joomla template by Joomlashack
Novinky

Európsky imunizačný týždeň 2018 

Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO/EUROPE) na dni od 23. do 29. apríla 2018 vyhlásil 13. ročník Európskeho imunizačného týždňa (z angl. „EIW 2018“). Úsilie označované ako „Prevent Protect Immunize“ / „Predchádzať Chrániť Očkovať“ jasne vyjadruje zámer kampane.

Od svojho založenia v roku 2005 sa EIW stal všeobecne uznávanou kampaňou, do ktorej sa zapájajú politici na vysokej úrovni, odborníci v oblasti epidemiológie a verejného zdravotníctva, lekári v zdravotníckych zariadeniach, mimovládne organizácie, rodičia detí, žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl. Je to iniciatíva, ktorej cieľom je zvyšovaním povedomia o význame očkovania podporiť zaočkovanosť v krajinách euroregiónu. Ďalším cieľom kampane je udržať záujem verejnosti o očkovanie a získavať, resp. udržiavať politickú podporu očkovaniu v krajinách euroregiónu prostredníctvom cielených komunikačných a vzdelávacích aktivít.

V spolupráci s ďalšími regionálnymi iniciatívami a Svetovým imunizačným týždňom využijú krajiny euroregiónu kampaň EIW 2018 ako príležitosť k tomu, aby zdôraznili, ako očkovacie látky účinkujú pri ochrane zdravia jednotlivcov aj komunity.

Nerovnomerné pokrytie očkovacími látkami v niektorých krajinách euroregiónu vedie k problému, že nie je možné udržať rovnakú úroveň zaočkovanosti vo všetkých krajinách.  Vznikajú tzv. vakcinačné diery, ktoré vedú k lokálnym výskytom ochorení a lokálnym epidémiám.

Očkovanie poskytuje jednotlivcom individuálnu ochranu pred nebezpečnými ochoreniami. Ak nie je dostatočná úroveň zaočkovanosti v komunite, vnímavé osoby sú vystavené riziku ochorieť na infekčné ochorenia preventabilné očkovaním. Preto by malo byť cieľom všetkých spoločne chrániť tých, ktorí sú najviac zraniteľní, vrátane detí, ktoré pre svoj vek ešte nemohli byť očkované.  Z toho dôvodu WHO/EUROPE vyhlásilo nasledujúci slogan ku kampani EIW 2018:“Vaccination is an individual right and shared responsibility” / “Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou”.

Slovenská republika sa aj v roku 2018 plánuje zapojiť do tejto významnej kampane a podporiť zámer WHO/EUROPE. Aktivity EIW 2018 budú realizované pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky. Koordinátorom aktivít bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). ÚVZ SR v spolupráci s 36 regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ) budú vykonávať aktivity zamerané na spropagovanie kampane EIW a jej významu. Úsilie odborníkov bude smerovať k zatraktívneniu očkovania, ako často jedinej účinnej ochrany pred ochoreniami preventabilnými očkovaním. Cieľovou skupinou bude laická a odborná verejnosť a rizikové skupiny. Zamestnanci RÚVZ zorganizujú viacero aktivít, napr. v spolupráci s riaditeľmi škôl pripravia besedy na školách a v spolupráci s neziskovými organizáciami pripravia besedy pre budúce matky. V spolupráci s obecnými úradmi zorganizujú besedu s rómskymi komunitnými pracovníkmi, ktorej cieľom bude informovať o potrebe dodržiavania zásad hygieny a potrebe včas podstúpiť očkovanie, a tak predchádzať šíreniu infekčných ochorení v komunite. V rámci informovania rodičov o očkovaní budú zamestnanci RÚVZ elektronickou poštou distribuovať letáky a informačné materiály do predškolských zariadení a zdravotníckych zariadení. Po ukončení EIW 2018 zašlú jednotlivé RÚVZ odpočet aktivít, ktoré po zosumarizovaní na ÚVZ SR budú zaslané do WHO/EUROPE.

Aktivity súvisiace s prevenciou infekčných ochorení zamestnanci ÚVZ SR a RÚVZ vykonávajú priebežne po celý rok.

Krajiny euroregiónu naďalej dosahujú relatívne vysokú zaočkovanosť a preto sa darí postupovať v dosahovaní cieľov Európskeho vakcinačného akčného plánu.

 

ÚVZ SR, 23. 4. 2018


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky   

Svetový deň vody 2018 - výsledky     

Svetový deň vody

22. marec 2018

 

 

     Svetový deň vody si pripomíname každoročne 22. marca, prvýkrát bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1993.

Ústrednou témou Svetového dňa vody je na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov v roku 2018 „Príroda pre vodu“. 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) so sídlom v Lučenci bude pri príležitosti Svetového dňa vody poskytovať

pre obyvateľov okresu Lučenec a Poltár

bezplatne laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody z individuálnych zdrojov (len z uvedených okresov a max. 10 vzoriek z jednej obce) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov a z individuálnych studní.

RÚVZ so sídlom v Lučenci zabezpečí odvoz vzoriek vôd na vyšetrenie na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.

 

Vzorku vody je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22. marca 2018) do čistej, vypláchnutej sklenenej alebo plastovej pol litrovej fľaše (v množstve najviac 0,5 litra)

 

a priniesť dňa 22. marca 2018 (štvrtok) od 7.30 hod. do 10.00 hod.

 

na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho ulica č. 1

(oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia).

 

V prípade záujmu ďalšie informácie budú záujemcom poskytnuté telefonicky na telefónnom čísle 43 235 71.

 

Výsledky vyšetrenia budú zverejnené na webovom sídle regionálneho úradu verejného zdravotníctva (www.ruvzlc.sk). 


 

 

Verejná vyhláška - oznámenie 

 

ÚVZ SR: Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

 

„Žltačka“ typu A a jej príznaky

Vírusová hepatitída (zápal pečene) A je infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje únavou, slabosťou, nechutenstvom, nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, zvracaním, hnačkou, bolesťami brucha, tmavým močom a svetlou stolicou. Postupne dochádza k ožltnutiu kože a očí (ale ochorenie môže prebehnúť aj bez týchto príznakov). Na vírus hepatitídy A môžete natrafiť kdekoľvek. V autobuse, na kľučkách dverí, na rukovätiach nákupných košíkov, toalete alebo pri podávaní si rúk.

 

Chorých pribúda, treba sa chrániť

K 22. novembru 2017 bolo do Epidemiologického informačného systému EPIS hlásených 601 ochorení na vírusovú hepatitídu A, čo je chorobnosť 11,08/100 000 obyvateľov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, kde dosiahla úroveň 34,11/100 000, hlásených bolo 216 ochorení. Najnižšia chorobnosť je v Žilinskom kraji, hlásených bolo sedem ochorení, čo predstavuje chorobnosť  1,01/100 000.

 

Pozor na najmenších i rizikové skupiny ľudí

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť je u detí, a to vo vekovej skupine 5 – 9 ročných detí, Vedúca odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., rodičom preto radí: „Dôležité je budovať pravidelný návyk umývania rúk už od útleho detstva, keďže tí najmenší sú z dôvodu vyvíjajúcej sa imunity a užšieho sociálneho kontaktu s inými deťmi a kolektívom, náchylnejší na ochorenia.“

 

 

Ochorenie má väčšinou ľahký priebeh a končí úplným uzdravením. Chorí sú obyčajne izolovaní v nemocnici na infekčnom oddelení. Ochorenia neprechádza do chronicity. Prenos nákazy je fekálno-orálny, kontaminovanou vodou a potravinami a aj priamym kontaktom s infikovanou osobou.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôrazňuje, že “závažnosť ochorenia na vírusovú hepatitídu A spočíva v ľahkom šírení a prechodom do epidémií. Preto je v čase jej zvýšeného výskytu dôležité upriamiť pozornosť na efektívnu ochranu. Najúčinnejším opatrením je aktívna imunizácia - očkovanie proti vírusovej hepatitíde A. Najdôležitejším preventívnym opatrením je dodržiavanie zásad osobnej hygieny, najmä umývanie rúk.“

 

„Choroba špinavých rúk“

Aké je odporúčanie epidemiológov ÚVZ SR, koľkokrát denne umyť ruky? Odpoveď: často. Správne hygienické návyky sú v prevencii proti žltačke, ale aj iným chorobám, veľmi dôležité. Ak zanedbávate umývanie rúk, hrozia nepríjemné zdravotné problémy, ktoré sa môžu liečiť až niekoľko týždňov.  Kedy umývať ruky:

·        po každom návrate domov (do práce...) z vonkajšieho prostredia,

·        pred a po návšteve nemocnice, lekára,

·        po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy,

·        pred, počas a po príprave jedla, 

·        pred každou konzumáciou jedla,

·        po každom použití toalety,

·        pred manipuláciou s bábätkom, po výmene znečistenej plienky,

·        po manipulácii so zvieratami a ich krmivom,

·        po manipulácii s odpadom a odpadkovým košom,

·        ak ste chorý vy alebo niektorý člen vašej domácnosti,

·        pri akomkoľvek pocite nečistých rúk.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR prináša občanom slovenskú verziu animovaného edukačného videa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré poukazuje na dôležitosť umývania rúk.

 

Video nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk a budeme radi ak ho budete zdieľať Vy aj Vaši najbližší.

 

                                                                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

 

                                                                  Hlavný hygienik Slovenskej republikyhttp://content.aimatch.com/default.gif 

Európsky týždeň boja proti drogám

Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa z túžby, ktorá súvisí so spôsobom života jednotlivca.

Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka 2017 je Európskym týždňom boja proti drogám.

Alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami . Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia.  Podľa údajov Štatistického úradu SR  najviac sme konzumovali za obdobie 1990-2015 pivo, na druhom mieste bolo víno a posledné v poradí boli liehoviny.

Užívanie alkoholu je spojené aj so zvýšeným rizikom akútnych zdravotných stavov ako sú napríklad zranenia, vrátane dopravných nehôd.

 

 

Oddelenie podpory zdravia

   

Chrípková sezóna 2017/2018

 

V súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), ECDC a záväzkom členských štátov Európskej únie (EÚ), je snahou chrániť obyvateľstvo pred chrípkou vysokou zaočkovanosťou. Slovenská republika (SR) zaznamenala v uplynulej chrípkovej sezóne 2016/2017 zaočkovanosť 4,4 %, čo je hlboko pod cieľom EÚ, ktorý predstavuje zaočkovanosť celkovej populácie na úrovni 30 %.

Pre sezónu 2017/2018 sú v SR k dispozícii dva druhy očkovacích látok proti chrípke:

 

-  VAXIGRIP

-  INFLUVAC

 

Obe vakcíny sú trivalentné a obsahujú nasledovné typy a subtypy chrípkových kmeňov, ktoré odporúča SZO pre aktuálnu chrípkovú sezónu:  1. A/Michigan/45/2015 (H1N1),

2. A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)  a  3. B/Brisbane/60/2008

 

Strategická poradná skupina odborníkov v oblasti imunizácie  SZO očkovanie proti chrípke odporúča pre:

 

- tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva,

- deti vo veku od šesť mesiacov,

- deti predškolského a školského veku,

- zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom,

- pracovníkov rezortov, v ktorých dochádza k úzkemu kontaktu veľkého množstva ľudí (učitelia,

  zamestnanci pôšt, obchodov, bánk, dopravy a pod.),

- profesionálnych vojakov a policajtov,

- aktívnych športovcov,

- osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami vrátene ich rodinných príslušníkov,

- všetky osoby vo veku 59 rokov a staršie vrátene ich rodinných príslušníkov.

 

Povinné očkovanie proti chrípke a pneumokokovým invazívnym infekciám platí pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb v súlade s § 7 ods. 5 a ods. 6 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.

Pri očkovaní proti chrípke platí:

 

- očkovanie je najvhodnejšie vykonať v priebehu októbra až decembra, t. j. pred začiatkom

  zvýšenej aktivity chrípky, ale očkovať je možné aj neskôr počas chrípkovej sezóny,

- ochranný efekt očkovania nastupuje po 10 až 14 dňoch,

- počas prebiehajúcej epidémie nie je očkovanie kontraindikované,

- očkovanie vakcínami sa pre ich vlastnosti odporúča najmä seniorom, deťom a

  chronicky chorým pacientom,

- vakcína sa aplikuje intramuskulárne do deltového svalu, u najmenších detí do laterálnej oblasti

  stehenného svalu, nie do gluteálneho svalu.

 

 

Vakcíny proti chrípke sú v Slovenskej republike v súčasnosti dostupné v distribučnej sieti v množstve približne 250 000 dávok. 


 

KAMPAŇ MOST  2017  - DEŇ  SRDCA

Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva o najzávažnejších rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak (hypertenzia), vysoký cholesterol, fajčenie, obezita, stres a ďalšie. Je dôležité poznať hodnoty týchto rizikových faktorov, tzv. Kód zdravého života, pretože väčšina z nich nebolí a nemá vôbec žiadne príznaky.

Pri príležitosti tohto dňa 29.9.2017 RÚVZ – Lučenec  - Oddelenie podpory zdravia – ulica Petöfiho 1, v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou - organizuje deň otvorených dverí  - meracie miesto pred budovou RÚVZ. Záujemcom ponúkame  bezplatné meranie cholesterolu, krvného tlaku, telesného tuku, BMI a   odborné poradenstvo  v čase od 8.OO h do 13.OOh.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu   

Oznámenie o vyhlásení výberového konania VK-2017-147

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania VK-2017-154

 

Výberové konanie 

 


Výberové konanie


 TÝŽDEŇ  MOZGU  13. -  19. marca 2017

Žijeme život prospievajúci mozgu? Hovorme o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. Cieľom tejto akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby,  ale najmä ich prevencie. Mozog je ako sval. Keď ho nebudete pravidelne používať, ochabne vám.  Naopak, čím častejšie ho budete používať, tým bude silnejší a výkonnejší. Naučme sa udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti.

Čo teda môžeme pre náš mozog urobiť?

Podporujte svoje duševné zdravie! Hýbte sa primerane k veku! Nezabúdajte na sociálne väzby! Stravujte sa s rozumom, kontrolujte rizikové faktory kardiovaskulárneho zdravia (krvný tlak, cholesterol, stres)!

14. marca Oddelenie podpory zdravia RÚVZ so sídlom v Lučenci – Petöfiho 1, organizuje deň otvorených dverí - v čase od 8.00 – 13.00.  Záujemcom ponúkajú bezplatné  vyšetrenie cholesterolu, meranie tlaku krvi, telesného tuku, individuálne poradenstvo. Tieto aktivity sú určené pre širokú verejnosť.

 

Oddelenie podpory zdravia

 

Spoločná inštrukcia

o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“)

 


Vnútorné výberové konanie  č. 1/2017

 

Názov služobného úradu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Petőfiho 1

984 38  Lučenec

 

Druh štátnej služby:  stála

Obsadzovaná funkcia:  radca

Odbor štátnej služby:  Zdravotníctvo

Organizačný útvar: Oddelenie epidemiológie

 

Opis činností:  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie  na oddelení epidemiológie,  kontrolná alebo inšpekčná činnosť, prešetrovanie sťažností a petícií

 

Predpoklady uchádzača:

-          dosiahol vek 18 rokov

-          má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-          je bezúhonný

-          spĺňa kvalifikačné predpoklady

-          ovláda štátny jazyk

 

Na uvedenom štátnozamestnaneckom mieste sa nevyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona 215/2004 Z.z.

 

Požadované vzdelanie:

Zameranie, odbor:

Vyžaduje sa VŠ I. st. v odbore verejné zdravotníctvo alebo ošetrovateľstvo

 

Počítačové znalosti – používateľ:

Internet (e-mail, www) – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

Microsoft Powerpoint – pokročilý

Microsoft Word – pokročilý

Používateľ MS Windows – pokročilý

 

Pozícia vhodná pre absolventa:  nie

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

-          kópia vysvedčenia, diplomu o dosiahnutí požadovaného vzdelania

-          výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-          profesijný štruktúrovaný životopis

-          písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR

-          písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka

-          písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-          písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov

-          písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov za účelom výberu

 

Žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné  podať cez podateľňu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci na osobný úrad najneskôr do  7.3.2017.

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.3.2017

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Alžbeta Nagyová

Tel. :  047/4327731   Fax :  047/4322567

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

V Lučenci 16.2.2017

 


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie

sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti

s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí  alebo ľudí v núdzi.

 

Orgány verejného zdravotníctva sú fyzickým osobám, združeniam alebo inštitúciám, ktoré vykonávajú takúto charitatívnu činnosť bezodplatne ponúkaním hotových pokrmov  nápomocné v súlade so zákonom č. 355/20007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ostatnými súvisiacimi predpismi na zachovanie zdravotnej bezpečnosti pokrmov a ochranu zdravia obyvateľov.

 

Prioritou a zároveň aj povinnosťou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva je informovať a usmerňovať fyzické osoby alebo právnické osoby pri manipulácii s hotovými pokrmami s cieľom ochrániť zdravie všetkých obyvateľov.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča v záujme ochrany zdravia a uplatňovania princípov preventívnosti s ohľadom na vysoký stupeň epidemiologického rizika pri manipulácii s hotovými pokrmami fyzickým osobám, ktoré  chcú poskytovať pomoc  sociálne slabším osobám alebo ľuďom v núdzi formou bezodplatnej ponuky pokrmov na verejnosti,  aby  brali do úvahy nasledovné skutočnosti:

 

-        pri výrobe  a manipulácii s pokrmami musí byť zachovaná zdravotná bezpečnosť pokrmov, napr. aby bol pokrm známeho pôvodu, t.j. pripravený v prevádzke  zariadenia spoločného stravovania, aby nedošlo k jeho kontaminácii počas prepravy alebo prostredníctvom použitých obalov, v ktorých sa podáva

-        pri manipulácii s pokrmami je potrebné dodržiavať  osobnú hygienu,  čistotu rúk

-        zabezpečiť  bezpečné odstránenie zvyškov pokrmov a použitých obalov, do ktorých boli pokrmy porciované na mieste výdaja

-        osoby zapojené do procesu manipulácie s pokrmami musia byť zdravotne spôsobilé a ak ide, napr. o fyzické osoby nepracujúce v zariadeniach spoločného stravovania a majú záujem venovať sa takejto činnosti odporúčame, aby mali taktiež potvrdenie  o zdravotnej spôsobilosti vydané lekárom podľa § 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

 

V prípade, že fyzická osoba, ktorá je zapojená do procesu manipulácie s pokrmami  nie je zdravotne spôsobilá na túto činnosť, trpí alebo je nosičom ochorenia, ktoré sa môže prenášať pokrmami (napr. trpí hnačkou, horúčkou atď.), má infikované poranenia, kožné infekcie alebo vredy nemôže  manipulovať  s pokrmami, z dôvodu  aby sa zamedzilo  šíreniu prenosného ochorenia  medzi  obyvateľov.

 

Pre vzájomnú súčinnosť, možné usmernenie, resp. vysvetlenie základných požiadaviek na manipuláciu s hotovými pokrmami  pri  každej charitatívnej alebo dobrovoľníckej činnosti je  potrebné oznámiť výkon tejto činnosti miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR.

 

 

 

 

 

Často kladené otázky:

 

Kto môže vydávať jedlo bezdomovcom alebo ľuďom v núdzi?

 

               Vydávať jedlo bezdomovcom alebo ľuďom v núdzi môže fyzická osoba zdravotne spôsobilá, nesmie trpieť alebo byť nosičom ochorenia, ktoré sa môže prenášať pokrmami (napr. hnačkou), nesmie mať infikované poranenia, kožné infekcie alebo vredy, z dôvodu aby sa zamedzilo  šíreniu prenosného ochorenia  medzi  obyvateľov.

 

Potrebujú tieto osoby nejaký preukaz alebo doklad spôsobilosti?

 

Tieto osoby musia si byť vedomé o svojom zdravotnom stave ako bolo uvedené vyššie. Odporúča sa ak ide napr. o fyzické osoby nepracujúce v zariadeniach spoločného stravovania a majú záujem venovať sa takejto činnosti, aby mali taktiež potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydané lekárom podľa § 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení).

 

 

Na čo je potrebné dbať pri  výdaji  jedál na verejnosti pre bezdomovcov  alebo ľudí v núdzi?

 

Podľa požiadaviek na hygienu potravín (napr. nariadenie (ES) č. 852/2004) pri manipulácii s pokrmami  sa musí okrem iného dodržiavať osobná hygiena a čistota rúk.  

Osoby manipulujúce s pokrmami musia si byť vedomé o správnej hygienickej manipulácii,  aby nedošlo k ohrozeniu zdravotnej bezpečnosti pokrmov.

K niektorým základným hygienickým požiadavkám patria, napr.:

-       pri výrobe  a manipulácii s pokrmami musí byť zachovaná zdravotná bezpečnosť pokrmov  (napr. pokrm musí byť známeho pôvodu, t.j. pripravený v prevádzke zariadenia spoločného stravovania),

-       pokrm musí byť chránený pred akoukoľvek mikrobiologickou alebo chemickou  kontamináciou aj  počas prepravy,

-       použité obaly, v ktorých sa pokrm podáva musia byť vhodné pre pokrm a čisté (nemusia to byť jednorazové plastové obaly, môžu sa použiť napr. čisté sklenené poháre po zaváraninách),

-       pri manipulácii s pokrmami je potrebné dodržiavať  osobnú hygienu,  čistotu rúk,

-       je potrebné zabezpečiť bezpečné odstránenie zvyškov pokrmov a použitých obalov, do ktorých boli pokrmy porciované na mieste výdaja,

-       miesto kde sa pokrm vydáva je potrebné udržiavať v čistote, aby nebolo zdrojom odpadkov a následne hromadením sa hlodavcov a iných škodcov.

 

 

Môže sa variť z potravín po dátume spotreby? Môže sa variť z potravín po dátume minimálnej trvanlivosti?

 

Pokiaľ ide o označenie potravín dátumom spotreby - je to dátum určený výrobcom, ukončujúci dobu použitia potraviny, ktorá z mikrobiologického hľadiska podlieha rýchlej skaze a môže po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí.

Podľa článku  24 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom po uplynutí dátumu spotreby sa potravina považuje za nebezpečnú v súlade s článkom 14 ods. 2 až 5 nariadenia (ES) č. 178/2002, preto sa takéto potraviny po uplynutí dátumu spotreby neodporúčajú konzumovať, ani použiť na prípravu pokrmov.

Dátumom spotreby sa označujú potraviny rýchlo sa kaziace (epidemiologicky rizikové, napr. lahôdkarské výrobky, cukrárske výroby, niektoré mliečne výrobky - jogurty, mäkké mäsové výrobky atď.). Ide prevažne o potraviny s trvanlivosťou niekoľko dní od ich dátumu výroby, vyžadujúce si chladenie, ktoré sú citlivé na nedodržanie podmienok skladovania, nedodržanie podmienok hygieny počas manipulácie s nimi (majú vhodné prostredie pre pomnožovanie mikroorganizmov aj choroboplodných; nesprávnou manipuláciou s nimi alebo ich kontamináciou môžu vzniknúť gastrointestinálne ochorenia - hnačka, zvracanie ap.).

 

Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny (opäť stanovený výrobcom potraviny) je definovaný ako dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje vlastnosti.

V prípade potravín označených dátumom minimálnej trvanlivosti - ide o potraviny s dlhodobejšou trvanlivosťou (týždne, mesiace ap.) - z dôvodu ich podstaty - zloženia (napr. cukor, múka, ryža, nealkoholické nápoje) alebo z dôvodu použitej technologickej metódy výroby (napr. konzervy). Takéto potraviny možno použiť na prípravu pokrmov, za podmienky, že nejavia známky porušenia kvality (napr. vzhľadu, vône, chuti, farby) a zdravotnej bezpečnosti (napr. zaplesnivenie, hnitie a pod.).

 

 

Ak sa reštauráciám zvýši jedlo, môžu ho napríklad použiť aj na charitu? Za akých podmienok? Aká je doba manipulácie s teplým jedlom?

 

Nie, zvyšky jedál z reštaurácií nemožno ponúkať na ďalšiu konzumáciu a spotrebu.

 

Pokrm  svojou podstatou, zložením, spracovaním a obsahom živočíšnych či rastlinných zložiek je vysoko epidemiologicky rizikovým a môže po krátkom čase po dohotovení byť veľmi dobrým biologickým prostredím pre pomnožovanie a rast mikroorganizmov a následne po konzumácii spôsobiť rôzne zdravotné ťažkosti.

Aj z tohto dôvodu, napr. podľa vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.  pokrmy pripravované  a podávané v zariadeniach spoločného stravovania majú stanovené požiadavky na ich technologickú úpravu, vrátane teplotných podmienok a času najneskoršieho výdaja (3 hodiny) po ich tepelnom dohotovení.

 

 Zároveň zvyšky jedál zo zariadení spoločného stravovania  sú zaraďované ako biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (podľa čl. 2 nariadenia komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009 zvyšky jedál patria do kategórie kuchynského odpadu, ktorý je vymedzený ako všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach). Povinnosti prevádzkovateľov pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom upravujú požiadavky podľa uvedeného nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, kde zároveň pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  platí zákaz skrmovania kuchynského odpadu  hospodárskymi zvieratami s výnimkou kožušinových zvierat.

 

 


 

 Vec: Informácia

 

                 Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálne vzniknutej situácii v okrese Lučenec, mesto Lučenec.

 

                Dňa 2.2.2017 o 8.00 hodine bol zvolaný mimoriadny krízový štáb, na ktorom členovia štábu dostali nasledovnú informáciu. U 2 uhynutých zvierat- labutí v mestskom parku Lučenec, bol laboratórne potvrdený  vírus vtáčej chrípky typu H5N8. Príslušné opatrenia navrhované RVPS Lučenec ako aj inými dotknutými orgánmi, budú  a sú už realizované. Informáciu obyvateľstva zabezpečí mesto Lučenec, riaditeľka RVPS,  ako aj naša webová stránka RÚVZ- www. ruvzlc.sk.

 

 

 

MUDr. Jamila Lehotayová, MPH

       regionálny hygienik

 


Vtáčia chrípka A(H5N8) – informácia pre obyvateľstvo

 

Vírus vtáčej chrípky A(H5N8) bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli tiež potvrdené ochorenia u hydiny a vtákov vo viacerých oblastiach. Postupne sú evidované viaceré ohniská u voľne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva.

Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, tak ako to bolo aj v minulosti zaznamenané napr. vírus A(H5N1). Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A(H5N8) (ktorý v súčasnosti cirkuluje medzi vtáctvom v Európe) doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka.  Z uvedeného dôvodu je nutné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

 

Preto v prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo, je nutné:

-       vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom,

-       čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,

-       ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť, je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznice (ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv).

Pri chove domácej hydiny je potrebné dodržiavať:

-      zásady osobnej hygieny, dôkladné umývanie rúk,

-       v prípade pozorovania zmeneného chovania hydiny okamžite kontaktovať štátnu veterinárnu a potravinovú správu.

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom, musia:

-       sledovať svoj zdravotný stav, merať si 2x denne telesnú teplotu po dobu 10 dní od posledného priameho kontaktu s chorým vtákom,

-       v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

S najväčšou pravdepodobnosťou aj v takomto prípade pôjde o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Potrebné je realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto v prípade objavenia sa príznakov svedčiacich pre možnú chrípku je potrebné vyhľadať lekársku pomoc!

 

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

 

Bližšie informácie o výskyte vtáčej chrípky a opatreniach nájdete na webových stránkach: www.uvzsr.skwww.svps.sk.


 
 

 

 

 

 

VEC: Ponuka prebytočného majetku štátu

_________________________________

 

V zmysle § 8 ods.1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Vám v rámci ponukového konania ponúkame bezodplatne hnuteľný majetok štátu.

Ponúkaný hnuteľný majetok je v správe RÚVZ so sídlom v Lučenci a neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh RÚVZ Lučenec alebo v súvislosti s nimi. Považuje sa preto za prebytočný majetok štátu.

Prebytočným hnuteľným majetkom je osobné motorové vozidlo (OMV) Škoda Felícia Combi, EČ: LC 255 AM, rok výroby 1997. Technický stav  zodpovedá  počtu najazdených kilometrov, OMV má ku dňu  18. 1. 2017  najazdených 359.582    km. OMV je v pojazdnom  stave,  TK platná do  18.2.2017,  EK platná do 18.2.20172017.

Príslušenstvom OMV sú 4 ks zimné pneumatiky s diskami a autorádio Kenwood..

V prípade záujmu zašlite svoju písomnú ponuku do 6. februára 2017  (vrátane)  na e-mail This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it alebo osobne do podateľne RÚVZ. 

 


 

 

Oznamujeme všetkým záujemcom o pracovné miesto v našom úrade, že výberové konanie je ukončené a toto miesto je obsadené. Ďakujeme za prejavenú dôveru, ale nakoľko plrišlo cez 150 žiadostí, bolo by administratívne náročné odpovedať každému uchádzačovi zvlášť. Za porozumenie ďakujeme.

  

Na základe predloženej cenovej ponuky na vchodové dvere plastové sa uzavrie dohoda s firmou PRP Plasty. 


 

Celoslovenská súťaž pre 7. ročníky základných škôl s názvom  „NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA” 


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v súlade s ust. § 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

„Vonkajšie plastové dvere pre vchod do RÚVZ so sídlom v Lučenci“

 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Sídlo : Petőfiho 1, 984 38  Lučenec

IČO : 17335558

Telefón : 047/4323572, 0905388558

Fax: 047/4322567

Kontaktná osoba : Mgr. Alžbeta Nagyová

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

   

2.      Predmet zákazky a jeho špecifikácia:

 

2.1.           Výroba plastových vonkajších dverí v počte 3 ks

2.2.           Demontáž pôvodných dverí

2.3.           Osadenie a murárske vysprávky nových dverí

 

3.      Miesto plnenia zákazky:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci Petofiho 1, Lučenec –Obhliadky priestorov realizácie predmetu zákazy pre potreby vypracovania ponuky budú možné dňa 23. – 25. 11. 2016 po dohode na č. tel. 0905 388558.

 

4.      Opis predmetu zákazky:

CPV 44221200-7 Dvere – dvere exteriérové plastové

 

5.      Stanovenie ceny:

 

Skrátený názov položky

Merná jednotka

Množstvo

Cena za jedn.

Cena spolu bez DPH

Výroba plastových vonkajších dverí

ks

3

 

 

 

Demontáž starých dverí

 

ks

3

 

 

Montáž a murárske vysprávky nových dverí

ks

3

 

 

 

 

6.      Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predloženie ponuky uplynie 30.11.2016 o 14.00 hod.   Ponuky sa môžu odovzdať osobne v podateľni  RÚVZ alebo meilom na lc.nagyovavzsr.sk

 

7.      Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za predmet zákazky celkom s DPH

 

8.      Obchodné a platobné podmienky:

8.1.           Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na poskytovanie predmetu zákazky.

8.2.           Obstarávateľ môže zo závažných dôvodov zrušiť túto výzvu a obstarávanie

8.3.           Termín začatia predmetu zákazky je do 3 dní od prevzatia objednávky.

8.4.           Lehota na dodanie predmetu zákazky: najneskôr do 15.12.2016.

8.5.           Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku.

8.6.           Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi.

8.7.           Za vady a nedostatky diela zodpovedá dodávateľ. Pri zodpovednosti za vady sa použijú ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

8.8.           Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky 36 mesiacov odo dňa ich prevzatia.

8.9.           Objednávka a faktúra podliehajú povinnému zverejneniu podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

                                                                    MUDr. Jarmila Lehotayová, MPH

 

                                                                             regionálny hygienik

 

 


KAMPAŇ MOST  2016  - DEŇ  SRDCA

Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva o najzávažnejších rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak (hypertenzia), vysoký cholesterol, fajčenie, obezita, stres a ďalšie. Je dôležité poznať hodnoty týchto rizikových faktorov, tzv. Kód zdravého života, pretože väčšina z nich nebolí a nemá vôbec žiadne príznaky.

Pri príležitosti tohto dňa 29.9.2016 RÚVZ – Lučenec  - Oddelenie podpory zdravia – ulica Petöfiho 1 - organizuje deň otvorených dverí  - meracie miesto pred budovou RÚVZ. Záujemcom ponúkame  bezplatné meranie cholesterolu, krvného tlaku, telesného tuku, BMI a   odborné poradenstvo  v čase od 8.OO h do 13.OOh.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

  

23.05.2016 - Informácia o vnútornom výberovom konaní č. 1/2016

 

EURÓPSKY  IMUNIZAČNÝ  TÝŽDEŇ  - 24.- 30. 4. 2016

 

Aj v tomto roku Slovenská republika participuje na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v dňoch od 24.do 30.apríla 2016. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti očkovania ako jednej z najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej formy prevencie prenosných ochorení.

 

Heslom EIW je „Vyplňme medzeru v imunizácii“ /„Close the immunization gap“.

 

Celosvetová kampaň zdôrazňuje význam očkovania počas celého života, je zameraná na opatrenia, ktoré je potrebné prijať v európskych krajinách, aby bola zabezpečená primeraná ochrana pred výskytom a šírením osýpok a rubeoly v európskom regióne. Očkovanie ušetrí milióny životov a je široko uznávané ako jedno z najúčinnejších a nákladovo najefektívnejších zdravotníckych intervencií na svete. V roku 2016 celosvetová kampaň zdôrazňuje potrebu imunizácie počas celého života a snaží sa upútať pozornosť sveta na zásadný význam ochrany pred týmito ochoreniami pre každého.

 

Osýpky –  je vírusové ochorenie a patrí medzi najzávažnejšie ochorenie detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách ako sú – vážny zápal stredného ucha (s následkom hluchoty), zápal priedušiek a pľúc, zápal vedľajších nosných dutín, zápal hrtanu s možnosťou dusenia, zápal mozgu (encefalitídy) s častými neurologickými následkami, kóma, poškodenie mozgu a úmrtnosť. Pred zavedením očkovania proti osýpkam každoročne ochoreli a zomreli vo svete milióny detí. Osýpky sú rozšírené na celom svete a prestavujú riziko zavlečenia aj do našej krajiny.

Osýpky sú vysoko nákazlivé ochorenie, očkovanie je povinné!

U osýpok navyše platí stopercentná prenosnosť – ak ste ich neprekonali alebo nie ste zaočkovaný a ste v kontakte s osýpkami, tak určite ochoriete.                                                                                 

Výskyt uvedeného ochorenia v 30 krajinách EÚ v roku 2014 hlásilo 3760 prípadov osýpok. Najviac ich bolo v Nemecku. Ďalšie krajiny, kde sa vyskytli prípady osýpok sú napríklad Slovinsko, Česká republika, Lotyšsko, Rakúsko a Cyprus. Zaujímavý je fakt, že z celkového počtu bolo až  73 % pacientov nezaočkovaných.

 

Rubeola – je miernejšie, menej nákazlivé akútne vírusové ochorenie. Jej verejno – zdravotnícka záťaž spočíva v teratogénnom účinku infekcie vírusu rubeoly na plod. K prenosu infekcie z matky na plod dochádza najmä v prvých troch mesiacoch gravidity. Táto kongenitálna infekcia vedie k potratu, narodeniu mŕtveho plodu alebo k pôrodu dieťaťa s tzv. kongenitálnym rubeolovým syndrómom (KRS). KRS je významnou príčinou hluchoty, slepoty, mentálnej retardácie a srdcových chýb novorodencov. Prevencia KRS spočíva v zabezpečení imunity gravidných žien aspoň jednou dávkou vakcíny proti rubeole. V súčasnosti sa jeho výskyt v rozvojových krajinách odhaduje na 100 000 prípadov ročne.

Obidva ochorenia sa očkujú jednou vakcínou MMR (jedným vpichom), ktorá obsahuje 3 zložky – očkovaciu látku proti osýpkam, mumpsu a rubeole.  Je to živá vakcína a väčšina detí (viac ako 95 %) po očkovaní získava imunitu prakticky na celý život. Očkujú sa 2 dávky vakcíny, prvá v období 15 mesiacov života, druhá v 11.roku.

 

V prípade, že zaočkovanosť v populácii klesne pod 95 % (napr. v dôsledku odmietania očkovania detí rodičmi) je ohrozená kolektívna imunita, čo je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) kritická hranica, pod ktorou zaočkovanosť prestáva plniť ochrannú funkciu. Kolektívna imunita je stav odolnosti populácie, ktorá bráni šíreniu infekcie a vzniku miestnych epidémií.

 

Na záver uvádzame vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v SR k 31.8.2015, spracované Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave, kde celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci povinného očkovania detí prekročila hranicu 95 % s výnimkou základného očkovania proti MMR – ročník narodenia 2013, kde celoslovenská zaočkovanosť dosiahla 93,9 % ( okres Lučenec – 93,5 % a okres Poltár 98,5 %). Celoslovenská zaočkovanosť sa pohybovala na úrovni 93,9 až 98,1 % a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím klesla  pri všetkých druhoch pravidelného povinného očkovania.                                             

 SVETOVÝ  DEŇ  ZDRAVIA

Svetový deň zdravia – 7.apríl bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Témou pre rok 2016 je – DIABETES. Celosvetovo sa počet chorých na cukrovku stále zvyšuje. V SR podľa štatistických údajov z Národného centra zdravotníckych informácií SR je výskyt za rok 2013- 340 445 diabetikov, čo je okolo 7% z celej populácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci -  Oddelenie podpory zdravia realizuje pri tejto príležitosti edukačno – preventívne vyšetrenia zamerané na populáciu produktívneho veku – vyšetrenie rizikových parametrov biochemickým analyzátorom REFLOTRON (glukóza, cholesterol), meranie tlaku krvi, telesného tuku a komplexné odborné poradenstvo. Súčasťou všetkých preventívnych aktivít bude aj poskytovanie edukačných materiálov. Odborní pracovníci Poradne zdravia ich počas apríla poskytnú aj každému potenciálnemu záujemcovi o informácie a poradenstvo priamo v RÚVZ Lučenec, Petöfiho 1, tel. 047/ 43 22 567.

 


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TÝŽDEŇ  MOZGU  14. -  20. marca 2016

Žijeme život prospievajúci mozgu? Hovorme o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. Cieľom tejto akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby,  ale najmä ich prevencie. Mozog je ako sval. Keď ho nebudete pravidelne používať, ochabne vám.  Naopak, čím častejšie ho budete používať, tým bude silnejší a výkonnejší. Naučme sa udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti.

Čo teda môžeme pre náš mozog urobiť?

Podporujte svoje duševné zdravie! Hýbte sa primerane k veku! Nezabúdajte na sociálne väzby! Stravujte sa s rozumom, kontrolujte rizikové faktory kardiovaskulárneho zdravia (krvný tlak, cholesterol, stres)!

16. marca Oddelenie podpory zdravia RÚVZ so sídlom v Lučenci – Petöfiho 1, organizuje deň otvorených dverí - v čase od 8.00 – 13.00.  Záujemcom ponúkajú bezplatné  vyšetrenie cholesterolu, meranie tlaku krvi, telesného tuku, individuálne poradenstvo. Tieto aktivity sú určené pre širokú verejnosť.

 

Oddelenie podpory zdravia 

Vyhodnotenie cenovej ponuky dňa 16.2.2016

Predmet zákazky: telefónna ústredňa CPV 32551200-2

Poradie ponúk:

1. miesto - UK servis  Lučenec

2. miesto – Tesla Liptovský Hrádok

3. miesto – Conex Selce

04.02.2016

„My môžeme. Ja môžem.“ Takto znie motto Svetového dňa boja proti rakovine 2016, ktorý si celý svet každoročne pripomína 4.februára.

Svetový deň boja proti rakovine sa v rokoch 2016-2018 bude niesť v duchu hesla „Dokážeme. Dokážem.“ V rámci tejto témy sa bude venovať objavovaniu možností, ako my všetci (kolektívne alebo ako jednotlivci) môžeme prispieť k zníženiu globálnej záťaže, ktorú rakovina predstavuje.

Keďže rakovina rôznym spôsobom ovplyvňuje každého z nás, všetci máme moc konať tak, aby sme znížili jej vplyv na jednotlivcov, rodiny a komunity. Svetový deň boja proti rakovine nám dáva šancu premýšľať o tom, čo môžete urobiť, stanoviť si záväzok a prijať opatrenia. Nech sa rozhodnete spraviť čokoľvek, „Dokážeme. Dokážem.“ spraviť zmenu v boji proti rakovine.

Kľúčové odkazy:

Dokážeme

* Podnietiť akciu, uskutočniť akciu

* Predchádzať rakovine

* Povzbudiť vnímanie

* Budovať zdravé prostredie

* Zlepšiť prístup k liečbe rakoviny

* Vybudovať kvalitnú pracovnú silu v starostlivosti o chorých s rakovinou

* Mobilizovať naše siete s cieľom poháňať pokrok

* Formovať zmenu politiky

* Odôvodniť investície do kontroly rakoviny

* Spolupracovať s cieľom zväčšiť dopad

 

Dokážem:

* Viesť zdravý životný štýl

* Pochopiť, že včasné zachytenie môže zachrániť životy

* Žiadať podporu

* Podporovať druhých

* Prevziať kontrolu nad svojim životom s rakovinou

* Milovať a byť milovaný

* Byť samým sebou

* Vrátiť sa do práce

* Zdieľať svoj príbeh

* Otvorene o tom hovoriť

  


 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes