joomla template by Joomlashack
Novinky

 

 

 
  I n f o r m á c i a o výskyte nebezpečného výrobku – Smart Cook,

                                 skleněný Hrnek 3 ks

 

Dňa 08.07.2019 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF), zaslané výstražné oznámenie Českej republiky z dôvodu migrácie kadmia a olova zo skleneného hrnčeka neznámeho pôvodu.

 

Názov produktu na etikete: skleněný Hrnek 3 ks, 500 ml, značka: Smart Cook, ITEM NO: 231 45 19

Osoba uvedená na originálnom balení a zodpovedná za uvedenie na trh: Elmich Trading s.r.o., Vlčkova 1064/6, PRAHA – Černý Most,

Distribútor: Incomp s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10 – Vinohrady,

Predajca: Chinh Nquyen Van, kpt. Bartoše 412, 530 09 Pardubice.

 

V predmetnom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia olova a kadmia z ústneho okraja:

migrácia kadmia z ústneho okraja hrnčeka bola 13,0 mg / predmet, pričom maximálny povolený limit je 0,2 mg / predmet.

migrácia olova z ústneho okraja hrnčeka bola 190,0 mg / predmet, pričom maximálny povolený limit je 2,0 mg / predmet. Uvedené je v rozpore s článkom 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS, podľa ktorého musia byť tieto materiály a predmety vyrobené tak, aby za obvyklých alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí.

 

 

Na základe predložených informácií bol výrobok distribuovaný a určený na predaj aj na území Slovenskej republiky, avšak nie sú dostupné údaje o konkrétnych odberateľoch.

 

V nadväznosti na vyššie uvedené ÚVZ SR požiadal všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike o zvýšenie kontrol so zameraním sa na výskyt predmetného nebezpečného výrobku.

 

Keďže sa uvedený výrobok môže nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby uvedený výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.    

 Informácia pre spotrebiteľov: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na predaj výrobkov

 

AURESOIL Sensi &Secure Natural Care Ear Oil

BIOSTENIX Sensi oil Ear Cleansing Oil  

 

 

Tieto výrobky sú sporadicky ponúkané formou inzercie. Spotrebitelia si môžu výrobky objednať na uverejnenom telefónnom čísle alebo kliknutím na inzerát sú presmerovaní na stránky:

 

https://rigthoffer24.com/421/biostenixse-med2/gps/,

https://shockingdiscover.com/421/auresoil-m-med/gps/

https://scientificnewsforyou.com/421/auresoil-m-med/gps/

 

Na uvedených stránkach prezentuje „prof. Jaromír Dubnický - vedec, odborník z oblasti molekulárnej biológie, svoj najväčší úspech, za ktorý  bol práve nominovaný na Nobelovu cenu“, a to AURESOIL Sensi &Secure Natural Care Ear Oil alebo BIOSTENIX Sensi oil Ear Cleansing Oil. Ide výrobky, ktoré spotrebiteľom údajne pomôžu za 28 dní zbaviť sa šumenia a pískania v ušiach, ochránia ich pred infekciami, zbavia ich hluchoty a budú už počuť všetko a všetkých po celý čas bez rozdielu, či je strata sluchu ľahká alebo ťažká a vďaka kúpe samozrejme ušetria tisíce eur, miesto toho, aby sa trápili „neúčinným prístrojom“.

 

Prevádzkovateľ daných stránok uvádza tvrdenia, že výrobky majú liečivé účinky. Ak by išlo skutočne o lieky, museli by byť schválené príslušným úradom (ŠÚKL) a mohli by sa predávať na recept len v lekárňach, respektíve ako voľno predajný liek len v kamenných alebo internetových lekárňach. V tomto prípade sú spotrebiteľom s najväčšou pravdepodobnosťou  ponúkané kozmetické výrobky - kvapky na hygienu uší, ktoré deklarujú liečivé účinky, čo je v rozpore s ustanoveniami platných právnych predpisov o kozmetických výrobkoch. 

 

Prevádzkovateľ daných stránok sa tak dopúšťa nekalej obchodnej praktiky, ktorá je podľa prílohy 1 bod 17 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov považovaná za každých okolností za nekalú.

 

Okrem toho, na uvedených internetových stránkach s možnosťou nákupu formou zľavového klubu nie je uvedený kontakt na prevádzkovateľa obchodu a obchodné podmienky, čím dochádza k porušeniu spotrebiteľských práv, najmä práva na informácie, práva na reklamáciu, práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, práva na vrátenie kúpnej ceny a ďalšie.

 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa nepodarilo zistiť prevádzkovateľa daných internetových stránok, a keďže v zmysle svojich kompetencií nevie v danej veci konať, odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky svoje rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia a používania vyššie uvedených výrobkov.

 


 

Informácia pre verejnosť – upozornenie pre spotrebiteľov – predaj kozmetického výrobku Perle Bleue prostredníctvom internetových obchodov

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje spotrebiteľov na predaj kozmetického výrobku Perle  Bleue. Tento výrobok je ponúkaný cez rôzne internetové obchody (napr. https://natursolzone.com/421/perleara-m-med/gps/, http://perle-bleue24.com/sk/#vlastnosti-nho-produktu) pod rôznymi názvami (napr. Perle Bleue Visage Care Moisturise, Perle Bleue Active Age). Na uvedených internetových obchodoch nie je uvedený kontakt na prevádzkovateľa obchodu, taktiež nie sú uvedené obchodné podmienky.

Obchodnými praktikami vyššie uvedených internetových obchodov dochádza k porušeniu spotrebiteľských práv, najmä práva na informácie, práva na reklamáciu, práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, práva na vrátenie kúpnej ceny a ďalšie.

Uvedené domény sú pravdepodobne registrované v Poľsku. Kontrolná činnosť orgánov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike je v rámci kompetencií zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky.

V nadväznosti na vyššie uvedené, odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia výrobkov prostredníctvom vyššie uvedených webových stránok.

 S pozdravom

             Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

             hlavný hygienik Slovenskej republiky 

 


Svetový deň hygieny rúk: Dezinfekcia je najúčinnejšia prevencia infekcií 

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ 2019

V roku 2019 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO/EUROPE“) už 14. ročník Európskeho imunizačného týždňa (z angl. European Immunization Week, ďalej len „EIW 2019“). Slogan „Prevent Protect Immunize“ / „Predchádzať Chrániť Očkovať“ vyjadruje posolstvo každoročnej kampane. Od svojho založenia v roku 2005 sa EIW stalo všeobecne uznávanou kampaňou. Kampaň vznikla na podporu imunizácie ako dôležitého nástroja na prevenciu ochorení preventabilných očkovaním a ochranu života. Samotnú kampaň podporujú všetky krajiny euroregiónu, niektoré regionálne a národné organizácie, vrátane Detského fondu OSN - UNICEF a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „ECDC“). EIW využíva aj podporu na vysokej úrovni, vrátane ministrov, veľvyslancov a iných významných priaznivcov. Patrónkou kampane je korunná princezná Mária Dánska. EIW je organizované v spojení s ďalšími regionálnymi iniciatívami WHO a Svetovým imunizačným týždňom. Vzhľadom k tomu, že pretrváva nižšia úroveň zaočkovanosti proti ochoreniam preventabilným očkovaním ako je potrebná na dosiahnutie kolektívnej imunity, tento stav vedie ku vzniku tzv. vakcinačných dier. Následkom sú lokálne epidémie aj v krajinách, kde sa tieto ochorenia už nevyskytovali. Z toho dôvodu má realizácia kampaní dôležitý význam pri propagácii života bez ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním. Kampaň EIW bude prebiehať v dňoch od 24. do 30. apríla 2019. Heslo EIW 2019: „Vaccine heroes” / „Hold podporovateľom očkovania“. Heslom kampane EIW v roku 2019 chceme vzdať poctu všetkým, ktorí sa svojou prácou snažia podporiť očkovanie. Úcta patrí aj tým, ktorí sa k svojmu zdraviu a tiež k zdraviu svojich detí a blízkych stavajú zodpovedne a chcú jednoduchým a dostupným spôsobom – očkovaním, predchádzať závažným infekčným ochoreniam. Poďakovanie patrí:  tvorcom politík, ktorí zabezpečujú, aby mal každý prístup k informáciámü o očkovacích látkach a ktorí vytvárajú zdravotné, vzdelávacie a sociálne systémy potrebné na zabezpečenie spravodlivého prístupu k očkovacím látkam,  vedcom, ktorí vyvíjajú bezpečné a účinné očkovacie látky,ü  zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú pre svojich pacientov dôveryhodnýmü zdrojom informácií o očkovacích látkach a ktorí včas a správne aplikujú očkovacie látky,  rodičom, ktorí zabezpečujú potrebné (povinné a odporúčané) očkovanieü pre svoje deti a podporujú očkovanie svojich detí, lebo každé dieťa si zaslúži ochranu pred ochoreniami, ktorým možno predchádzať očkovaním,  všetkým, ktorí vyhľadávajú a zdieľajú informácie o vakcínach založenýchü na dôkazoch, lebo zdieľaním faktov o vakcínach môže každý pomôcť zvýšiť povedomie o očkovaní, ktoré je nástrojom na záchranu života. Aj v roku 2019 sa Slovenská republika plánuje zapojiť do tejto významnej kampane a podporiť snahy WHO/EUROPE. Aktivity kampane EIW 2019 budú realizované pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky. Koordinátorom aktivít bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“). ÚVZ SR v spolupráci s 36 regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať aktivity zamerané na spropagovanie kampane EIW a v zmysle hesla kampane budú šíriť informácie o dôležitosti každého jednotlivca pri šírení podpory očkovaniu. Úsilie odborníkov bude smerovať k zatraktívneniu očkovania, ako často jedinej účinnej ochrany pred ochoreniami preventabilnými očkovaním. Cieľovou skupinou bude laická a odborná verejnosť a rizikové skupiny. Odborníci RÚVZ zorganizujú viacero aktivít v spolupráci s riaditeľmi školských a predškolských zariadení, študentmi, zástupcami obecných úradov, rómskymi komunitnými pracovníkmi, zástupcami neziskových organizácií a rodičmi detí. Po ukončení kampane EIW 2019 zašlú jednotlivé RÚVZ odpočet svojich aktivít na ÚVZ SR. Po zosumarizovaní aktivít, ÚVZ SR zašle Vyhodnotenie aktivít EIW 2019 v SR do WHO/EUROPE. ÚVZ SR, 23. 4. 2019

 


 

Svetový deň vody 2019 - výsledky meraníPor. č.Číslo CEDUSIČNANY  mg/lDUSITANY  mg/lAdresa
1262320,9<0,0301.       Fiľakovo
2262423,50,0642.       Nitra nad Ipľom
3262598,9<0,0303.       Nitra nad Ipľom
4262660,90,0324.       Nitra nad Ipľom
5262735,9<0,0305.       Stará Halič, Ul. Závoda
6262820,3<0,0306.       Píla
7262950<0,0307.       Trebeľovce
8263049,7<0,0308.       Píla
9263166,3<0,0309.       Lučenec, Ul. Puškina
102632136<0,03010.   Mikušovce
11263340,1<0,03011.   Halič, Staničná ul.
12263432,70,0312.   Kotmanová
13263554,6<0,03013.   Mašková
14263643,7<0,03014.   Mučín
15263739,7<0,03015.   Mučín
16263851,2<0,03016.   Poltár
17263923,9<0,03017.   Píla
18264053,9<0,03018.   Uhorské
19264163,9<0,03019.   Uhorské
20264223,8<0,03020.   Cinobaňa
21264323,2<0,03021.   Hrnčiarske Zalužany
2226441290,0522.   Lučenec, Ulica mieru
2326459,70,0623.   Kokava nad Rimavicou
2426462,7<0,03024.   Kokava nad Rimavicou
252647120<0,03025.   Tomášovce, Ostredky
26264811,3<0,03026.   Lučenec – Opatová
27264956<0,03027.   Cinobaňa, Ul. strieborná
28265047,8<0,03028.   Poltár-Mládzovo
292651137<0,03029.   Ratka
30265231,6<0,03030.   Mašková
31265334,8<0,03031.   Mašková
32265476,2<0,03032.   Poltár
33265516,40,08833.   Poltár, Hrabovská ul.
34265649,5<0,03034.   Kalinovo
35265729,8<0,03035.   Fiľakovské Kováče
36265875,6<0,03036.   Fiľakovské Kováče
37265971,30,03637.   Fiľakovské Kováče
3826604<0,03038.   Lučenec, Rúbanisko II
39266175,9<0,03039.   Trebeľovce
40266222,7<0,03040.   Buzitka
41266340,6<0,03041.   Buzitka, Nový Sad
42266451,1<0,03042.   Radzovce
43266551,4<0,03043.   Kalinovo
442666< 1,5<0,03044.   Kotmanová
45266727,3<0,03045.   Dobroč
462668106<0,03046.   Trebeľovce
47266926,7<0,03047.   Biskupice, Fučíkova ul.
48267037,5<0,03048.   Hradište
49267139,4<0,03049.   Rovňany
50267242,1<0,03050.   Lupoč
51267365,3<0,03051.   Lupoč
522674109<0,03052.   Kalinovo, Hviezdoslavova ul.
532675< 1,5<0,03053.   Kalinovo, Slaná
54267687,5<0,03054.   Dobroč
55267722,50,03255.   Dobroč
5626786,3<0,03056.   Poltár-Maštinec
57267954<0,03057.   Vidiná
58268059,3<0,03058.   Fiľakovo, Biskupická
59268149<0,03059.   Rovňany
60268211,9<0,03060.   Poltár, Hrabovská
61268383,6<0,03061.   Panické Dravce
6226843,8<0,03062.   Mýtna
6326856,2<0,03063.   Ratka
64268646<0,03064.   Kalinovo, Pažitská ul.
65268726,1<0,03065.   Poltár, Hrabovská ul.
66268879,6<0,03066.   Radzovce
67268945,9<0,03067.   Hradište
682690169<0,03068.   Kokava nad Rimavicou, Dobšinského ul.
692691169<0,03069.   Kokava nad Rimavicou, Dobšinského ul.
7026926,6<0,03070.   Kokava nad Rimavicou, Bakulíniho ul.
71269313,7<0,03071.   Kokava nad Rimavicou, Lúčna ul.
7226944,1<0,03072.   Kokava nad Rimavicou, - Liešnica
73269513,4<0,03073.   Kokava nad Rimavicou, Partizánska ul.
7426963,2<0,03074.   Kokava nad Rimavicou, Nám. 1. mája
752697238<0,03075.   Turičky
76269811,4<0,03076.   Lučenec, Rúbanisko II
77269913,4<0,03077.   Tomášovce
7827006,5<0,03078.   Breznička
79270123,2<0,03079.   Divín, Jilemnického ul.
80270267,1<0,03080.   Divín, Jilemnického ul.
81270341,2<0,03081.   Šávoľ
8227049,2<0,03082.   Belina
8327054,50,04483.   Buzitka
842706110<0,03084.   Vidiná
85270789,4<0,03085.    Píla
86270820,7<0,03086.   Budiná
87270943,4<0,03087.   Radzovce
88271056,8<0,03088.   Hradište
89271138,2<0,03089.   Hradište
9027125,8<0,03090.   Hradište
91271353,2<0,03091.   Hradište
92271456<0,03092.   Veľká Ves
932715117<0,03093.   Lučenec, Špitálska ul.
94271632,4<0,03094.   Hradište
95271719,7<0,03095.   Hradište
96271858,7<0,03096.   Poltár, Hájiky
97271918,4<0,03097.   Ružiná
98272052,1<0,03098.   Čamovce
992721194<0,03099.   Čamovce
100272240,7<0,030100.           Čamovce
101272342,3<0,030101.           Čamovce
102272426,7<0,030102.           Mýtna
103272586,9<0,030103.           Panické Dravce
104272652,7<0,030104.           Panické Dravce
105272781,2<0,030105.           Panické Dravce
106272823,9<0,030106.           Lučenec, Dobšinského ul.
107272937,1<0,030107.           Breznička
1082730255<0,030108.           Rapovce
109273114,8<0,030109.           Nové Hony
1102732131<0,030110.           Nové Hony
111273345,7<0,030111.           Poltár, Ul. družby
1122734116<0,030112.           Halič, Zelená ul.
11327358,9<0,030113.           Cinobaňa, Katarínska Huta
114273619,2<0,030114.           Cinobaňa, Hrnčiarky
115273720,4<0,030115.           Cinobaňa, Hrnčiarky
116273828,5<0,030116.           Lučenec, Krasková
1172739116<0,030117.           Panické Dravce
118274031,5<0,030118.           Panické Dravce
119274149,9<0,030119.           Šávoľ
1202742111<0,030120.           Divín, J. Kráľa
121274342,8<0,030121.           Divín, J. Kráľa
1222744107<0,030122.           Divín
123274520,40,142123.           Divín
124274614,7<0,030124.           Fiľakovské Kľačany
125274719,1<0,030125.           Vidiná, 1. mája
126274815,40,034126.           Halič – Telka
127274911,6<0,030127.           Buzitka
128275042,6<0,030128.           Kalinovo
129275178,4<0,030129.           Kalinovo
130275212,3<0,030130.           Lučenec – Továrenská ul.
131275328,80,15131.           Kotmanová
132275493,9<0,030132.           Kalinovo, Partizánska ul.
13327557,10,087133.           Lučenec, Rúbanisko II
134275632,50,053134.           Opatová, Potočná ul.
1352757106<0,030135.           Lučenec, Študentská ul.
136275837,3<0,030136.           Kalinovo
13727591,8<0,030137.           Lučenec, Vajanského ul.
13827604,4<0,030138.           Šíd

Najvyššia medzná hodnota dusičnanov je 50,0 mg/l. 

 


 

Svetový deň vody

 

     Svetový deň vody (World Water Day) si svet pripomína každoročne 22. marca, prvýkrát bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 1993.

Ústrednou témou Svetového dňa vody v roku 2019 je na základe rozhodnutia OSN „Nenechať nikoho bokom“. Snaží sa poukázať, ako je možné sa vysporiadať s vodnou krízou zdôraznením dôvodov, prečo je stále toľko ľudí odkázaných na život bez bezpečnej vody.  

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) so sídlom v Lučenci bude pri príležitosti Svetového dňa vody poskytovať

pre obyvateľov okresu Lučenec a okresu Poltár

bezplatné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálnych domových studní (zo súkromných vodných zdrojov, len z uvedených okresov a max. 5 vzoriek od jedného obyvateľa) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a konzultácie zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Lučenec a Poltár z verejných vodovodov, rozsah, početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody, na ochranu vodných zdrojov a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody. 

 

RÚVZ so sídlom v Lučenci zabezpečí odvoz vzoriek vôd na vyšetrenie na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.

Vzorku vody je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (21. marca 2019) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve najviac 0,5 litra 

 

a priniesť dňa 21. marca 2019 (štvrtok) od 7.30 hod. do 10.00 hod.

 

na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho ulica č. 1

(oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia - OHŽPaZ).

 

V prípade záujmu budú ďalšie informácie záujemcom poskytnuté telefonicky na telefónnom čísle 43 235 71.

Výsledky z vyšetrenia vôd budú zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (www.ruvzlc.sk).  

 


 

 

 

TÝŽDEŇ  MOZGU  11. -  17. marca 2019

Čo je Týždeň mozgu?

Týždeň mozgu je medzinárodná aktivita, vo svete sa organizuje od roku 1996. Cieľom tejto akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby,  ale najmä ich prevencie.

Žijeme život prospievajúci mozgu? Hovorme o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. Mozog je ako sval. Keď ho nebudete pravidelne používať, ochabne vám.  Naopak, čím častejšie ho budete používať, tým bude silnejší a výkonnejší. Naučme sa udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti.

Čo teda môžeme pre náš mozog urobiť?

Podporujte svoje duševné zdravie! Hýbte sa primerane k veku! Nezabúdajte na sociálne väzby! Stravujte sa s rozumom, kontrolujte rizikové faktory kardiovaskulárneho zdravia (krvný tlak, cholesterol, stres)!

12. marca Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu -  RÚVZ so sídlom v Lučenci – Petöfiho 1, organizuje deň otvorených dverí - v čase od 8.00 – 13.00.  Záujemcom ponúkajú bezplatné  vyšetrenie cholesterolu, meranie tlaku krvi, telesného tuku, určenie metabolického veku a individuálne poradenstvo. Tieto aktivity sú určené pre širokú verejnosť.

 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu 

 

 

 


 DEŇ  SRDCA – 2018

September, počas ktorého si verejnosť pripomína aj Svetový deň srdca (29.9.), na Slovensku už vyše desať rokov patrí srdcu a prevencii srdcovocievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak (hypertenzia), vysoký cholesterol, fajčenie, obezita, stres a ďalšie. Je dôležité poznať hodnoty týchto rizikových faktorov, tzv. Kód zdravého života, pretože väčšina z nich nebolí a nemá vôbec žiadne príznaky.

Pri príležitosti tohto dňa 28.9.2018 RÚVZ – Lučenec  - Oddelenie podpory zdravia – ulica Petöfiho 1, organizuje deň otvorených dverí. Záujemcom ponúkame  bezplatné meranie cholesterolu, krvného tlaku, telesného tuku, BMI, metabolický vek a   odborné poradenstvo  v čase od 8.OO h do 13.OOh.

Tešíme sa na Vašu návštevu


 

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR

 


 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

 

so sídlom v Lučenci, Petőfiho č. 1, PSČ 98438

 

Lučenec 23.7.2018/21.8.2018č. RZ3698/474/2018

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v súlade s ust. § 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia plynovej kotolneRÚVZ so sídlom v Lučenci“

 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Sídlo : Petőfiho 1, 984 38  Lučenec

IČO : 17335558

Telefón : 047/4322567, 0905388558

Fax: 047/4322567

Kontaktná osoba : Mgr. Alžbeta Nagyová, Mgr. Milada Gondová

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

2.      Predmet zákazky a jeho špecifikácia:

 

Predmetom zákazky je „Rekonštrukcia plynovej kotolne RÚVZ so sídlom v Lučenci.

2.1.Vypracovanie projektovej dokumentácie

2.2.Demontážne práce starých rozvodov plynu, vody, elektriky, vykurovacích kotlov

2.3.Stavebno-inštalačné práce

2.4. Stavebné práce

2.5.Odvoz odpadu

2.6.Administratívno-technické odovzdanie diela

 

3.      Miesto plnenia zákazky:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci Petofiho 1, Lučenec –Obhliadky priestorov realizácie predmetu zákazy pre potreby vypracovania ponuky budú možné  po dohode so zamestnancom obstarávateľa na č. tel. 047/4322567.

 

4.      Opis predmetu zákazky: prípadne ďalšie

CPV 45215100-8    Stavebné práce na budovách pre zdravotníctvo

CPV 713 21200-6 projektovanie vykurovacích systémov

CPV 451 11300-1 demontážne práce V priestore sa nachádzajú staré rozvody elektriky, 

vody, plynu a staré vykurovacie kotly, ktoré treba odstrániť

CPV 453 00000-0    stavebno-inštalačné práce Nové vodovodné, plynové, elektrické  

                                 rozvody   v zmysle platných STN

CPV 453 31110-0    inštalovanie kotlov  Plynové kotly s výkonom 25  - 30 kW

3 ks dodané dodávateľom- zhotoviteľom rekonštrukcie

CPV 450 00000-7    stavebné práce Oprava stien, vymaľovanie, oprava podlahy, výmena 

                                 dverí 1 ks, výmena okien 1 ks , oprava komína

 

 

 

5.      Stanovenie ceny:

 

 

 

Názov položky

Merná jednotka

Množstvo

Cena za jednotku

Cena spolu bez DPH

Cena spolu s DPH

Projektovanie

ks

1

 

 

 

Demontážne práce

ks

1

 

 

 

Stavebno-inštalačné práce

ks

1

 

 

 

Montáž kotlov

ks

3

 

 

 

Stavebné práce

ks

1

 

 

 

 

Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. Cena musí byť uvedená v Eurách. Možnosť čiastkového plnenia nie je možná.

 

6.      Lehota a miesto na predkladanie ponúk

6.1 Lehota na predloženie ponuky uplynie 7.9.2018 o 14.00 hod

6.2 Ponuky v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“ a heslom „ Rekonštrukcia“ musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Petofiho 1, Lučenec

 

 

7.      Obsah ponuky

8.1 Identifikačné údaje uchádzača

8.2 Kópia výpisu z Obchodného alebo Živnostenského registra

8.3 Kalkulácia ceny – musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo konateľom

8.4 Kontaktnú osobu + telefónne číslo mobilu

8.5 Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkou a podmienkami uvedenými v tejto výzve

8.6 Termín ukončenia predmetu zákazky

8.7 Čestné vyhlásenie uchádzača so súhlasom s obchodnými a platobnými podmienkami uvedenými v bode 10 tejto výzvy.

 

8.      Kritériá na vyhodnotenie ponúk

9.1 Najnižšia cena za predmet zákazky celkom s DPH

9.2 Termín ukončenia predmetu zákazky

 

9.      Obchodné a platobné podmienky:

9.1.Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo a objednávka na poskytovanie predmetu zákazky.

9.2.Obstarávateľ môže zo závažných dôvodov zrušiť túto výzvu a obstarávanie

9.3.Termín začatia predmetu zákazky je do 7 dní od prevzatia objednávky.

9.4.Stavebné práce môžu byť vykonávané počas celého dňa.

9.5.Lehota na dodanie predmetu zákazky: najneskôr do 15.10.2018.

9.6  Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude finan ovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej faktúry.

9.7  Splatnosť faktúry je do 15 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi.

9.8       Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude Preberací protokol podpísaný zodpovednými zástupcami oboch strán.

9.9  Za vady a nedostatky diela zodpovedá zhotoviteľ. Pri zodpovednosti za vady sa použijú ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

9.10                 Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky 36 mesiacov odo dňa ich prevzatia v preberacom protokole.

9.11                 Objednávka a faktúra podliehajú povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť RÚVZ so sídlom v Lučenci zverejniť objednávku a faktúru v plnom rozsahu.

 

10.   Ďalšie informácie

11.,1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu obstarávateľa predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.

11.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty v písomnej forme tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky (okrem projektu).

11.3 Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.

 

 

 

                                                                   MUDr. Jarmila Lehotayová, MPH

                                                                             regionálny hygienik

  

Príloha č. 1:  NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA 


 

 

 

Európsky imunizačný týždeň 2018 

Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO/EUROPE) na dni od 23. do 29. apríla 2018 vyhlásil 13. ročník Európskeho imunizačného týždňa (z angl. „EIW 2018“). Úsilie označované ako „Prevent Protect Immunize“ / „Predchádzať Chrániť Očkovať“ jasne vyjadruje zámer kampane.

Od svojho založenia v roku 2005 sa EIW stal všeobecne uznávanou kampaňou, do ktorej sa zapájajú politici na vysokej úrovni, odborníci v oblasti epidemiológie a verejného zdravotníctva, lekári v zdravotníckych zariadeniach, mimovládne organizácie, rodičia detí, žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl. Je to iniciatíva, ktorej cieľom je zvyšovaním povedomia o význame očkovania podporiť zaočkovanosť v krajinách euroregiónu. Ďalším cieľom kampane je udržať záujem verejnosti o očkovanie a získavať, resp. udržiavať politickú podporu očkovaniu v krajinách euroregiónu prostredníctvom cielených komunikačných a vzdelávacích aktivít.

V spolupráci s ďalšími regionálnymi iniciatívami a Svetovým imunizačným týždňom využijú krajiny euroregiónu kampaň EIW 2018 ako príležitosť k tomu, aby zdôraznili, ako očkovacie látky účinkujú pri ochrane zdravia jednotlivcov aj komunity.

Nerovnomerné pokrytie očkovacími látkami v niektorých krajinách euroregiónu vedie k problému, že nie je možné udržať rovnakú úroveň zaočkovanosti vo všetkých krajinách.  Vznikajú tzv. vakcinačné diery, ktoré vedú k lokálnym výskytom ochorení a lokálnym epidémiám.

Očkovanie poskytuje jednotlivcom individuálnu ochranu pred nebezpečnými ochoreniami. Ak nie je dostatočná úroveň zaočkovanosti v komunite, vnímavé osoby sú vystavené riziku ochorieť na infekčné ochorenia preventabilné očkovaním. Preto by malo byť cieľom všetkých spoločne chrániť tých, ktorí sú najviac zraniteľní, vrátane detí, ktoré pre svoj vek ešte nemohli byť očkované.  Z toho dôvodu WHO/EUROPE vyhlásilo nasledujúci slogan ku kampani EIW 2018:“Vaccination i an individual right and shared responsibility” / “Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou”.

Slovenská republika sa aj v roku 2018 plánuje zapojiť do tejto významnej kampane a podporiť zámer WHO/EUROPE. Aktivity EIW 2018 budú realizované pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky. Koordinátorom aktivít bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). ÚVZ SR v spolupráci s 36 regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ) budú vykonávať aktivity zamerané na spropagovanie kampane EIW a jej významu. Úsilie odborníkov bude smerovať k zatraktívneniu očkovania, ako často jedinej účinnej ochrany pred ochoreniami preventabilnými očkovaním. Cieľovou skupinou bude laická a odborná verejnosť a rizikové skupiny. Zamestnanci RÚVZ zorganizujú viacero aktivít, napr. v spolupráci s riaditeľmi škôl pripravia besedy na školách a v spolupráci s neziskovými organizáciami pripravia besedy pre budúce matky. V spolupráci s obecnými úradmi zorganizujú besedu s rómskymi komunitnými pracovníkmi, ktorej cieľom bude informovať o potrebe dodržiavania zásad hygieny a potrebe včas podstúpiť očkovanie, a tak predchádzať šíreniu infekčných ochorení v komunite. V rámci informovania rodičov o očkovaní budú zamestnanci RÚVZ elektronickou poštou distribuovať letáky a informačné materiály do predškolských zariadení a zdravotníckych zariadení. Po ukončení EIW 2018 zašlú jednotlivé RÚVZ odpočet aktivít, ktoré po zosumarizovaní na ÚVZ SR budú zaslané do WHO/EUROPE.

Aktivity súvisiace s prevenciou infekčných ochorení zamestnanci ÚVZ SR a RÚVZ vykonávajú priebežne po celý rok.

Krajiny euroregiónu naďalej dosahujú relatívne vysokú zaočkovanosť a preto sa darí postupovať v dosahovaní cieľov Európskeho vakcinačného akčného plánu.

 

ÚVZ SR, 23. 4. 2018


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky   

Svetový deň vody 2018 - výsledky     

Svetový deň vody

22. marec 2018

 

 

     Svetový deň vody si pripomíname každoročne 22. marca, prvýkrát bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1993.

Ústrednou témou Svetového dňa vody je na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov v roku 2018 „Príroda pre vodu“. 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) so sídlom v Lučenci bude pri príležitosti Svetového dňa vody poskytovať

pre obyvateľov okresu Lučenec a Poltár

bezplatne laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody z individuálnych zdrojov (len z uvedených okresov a max. 10 vzoriek z jednej obce) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov a z individuálnych studní.

RÚVZ so sídlom v Lučenci zabezpečí odvoz vzoriek vôd na vyšetrenie na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.

 

Vzorku vody je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22. marca 2018) do čistej, vypláchnutej sklenenej alebo plastovej pol litrovej fľaše (v množstve najviac 0,5 litra)

 

a priniesť dňa 22. marca 2018 (štvrtok) od 7.30 hod. do 10.00 hod.

 

na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho ulica č. 1

(oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia).

 

V prípade záujmu ďalšie informácie budú záujemcom poskytnuté telefonicky na telefónnom čísle 43 235 71.

 

Výsledky vyšetrenia budú zverejnené na webovom sídle regionálneho úradu verejného zdravotníctva (www.ruvzlc.sk). 


 

 

Verejná vyhláška - oznámenie 

 

ÚVZ SR: Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

 

„Žltačka“ typu A a jej príznaky

Vírusová hepatitída (zápal pečene) A je infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje únavou, slabosťou, nechutenstvom, nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, zvracaním, hnačkou, bolesťami brucha, tmavým močom a svetlou stolicou. Postupne dochádza k ožltnutiu kože a očí (ale ochorenie môže prebehnúť aj bez týchto príznakov). Na vírus hepatitídy A môžete natrafiť kdekoľvek. V autobuse, na kľučkách dverí, na rukovätiach nákupných košíkov, toalete alebo pri podávaní si rúk.

 

Chorých pribúda, treba sa chrániť

K 22. novembru 2017 bolo do Epidemiologického informačného systému EPIS hlásených 601 ochorení na vírusovú hepatitídu A, čo je chorobnosť 11,08/100 000 obyvateľov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, kde dosiahla úroveň 34,11/100 000, hlásených bolo 216 ochorení. Najnižšia chorobnosť je v Žilinskom kraji, hlásených bolo sedem ochorení, čo predstavuje chorobnosť  1,01/100 000.

 

Pozor na najmenších i rizikové skupiny ľudí

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť je u detí, a to vo vekovej skupine 5 – 9 ročných detí, Vedúca odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., rodičom preto radí: „Dôležité je budovať pravidelný návyk umývania rúk už od útleho detstva, keďže tí najmenší sú z dôvodu vyvíjajúcej sa imunity a užšieho sociálneho kontaktu s inými deťmi a kolektívom, náchylnejší na ochorenia.“

 

 

Ochorenie má väčšinou ľahký priebeh a končí úplným uzdravením. Chorí sú obyčajne izolovaní v nemocnici na infekčnom oddelení. Ochorenia neprechádza do chronicity. Prenos nákazy je fekálno-orálny, kontaminovanou vodou a potravinami a aj priamym kontaktom s infikovanou osobou.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôrazňuje, že “závažnosť ochorenia na vírusovú hepatitídu A spočíva v ľahkom šírení a prechodom do epidémií. Preto je v čase jej zvýšeného výskytu dôležité upriamiť pozornosť na efektívnu ochranu. Najúčinnejším opatrením je aktívna imunizácia - očkovanie proti vírusovej hepatitíde A. Najdôležitejším preventívnym opatrením je dodržiavanie zásad osobnej hygieny, najmä umývanie rúk.“

 

„Choroba špinavých rúk“

Aké je odporúčanie epidemiológov ÚVZ SR, koľkokrát denne umyť ruky? Odpoveď: často. Správne hygienické návyky sú v prevencii proti žltačke, ale aj iným chorobám, veľmi dôležité. Ak zanedbávate umývanie rúk, hrozia nepríjemné zdravotné problémy, ktoré sa môžu liečiť až niekoľko týždňov.  Kedy umývať ruky:

·        <;/span>po každom návrate domov (do práce...) z vonkajšieho prostredia,

·        pred a po návšteve nemocnice, lekára,

·        po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy,

·        pred, počas a po príprave jedla, 

·        pred každou konzumáciou jedla,

·        po každom použití toalety,

·        pred manipuláciou s bábätkom, po výmene znečistenej plienky,

·        po manipulácii so zvieratami a ich krmivom,

·        po manipulácii s odpadom a odpadkovým košom,

·        ak ste chorý vy alebo niektorý člen vašej domácnosti,

·        pri akomkoľvek pocite nečistých rúk.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR prináša občanom slovenskú verziu animovaného edukačného videa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré poukazuje na dôležitosť umývania rúk.

 

Video nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk a budeme radi ak ho budete zdieľať Vy aj Vaši najbližší.

 

                                                                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

 

                                                                  Hlavný hygienik Slovenskej republikyhttp://content.aimatch.com/default.gif


 

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes