudí nebolo ohrozené.   Uvedené zistené mikroorganizmy sa  bežne vyskytujú  v potravinách, ako aj v zmrzline. Mikrobiálne ukazovatele, ktoré ako boli zistené v zmrzlinách  napr. kvasinky, koliformné mikroorganizmy boli sledované a hodnotené v procese výroby na čo sú stanovené aj limity a nejedná sa o patogénne mikroorganizmy. 

Aktualizované 05.06.2013

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR

k výkonu ŠZD a ÚK

 k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania

 

Dňom 1.1.2013 nadobudol  účinnosť zákon č.343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde v §39 ods. 2 fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania  je daná zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Vychádzajúc z toho, že kuchynský odpad môže obsahovať zostatky živočíšnych produktov, je zradený medzi vedľajšie živočíšne produkt. Nakladanie s týmto odpadom (zber, preprava, zneškodňovanie) ako i úradná kontrola sa vykonáva podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie(ES) č.1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) a nariadenie Komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009.

 

Vymedzenie pojmu kuchynský biologický odpad (KBO)

     Podľa čl. 2 nariadenia komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad vymedzený ako všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.

     Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria: nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení ale i z kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, resp. ostatnými potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier (použité pri manipulácii s potravinami).

Povinnosti pre prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (ZSS)

1. Povinnosti pre prevádzkovateľa ZSS  pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Prevádzkovateľ ZSS ako producent komunálneho odpadu je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu, kde je zaradený aj biologicky rozložiteľný kuchynský  a reštauračný odpad (KBO),  je zodpovedný za nakladanie s KBO. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa  ustanovuje katalóg  odpadov KBO je  zaradený pod číslom 20 01 08 biologicky rozložiteľný   kuchynský a reštauračný odpad a  20 01 25  jedlé tuky a oleje (§ 39 zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 Prevádzkovateľ ZSS  hradí náklady spojené so zberom KBO, skladovaním, prepravou a likvidáciou, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly (§ 39 ods.9 zákona č. 223/2001 Z. z.).

Prevádzkovateľ ZSS  je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi, vrátane KBO (§ 39 ods.12 zákona č. 223/2001 Z. z.).

 Prevádzkovateľ ZSS  ako pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu zodpovedá za konečné          zneškodnenie odpadu (§ 19 ods.2 zákona č. 223/2001 Z. z.). Zodpovednosť za ďalšiu manipuláciu s odpadom preberá na základe zmluvy alebo iného dokladu obchodník, sprostredkovateľ alebo iná oprávnená osoba.

 

2. Povinnosti pre prevádzkovateľa ZSS  pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu (ďalej nariadenia EP a Rady č.1069/2009)  a nariadenia Komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009.

 2.1 Prevádzkovatelia ZSS zbierajú, identifikujú a prepravujú KBO bez zbytočného odkladu                                                    za podmienok, ktorými sa predchádza rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat (pozn. frekvencia zberu a následného spracovania nie je legislatívne stanovená). V rámci metodickej pomôcky k vypracovaniu všeobecne záväzných nariadení obce je daná  frekvencia zberu minimálne jedenkrát týždenne v závislosti od teploty prostredia; metodická pomôcka je uvedená na stránke MŽP a RR SR).

2.2 Prevádzkovatelia, vykonávajúci nakladanie, zber, transport alebo spracovanie zabezpečia,  aby pri preprave  ku  KBO bol priložený obchodný doklad (vzor obchodného dokladu je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MP a RV SR č.148/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely – „Obchodný doklad/Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál kategórie 3 NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU“ (viď príloha - vzoru dokladu).  Obchodný doklad je vyhotovený v troch výtlačkoch  (1 originál a 2 kópie).

2.3 Prevádzkovatelia ZSS, ktorí produkujú KBO a zasielajú ho na zneškodnenie, prevádzkovatelia prepravujúci alebo prijímajúci KBO, uchovávajú záznamy o zásielkach a príslušné obchodné doklady – zabezpečenie princípu vysledovateľnosti  (podľa čl. 22 nariadenia EP a Rady č. 1069/2009).

Podľa prílohy VIII, kapitoly III, bod 5 nariadenia  komisie č. 142/2001 doba uchovávania dokumentácie o odpadoch je 2 roky; možnosť uchovať kópie dokladov  prevádzkovateľom ZSS  aj na elektronických nosičoch.

2.4 Prevádzkovatelia ZSS zabezpečia oddelené odkladanie KBO v kontajneroch (uzatvárateľných nádobách)  určených na skladovanie  odpad (napr. typizované obaly, nádoby, kontajnery dodávané  obchodníkom alebo sprostredkovateľom odpadu).  Podľa  prílohy VIII, kapitoly II ods.2  nariadenia Komisie (ES) č.142/2009 musia byť kontajnery  označené „neurčené na ľudskú spotrebu“; toto označenie  je uvedené aj na  vozidle KBO (označenie musí byť nezmazateľne - zelenou farbou s vysokým obsahom modrej aby sa zabezpečilo jasné odlíšenia od ostatných farieb).                                                                                 

 

2.5  Prevádzkovatelia, ktorí zabezpečujú nakladanie, transport, spracovanie KBO sú povinní  pred začatím činnosti oznámiť príslušnému úradu (príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe) akúkoľvek prevádzkareň, ktorá uvedenú činnosť zabezpečuje a oznámia akúkoľvek významnú zmenu.

2.6  Prevádzkovatelia, ktorí zabezpečujú nakladanie s KBO po ich zbere - spracovanie KBO (tlakovou sterilizáciou, kompostovaním alebo transformáciou na bioplyn alebo inými spracovateľskými metódami) sú povinní  pred začatím činnosti požiadať príslušný úrad (Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR) o schválenie prevádzkarne.

2.7  Ak nemožno zabezpečiť odstránenie kuchynského odpadu - materiál kategórie 3 podľa vyššie uvedených požiadaviek (čl. 11, 14, 21 nariadenia(ES) č.1069/2009, prevádzkovatelia môžu prevádzkovatelia ZSS odstrániť kuchynský odpad (ako odpad kategórie 3) spálením alebo zakopaním na mieste len za osobitných podmienok a so súhlasom a pod dozorom príslušnej veterinárnej a potravinovej správy, v prípade spálenia aj so súhlasom príslušného orgánu životného prostredia a zboru hasičskej a záchrannej služby (požiadavky uvedené v § 5 ods.4 až 7 vyhlášky MPaRV SR č. 148/2012 Z.z.); podľa čl. 19, písm. c) nariadenia(ES) č.1069/2009 zakopaním alebo  iným dostupným prostriedkom len ak ide o oblasti, prístup do ktorých  by si vyžadoval vynucovanie neprimeraných nákladov; zároveň množstvo odpadu nie je viac ako týždenne stanovený objem (cca 20 kg).

2.8 Prevádzkovatelia môžu zabezpečiť odstránenie odpadu na skládke odpadov (schválenej a registrovanej orgánom veterinárnej správy), len ak ide o bývalé potraviny, do celkovej hmotnosti 20 kg (napr. potraviny po dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti (podľa § 7 ods. 2 písm. c) bod 1., ods.3-6 vyhlášky MPaRV SR č. 148/2012 Z.z.); prevádzkovateľ musí mať k dispozícii oficiálny doklad o odovzdávaní  odpadu bývalých potravín na skládku.

2.9 Kuchynský odpad z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave - materiál kategórie 1 sa odstráni zakopaním na povolenej skládke (čl. 12 písm. d) nariadenia(ES) č.1069/2009).

2.10. Prevádzkovatelia môžu zabezpečiť odstránenie odpadu prostredníctvom krmiva pre spoločenské zvieratá, len ak ide o bývalé potraviny  so súhlasom príslušného orgánu veterinárnej a potravinovej správy (§ 10 ods.4 písm. b) bod 5 vyhlášky MPaRV SR č. 148/2012 Z.z.).

 

       III.   Manipulácia a spôsob odstraňovania

     Kuchynský odpad môže obsahovať vedľajšie živočíšne produkty, preto musí byť zabezpečená manipulácia a odstraňovanie podľa  nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu  a nariadenie komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009. Podľa čl. 10 písm. p) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad zo ZSS (okrem odpadu zo ZSS z medzinárodnej dopravy, ktorý je zaradený do 1. kategórie)  zaradený do 3. kategórie.       

     Kuchynský biologický odpad z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave (materiály pochádzajúce z potravín podávaných na palube lietadla alebo lode) je zaradený do 1. kategórie podľa čl. 8 písm. f) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009.

     Kuchynský odpad zo ZSS je zaradený do 3. kategórie a podľa čl. 14 písm. k)  nariadenia sa spracuje nasledovne: tlakovou sterilizáciou, kompostovaním alebo transformáciou na bioplyn alebo spracovateľskými metódami uvedenými v čl.15 ods. 1, prvý pododsek písm. b) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 Kompostovanie je možné len za určitých podmienok stanovených v prílohe V, kapitola III, oddiel 1 nariadenia komisie č. 142/2011, (veľkosť častíc max. 12 mm, min. teplota v jednotke 70° C, min. čas v jednotke bez prerušenia 60 minút).

     Použité stolové oleje (podľa Katalógu odpadov  pod č. 20 01 25  jedlé tuky a oleje) sú zaradené ako súčasť kuchynského odpadu kategórie 3 a následné odstraňovanie (zber, preprava, odstraňovanie) je ako materiál 3. kategórie. V prípade oddeleného zberu a zhromažďovania je možné spracovanie aj inými spracovateľskými metódami, pričom sa majú uplatňovať najmä čas, teplota, tlak a rozmery častíc .

IV. Obmedzenia kŕmenia kuchynským odpadom - materiálom kategórie 3

     Podľa č. 11 nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí zákaz skrmovania kuchynského odpadu (alebo krmiva obsahujúceho kuchynský odpad alebo pochádzajúceho z neho) hospodárskymi  zvieratami s výnimkou kožušinových zvierat.

(Hospodárske zviera je akékoľvek zviera, ktoré je držané, vykrmované alebo chované človekom a využívané na produkciu potravín, vlny, kožušín, peria, kožiek alebo akéhokoľvek iného produktu  získaného zo zvierat alebo na iné hospodárske účely.)

(Kožušinové zviera je   zviera držané, chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu.)

     V prípade využívania odpadu na kŕmenie kožušinových zvierat je potrebné požiadať o povolenie na jeho skrmovanie miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (povinnosť sa vzťahuje na chovateľa, producent odpadu je povinný uzatvoriť zmluvu len s oprávnenou osobou).

(Pozn. podľa čl. 16 písm. g)  nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 sa KBO môže používať na kŕmenie spoločenských zvierat a podľa čl. 18 ods. 1 citovaného nariadenia, aj podľa článku 13 ods. 2 nariadenia Komisie č.142/2011  je možné kuchynský odpad- materiál kategórie 3 použiť  na kŕmenie určených zvierat, ale za podmienok, ktoré povoľuje príslušný orgán  členského štátu, avšak v rámci Slovenskej republiky k uvedenému nebolo v danom rozsahu pristúpené).

    Podľa vyhlášky MP a RV SR č.148/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely nie je materiál kategórie 3 – KBO v zozname možných materiálov určených na kŕmenie hospodárskych zvierat.

 

 

 

 

V.   Nakladanie s odpadom kategórie 3 na prevádzke ZSS – požiadavky na manipuláciu s odpadom v   ZSS podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a  vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.:

 

Odpad sa musí uskladňovať do uzatvárateľných kontajnerov určených na tento účel  tak, aby sa minimalizovalo riziko znečistenia kontajnera, ktoré  zabezpečuje prevádzkovateľ ZSS ako producent odpadu.

Kontajnery môžu byť na jednorazové alebo opakované použitie; ak sa kontajnery používajú opakovane, potom po každom použití sa musia riadne vyčistiť a vydezinfikovať; ak sa do kontajneru vkladá obal (napr. vrece)  - tento musí byť následne bezpečne odstránený;  zároveň platí, že sa  nesmú  navzájom zamieňať obaly určené na ostatný komunálny odpad.

Kontajnery na odpad musia mať vhodnú konštrukciu, musia byť udržiavané v náležitom stave,  ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.

Prevádzkovateľ ZSS musí primerane zabezpečiť skladovanie  potravinárskeho odpadu   do doby  odovzdania sprostredkovateľovi (obchodníkovi) s odpadom tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy (napr. sklad odpadu, chladiace zariadenie na odpad).

Ak sú k dispozícii sklady odpadu (chladiace zariadenie – chladnička odpadu), potom musia byť skonštruované a vedené takým spôsobom, aby bolo možné udržiavať ich v čistote, musí byť vytvorená možnosť výkonu čistenia a dezinfekcie, musia byť zabezpečené proti hlodavcom  a iným živočíchom. Odpad nesmie predstavovať priamy alebo nepriamy zdroj kontaminácie.

Prevádzkovateľ ZSS ako producent odpadu je povinný nakladať s odpadom takým spôsobom, ktorý  neohrozuje zdravie ľudí  ani  zvierat, nepoškodzuje životné prostredie, nesmie dochádzať  k obťažovaniu zápachom  a nepriaznivo vplývať  vplyvu na okolie.

   Postup pri kontrole manipulácie ZSS:

  RUVZ vykonávajú kontroly v časti zberu KBO, t.j. zhromažďovanie a prechodné skladovanie na prevádzkarni ZSS v súlade s čl.45 nariadenia EP a Rady č.1069/2009 a čl. 32 nariadenia Komisie(EÚ) č.142/2011.

Postup pri kontrole ZSS:

Pri kontrole ZSS sa postupuje podľa vzorovej zápisnice

Každá prevádzkareň ZSS musí byť schválená (rozhodnutím RÚVZ podľa zákona č. 355/2007)

Každá schválená prevádzkareň musí byť zaregistrovaná v IS

Každý prevádzkovateľ ZSS musí  postupovať pri manipulácii s odpadom podľa zásad HACCP alebo schválenej vnútroštátnej príručky (postup pri manipulácii s odpadom môže byť súčasťou  pri výrobe  a manipulácii s hotovým pokrmami) v nadväznosti na súvisiace právne predpisy

Každý prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu dokumentácie o nakladaní s odpadom

Ak pri výkone ŠZD alebo ÚK je zistené, že  že prevádzkovateľ nedodržiava ustanovenia vyplývajúce z  legislatívy pre manipuláciu a nakladanie s odpadom možno postupovať nasledovne:

podľa zákona č . 152/1995 Z. z.:

v súlade s čl. 45 a 46 nariadenia č. 1069/2009:

§ 19  ods. 1 : orgán  úradnej kontroly v rámci svojej pôsobnosti na základe zistení pri výkone ÚK  (čl. 2 ods. 1 nariadenia č. 882/2004) prijme opatrenia podľa osobitného predpisu (čl. 54 ods. 2, písm. h)  nariadenia č. 882/2004); 

orgán ÚK prevádzkovateľovi uloží pokutu podľa § 28 ods. 4 písm. g) (.... alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia, alebo nedodržiava záväzné pokyny orgánov úradnej kontroly, nezabezpečí stiahnutie potravín z obehu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov...)

 

podľa zákona č. 355/2007 Z. z.:

podľa  § 6 ods. 3 písm. j) – vydanie pokynu na odstránenie nedostatkov;

následne  pri nesplnení pokynu (opatrenia podľa § 26  hlavne ods. 4 písm. c)) uloženie  sankcie podľa § 57ods. 46 písm. a) v súlade  v nadväznosti na  ods. 17) 
 
Vnútorné výberové konanie č. 1/2013

Názov služobného úradu:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Petőfiho 1
984 38 Lučenec

Druh štátnej služby: stála
Obsadzovaná funkcia: vedúci štátny zamestnanec na oddelení hygieny výživy
Odbor štátnej služby: Zdravotníctvo
Služobný úrad: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci
Organizačný útvar: Oddelenie hygieny výživy

Opis činností: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na oddelení HV, kontrolná alebo inšpekčná činnosť, prešetrovanie sťažností a petícií

Informácie pre uchádzača:

Na uvedenom štátnozamestnaneckom mieste sa nevyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona 215/2004 Z.z.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2013

Žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné podať cez podateľňu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci na osobný úrad najneskôr do 14.6.2013.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

Požadované vzdelanie:
Zameranie, odbor:
Vyžaduje sa VŠ II. st. a odborná spôsobilosť podľa NV SR 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
Počítačové znalosti – používateľ:
Internet (e-mail, www) – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft Powerpoint – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Používateľ MS Windows – pokročilý

Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Kontaktná osoba:
Mgr. Alžbeta Nagyová
Tel. : 047/4327731 Fax : 047/4322567
e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Výzva na predloženie cenovej ponuky – na tovar – „tonery do laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení 

 

5. mája - kampaň EU a WHO

Hygiena a dezinfekcia rúk a pomoc nemocniciam pri registrácii do siete nemocníc

Kampaň „Save Lives: Clean Your Hands“

(Umývaj si ruky – zachrániš život) zameraná na hygienu a dezinfekciu rúk v rámci programu „ CLEAN CARE IS SAFER CARE“

 

 

Téma 2013 pre SR : Pomoc nemocniciam pri registrácii do siete nemocníc, ktorú buduje WHO

Do tejto siete je zatiaľ prihlásených 15 423 nemocníc z celého sveta. Z registrácie plynú určité výhody, a to, že sa nemocnica stane súčasťou medzinárodného hnutia, ktoré má za cieľ zlepšiť hygienu rúk

Hygiena a dezinfekcia rúk - dodržiavanie

5 momentov v dezinfekcii rúk

Dňa 5. mája 2013 prebieha 5. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands" („Umývaj si

ruky - zachrániš život"), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety

Challange - Clean Care Is Safer Care ". Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna

hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz.

V SR tento ročník je zameraný aj na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk v ambulantnej starostlivosti (ambulanciu všeobecného lekára, zubnú ambulanciu, hemodyalizačnú ambulanciu).

 

Aktivity zamerané na: zdravotníckych pracovníkov

Pozornosť upriamuje na 5 hlavných momentov v hygiene a dezinfekcii rúk:

1. pred kontaktom s pacientom

2. pred aseptickým zákrokom u pacienta

3. po kontakte s biologickým materiálom

4. po kontakte s pacientom

5. po kontakte s okolím pacienta

 

 

5. máj 2013 - kampaň EU a WHO

Hygiena a dezinfekcia rúk - Edukácia zdravotníckych pracovníkov ako si správne umývať a dezinfikovať ruky s použitím alkoholových dezinfekčných prípravkov. Presadzuje potrebu zlepšiť a udržiavať postupy na umývanie rúk zdravotníckych pracovníkov v správny čas a správnym spôsobom a tým pomôcť znížiť šírenie infekcií v ZZ, ktoré môžu ohroziť život.

História kampane

Kampaň vznikla v roku 2009 pod záštitou WHO ako súčasť projektu na podporu zlepšenia hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach.

Spracovala: MUDr. Simona Fančiová.

 

 

 

 Aktivity Európskeho imunizačného týždňa (EIW) v roku 2013

 

 

V tomto roku bude Slovenská republika už po siedmy krát participovať na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v týždni od 22. 4. 2013 do 27. 4. 2013. Kampaň  EIW, ktorú vyhlasuje európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) je zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých krajinách. Cieľom realizácie EIW je nárast zaočkovanosti, eliminácia tzv. vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a odpoveď na antivakcinačné  aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO. Slogan EIW 2013 je „Protect your world - get vaccinated“, čo znamená „Chráňte svoj svet - dajte sa zaočkovať“. Témou tohto ročníka EIW je spomienka na ľudí, ktorí sú postihnutí ochoreniami, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Je to dôkaz pretrvávajúcej hrozby týchto ochorení vplyvom neočkovania. 

Aktivity EIW v SR sa realizujú pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít je ÚVZ SR v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii aktivít EIW, zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, participuje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci.

Spracovala: MUDr. Simona Fančiová

 


VO výzva...

Ako predísť chrípke...

C H R Í P K A  (I N F L U E N Z A)

Názov „influenza“ vychádza z latinského označenia influere - vtekať, vlievať sa (rozlievajúca sa epidémia).

Slovo chrípka má pravdepodobne svoj pôvod v staročeskom slove „chřípěti“ (chrapčať alebo chripieť).

Slovo vírus pochádza z latinčiny a znamená „zlá sila“. Je to štruktúra, ktorá sa nachádza na hranici medzi živým a neživým. Bez hostiteľskej bunky vírus nie je schopný sa reprodukovať. Bunka slúži len ako biologická továreň a sklad „náhradných dielov“ potrebných pri vzniku nových vírusov. Po tom, čo si túto úlohu splní, je zničená a nové vírusy sa šíria ďalej i mimo napadnutého organizmu.

„V našich podmienkach sa chrípka vyskytuje v epidémii väčšinou od konca januára približne 8-12 týždňov“.

„Prechodenie chrípky hrozí človeku rozvojom komplikácií, ktoré už môžu predstavovať ohrozenie života.

Očkovanie u seniorov v domovoch dôchodcov je efektívne v prevencii chrípkovej infekcie v 41,9 % prípadov, v prevencii hospitalizácií v 74,8 % a v prevencii úmrtí v 87,7 %.

Spracovala: MUDr. Simona Fančiová. 

 

Zmena správnych poplatkov

 

S účinnosťou od 1. októbra 2012 sa podľa zákona č. 286/2012 Z. z. mení výška správnych poplatkov za úkony RÚVZ takto:

·                     Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 355/2007 Z. z.: správny poplatok 50 €

·                     Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia: správny poplatok 10 €

·                     Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti: správny poplatok 30 €

·                     Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti: správny poplatok 20 €

·                     Vydanie duplikátu osvedčenia: správny poplatok 10 €

Ďalšie správne poplatky za vydanie povolení na činnosti vedúce k ožiareniu, za rozhodnutia alebo záväzné stanoviská v oblasti radiačnej ochrany, sú uvedené v položke 150 sadzobníka správnych poplatkov v prílohe zákona č. 286/2012 Z. z. (pdf) - od strany 2026. 

 

 

 

MOST 2012 a Deň srdca   25.9.2012

Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje kampaň MOST (Mesiac o srdcových témach). Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva o najzávažnejších rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak (hypertenzia), vysoký cholesterol, fajčenie, obezita, stres a ďalšie. Je dôležité poznať hodnoty týchto rizikových faktorov, tzv. Kódu zdravého života, pretože väčšina z nich nebolí a nemá vôbec žiadne príznaky. Počas Dňa srdca 25. septembra - utorok nájdete v uliciach miest a organizáciách zdravotníckych odborníkov, ktorí občanom bezplatne zmerajú tieto hodnoty a poskytnú adekvátne konzultácie. Občania tak budú vedieť čo môžu zlepšiť alebo zmeniť vo svojom životnom štýle a spraviť niečo pozitívne pre svoje zdravie.

Pri príležitosti tohto dňa od 24. –do 28. septembra počas celého týždňa RÚVZ /oddelenie podpory zdravia – ulica Petöfiho 1 / organizuje deň otvorených dverí , kedy si  záujemcovia  budú môcť dať bezplatne  zmerať cholesterol, krvný tlak, telesný tuk, BMI  a poskytne sa im individuálne  odborné poradenstvo  v čase od 8.OO h do 13.OOh.

Tešíme sa na Vašu návštevu           

 

 

SVETOVÝ  DEŇ  ALZHEIMEROVEJ   CHOROBY

Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré je sprevádzané postupným úpadkom pamäti, myslenia, chápania, reči, schopnosti učiť sa, úsudku a plánovania. Pri príležitosti svetového dňa Alzheimerovej choroby 21. september  - RÚVZ Lučenec , oddelenie podpory zdravia realizuje  počas celého týždňa deň otvorených dverí , kedy si  záujemcovia  budú môcť dať bezplatne  zmerať cholesterol, krvný tlak, telesný tuk, BMI  a poskytne sa im individuálne  odborné poradenstvo  v čase od 8.OO h do 13.OOh a výchovno - vzdelávacie aktivity zamerané na danú problematiku. Tešíme sa na Vašu návštevu 
 
 
Poradňa očkovania sa bude realizovať prvý a tretí utorok v kalendárnom mesiaci od 01.08.2012. 

 

 

Kampaň  „D E Ň   Z O D P O V E D N O S T I“

 

 

Pri príležitosti zdravotno – výchovnej kampane Dňa zodpovednosti RÚVZ Lučenec – Oddelenie podpory zdravia realizuje pre širokú verejnosť nasledovné bezplatné aktivity :  meranie krvného tlaku, stanovenie množstva gama glutamyltransferázy v krvi ( GGT pečeňové testy) a poradenstvo. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, zdravotných následkoch škodlivého užívania alkoholu.

Kampaň bude prebiehať 2.júla 2012 v čase od 10.30 -14.30 hod. v TESCU  Lučenec.

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Kolektív podpory zdravia

  

 

Kampaň „ Vymeň cigaretu za jablko“

 

V rámci Svetového dňa bez tabaku – 31. máj - organizuje RÚVZ  Lučenec – Oddelenie podpory zdravia – kampaň „Vymeň cigaretu za jablko“. Počas uvedenej aktivity budú mať možnosť záujemcovia dať si odmerať bezplatne  množstvo CO v dychu fajčiara, vitálnu kapacitu pľúc spirometrom, tlak krvi a hladinu cholesterolu. Kampaň bude prebiehať pred budovou RÚVZ  Lučenec, ul. Petöfiho č.1, dňa 31.05.2012 v čase od 8.00 – do 14.00 hod.

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Kolektív podpory zdravia

 

 

T.č. 047/ 43 20 598 oddelenie podpory zdravia 

 

Pohybová aktivita

 

Pohyb v dnešnej modernej dobe hrá dôležitú úlohu v živote každého človeka. Pomáha udržať ľudský organizmus v dobrom zdravotnom stave a telesnej i duševnej kondicii.  Ľudské telo je veľmi dômyselne prispôsobené k pohybu,  ak ho nepoužívame stráca svalovú hmotu, ktorá je potom ľahko nahradzovaná tukom. Telesná hmotnosť sa zvyšuje a s tým prichádzajú bolesti kĺbov a kostí a ďalšie zdravotné problémy (vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol a cukrovka).

Začať cvičiť -  to je obrovský úspech!

Ak chceme mať radosť z pohybu na začiatku si treba vytvoriť návyk na cvičenie. Premyslime si termín na cvičenie, snažme sa z úcty k sebe tento termín dodržať.  "Kto nemá čas na cvičenie, bude ho mať dosť na stonanie."

V rámci Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“ si Vás dovoľujeme pozvať na deň otvorených dverí  na RÚVZ Lučenec Oddelenie podpory  zdravia na  Petöfiho 1 dňa 15.05.2012 od 8.00 do 12.00.

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 kolektív oddelenia podpory zdravia 

 

Európsky imunizačný týždeň – EIW 2012

 

Svetová zdravotnícka organizácia už po siedmy krát organizuje Európsky imunizačný týždeň (EIW), ktorý sa uskutoční v termíne od 21. do 27. 4. 2012. Cieľom realizácie tejto kampane je podpora zaočkovanosti, eliminácia tzv. vakcinačných dier a zlepšenie informovanosti o očkovaní.  

 

Kľúčovým cieľom Európskeho imunizačného týždňa 2012 je podpora očkovania. Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje tento rok tri hlavné myšlienky kampane, ktorými sú:

 • podpora Európskeho imunizačného týždňa predovšetkým zdravotníckymi pracovníkmi,
 • zabránenie šíreniu osýpok v Európe,
 • 10. výročie eradikácie poliomyelitídy v Euroregióne SZO.

 

Aktivity Európskeho imunizačného týždňa sa v Slovenskej republike realizujú pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Koordinátorom aktivít je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii aktivít Európskeho imunizačného týždňa, zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, participujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

 

Očkovanie patrí k významným a efektívnym spôsobom prevencie infekčných chorôb. Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím mnohých ochorení, ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať. Vďaka očkovaniu sa podarilo zdolať pravé kiahne, ktoré bolo ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia príčinou mnohých úmrtí.

 

V Slovenskej republike sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním v päťdesiatych rokoch minulého storočia. V roku 1986 bol v súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie prijatý Národný imunizačný program. Jeho cieľom je eliminovať až eradikovať infekčné ochorenia systematickým zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých. Systematickou realizáciou pravidelného povinného očkovania detí sa podarila dosiahnuť eradikácia ochorenia na detskú obrnu v Euroregióne SZO a nízky až nulový výskyt  ďalších závažných ochorení ako záškrt, osýpky, tetanus detí a mladistvých. U ostatných ochorení imunizačného programu sa chorobnosť pohybuje na veľmi nízkych hodnotách.

 

Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je zavlečenie infekčnej choroby do hociktorej krajiny vrátane Slovenska vylúčené. Príkladom je import dvoch prípadov osýpok v minulom roku na Slovensko. Pokiaľ je pôvodca nákazy prítomný v populácii niektorej krajiny, riziko zavlečenia infekcie stále trvá. Svetová zdravotnícka organizácia preto odporúča pre zabezpečenie kolektívnej imunity populácie dosiahnuť zaočkovanosť minimálne 95 %.

 

Pravidelné povinné očkovanie detí sa v Slovenskej republike vykonáva proti desiatim infekciám, a to proti:  záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, príušniciam a rubeole. Celková zaočkovanosť detskej populácie sa v rámci pravidelného povinného očkovania dlhodobo udržiava na úrovni 98 – 99 %, na krajskej a okresnej úrovni presahuje 95 %. 

 

 

 

S pozdravom

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci

  


 


 

 PRESTAŇ  A   VYHRAJ    2012

Úrad verejného zdravotníctva SR každé dva roky pripravuje súťaž Prestaň a Vyhraj – určenú pre fajčiarov s cieľom pokúsiť sa prestať fajčiť v čase od 1. mája do 31. mája 2012. Motiváciou k prihlasovaniu do súťaže, okrem zdravotného prospechu je aj možnosť získať zaujímavé a hodnotné ceny.

PRAVIDLÁ  SÚŤAŽE  „Prestaň a Vyhraj”

Zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od  1. mája  do  31. mája 2012

Vek najmenej 18 rokov

Odovzdať prihlášku do súťaže v termíne do  30. apríla  2012 osobne alebo poštou na RÚVZ Lučenec- oddelenie podpory zdravia, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky .

Prihláška musí byť čitateľne vyplnená paličkovým písmom

 Účastník súťaže, ktorý prestal počas trvania súťaže užívať tabakové výrobky získava možnosť byť vyžrebovaný ako výherca jednej z možných cien .

Prihlášku zašlite do  30. apríla 2012  na adresu:

RÚVZ – Oddelenie podpory zdravia

Petöfiho 1.

984 01 Lučenec

Ďalšie informácie o súťaži získate na adrese www.uvzsr.sk, www.ruvzlc.sk  alebo na telefónnom čísle 047/ 43 20 598   v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť 

 

Svetový deň zdravia- 7.apríl  a Európsky deň práv pacientov - 18. apríl

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia a Európskeho dňa práv pacientov organizuje RÚVZ -  oddelenie podpory zdravia so sídlom v Lučenci, ulica Petöfiho č.1 - Deň otvorených dverí.  Cieľom tejto aktivity je informovať  a motivovať ľudí k starostlivosti o vlastné zdravie aj návštevou poradne zdravia, kde bude záujemcom ponúknutá možnosť bezplatného vyšetrenia cholesterolu, cukru, tuku v krvi, krvného tlaku, telesného tuku, spirometria a BMI s individuálnym  poradenstvom od odborného lekára. Akcia bude prebiehať 23.- 24. apríla v čase od 8.00 – 12.00 hod.

Veríme, že táto aktivita nájde pozitívnu odozvu u širokej verejnosti.

Teší sa na Vás  kolektív  oddelenia podpory zdravia 


 

Týždeň mozgu

12. - 16. marec 2012

 

Mozog si zaslúži našu pozornosť - Oslávme spolu Týždeň mozgu 2012!

 Už piatykrát si na Slovensku pripomenieme Týždeň mozgu - medzinárodnú akciu, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie.

V týždni od 12. do 18. marca 2012 sa na viacerých miestach Slovenska uskutočnia prednášky, prezentácie, tréningy pamäti, tvorivé dielne, besedy či dni otvorených dverí, a to nielen v zariadeniach sociálnych služieb či knižniciach, ale aj v poradniach zdravia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR či na vybraných územných spolkoch Slovenského červeného kríža.

Tieto bezplatné aktivity sú určené pre širokú verejnosť, od detí, školákov cez ľudí v produktívnom veku až po generáciu seniorov. V minulom roku sa podarilo zorganizovať viac ako 100 aktivít v rôznych častiach Slovenska.

Prioritou akcie je hovoriť o  možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. Podobne ako fyzickú silu a svaly, aj mozog je potrebné precvičovať - najlepšie v každej etape ľudského života. Naučme sa udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti.

Vo svete je táto akcia známa pod menom Brain Awareness Week.

 

 

„Pamäť slabne, pokiaľ ju necvičíš.“

                                                          Marcus Tullius Cicero

  

 

 Poradňa očkovania každú stredu od 13,00 do 14,00 hod., zodpovedná: MUDr. Simona Fančiová.

   

 Projekt EHES – zisťovanie zdravia Európanov

 

Touto cestou Vás chceme informovať o pripravovanej národnej štúdii  projektu EHES, ktorá bude prebiehať v mesiacoch december a január 2012. Jedná sa  o aktivitu Európskej únie.

 Projekt vznikol z dôvodu nutnosti získania kvalitných a porovnateľných údajov o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe.  EHES sumarizuje údaje prostredníctvom dotazníka, fyzikálneho vyšetrenia (meranie výšky, hmotnosti, obvodu pása), merania tlaku krvi a analýzy vzoriek krvi (celkový cholesterol, HDL cholesterol, glukóza, triacylglyceroly).

V mesiaci december  obdrží  70 občanov mesta Lučenec a jeho okolia pozvánku na účasť v tomto projekte. Mená boli vybraté z dôvodu objektívnosti štúdie náhodným výberom z centrálnej evidencie obyvateľstva spolu s ďalšími účastníkmi štúdie (spolu 2 500 v SR). Účasť na skríningu je dobrovoľná, ale dôležitá. Získané informácie budú spracované za dodržania podmienok ochrany osobných údajov a nebudú použité na žiadne iné účely. Všetky vyšetrenia a odber krvi budú pre všetkých bezpečné a budú vykonané skúseným odborným personálom poradne zdravia RÚVZ Lučenec.  Účasť na štúdii je prospešná aj pre vybraných respondentov, lebo sa dozvedia informácie o svojom zdravotnom stave.

 

RÚVZ Lučenec

oddelenie podpory zdravia

 

 

 

 24.  – 28. október 2011 -  Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je tento rok pokračuje v aktivitách, ktoré začali minulý rok a je zameraný na bezpečnosť v údržbe. Správna a pravidelná údržba na pracovisku je základným predpokladom udržania bezpečnosti a spoľahlivosti strojov, zariadení a pracovného prostredia. Údržba sa  musí vykonávať vo všetkých druhoch pracovných prostredí v rôznych odvetviach. Pracovníci údržby sú častejšie vystavovaní rôznym nebezpečenstvám, preto je dôležité, aby sa údržba vykonávala bezpečne a boli pri nej dodržiavané všetky ochranné opatrenia v prípade zamestnancov aj ostatných ľudí na pracovisku. Nedostatočná, alebo neprimeraná údržba môže spôsobiť závažné aj smrteľné úrazy alebo zdravotné problémy.

Dňa 26.10.2011 (streda) sa uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, kedy Vám pracovníci oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie radi poskytnú viac informácií o bezpečnosti v údržbe.

 

Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí

DOTAZNÍK

 

 

                Hluk v životnom prostredí je v súčasnosti považovaný za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov väčších miest nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Úrad verejného zdravotníctva SR sleduje súčasné trendy v tejto problematike, okrem iného aj prostredníctvom názorov a postrehov občanov. Sprístupnil preto na internete elektronický dotazník k problematike hluku určený pre širokú verejnosť.

                Budeme Vám vďační, ak si nájdete niekoľko minút na zodpovedanie otázok v tomto dotazníku. Vami poskytnuté údaje sú cenným podkladom pri určovaní priorít vývoja environmentálno-zdravotnej politiky vo vzťahu k hluku v životnom prostredí.

 

 

Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí  -  DOTAZNÍK

 

 

 

 

 

Príprava na chrípkovú sezónu 2011/2012

(1. október  2011 až 30. apríl 2012)

Očkovanie je najúčinnejším preventívnym opatrením.

Dôvody očkovania:

-          Zvýšiť odolnosť voči chrípke a chrániť svoje zdravie

-          Nepreniesť chrípku na svojich blízkych

U neočkovaných sa prevencia vzniku a šírenia chrípky zameriava na:

-          Zabránenie prenosu vírusov z infikovaného na vnímavého človeka

-          Na posilnenie celkovej odolnosti organizmu.

Aktuálnu epidemiologickú situáciu o výskyte chrípky na Slovensku nájdete na www.epis.sk.

Chorobnosť ARO sa vypočítava z počtu osôb v starostlivosti lekára (predtým z počtu obyvateľov) vo vekových skupinách 0-5 rokov, 6-14 rokov, 15-19, 20-59, 60 a viac.

Počty ochorení ARO, Komplikácie ARO: Pneumónie, otitídy, sinusitídy.

V dnešnej dobe je potrebné čoraz viac zameniť liečbu zápalu pľúc rizikových osôb na prevenciu ochorenia. Je to cesta zlepšovania poskytovania zdravotnej starostlivosti a cesta znižovania stále  kritizovaných zvyšujúcich sa nákladov na liečbu.

Pneumokoková polysacharidová vakcína určená na očkovanie dospelých rizikových osôb je výrazne lacnejšia a účinnejšia ako antibiotická liečba, ktorá často zlyháva pre narastajúcu rezistenciu a je plne hradená zdravotnými poisťovňami pre všetky rizikové osoby.

Medzi osoby, ktoré by mali byť jednoznačne zaočkované patria

-   všetci  59  roční a starší

-          všetci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu,  s metabolickými, renálnymi, imunitnými poruchami, onkologickým  pacientom, pacientom pred a po transplantácii a splenektómii, všetkých klientov zariadení sociálnych služieb                                          

-          všetci pacienti s astmou

-          podľa nových výsledkov štúdií aj všetci fajčiari

Preočkovanie  sa odporúča u rizikových dospelých každých 3 až 5 rokov.

Vo Vestníku MZ SR 2011, Ročník 59, Čiastka 19-31, Strana 230 v Prílohe č. 1

sú uverejnené Základné informácie k surveillance pneumokokových invazívnych ochorení

Spracovala: MUDr. Simona Fančiová

OEPID., RÚVZ so sídlom v Lučenci

 

Očkovanie vykonáva lekár až po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania uvedených v písomnej informácii pre používateľa lieku. Ošetrujúci lekár by mal poznať zdravotný stav svojho pacienta a všetky dôležité údaje by mali byť zaznamenané v jeho zdravotnej dokumentácii.

Pomocné látky sa v očkovacích látkach vyskytujú v stopových množstvách a ich koncentrácia podlieha prísnej kontrole nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Množstvo, v akom sa vyskytujú vo vakcínach, nepôsobí pre ľudský organizmus toxicky. Štátny ústav pre kontrolu liečiv SR v rámci analýz každej šarže očkovacej látky pred jej spustením do verejnej distribučnej siete preveruje prítomnosť a koncentráciu všetkých zložiek vakcín a garantuje ich bezpečnosť. Očkovacie látky používané v SR sú riadne registrované v rámci Európskej únie (ďalej len EÚ), ako aj v rámci národnej registrácie.

Viac info o očkovaní nájdete na stránkach:

www.ockovanie.org

www.edusan.sk

www.health.gov.sk

Spracovala: MUDr. Simona Fančiová.  

  

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes